JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koh­ta seu­ra­vä­ki on tääl­lä!

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
9.7.2018 6.38

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275420180709063800

Sir­pa Heik­ki­nen on Ra­nu­an opis­ton pit­kä­ai­kai­sin työn­te­ki­jä. Opis­ton työn­te­ki­jöi­den lo­mat kes­key­ty­vät opis­to­seu­ro­jen ajak­si ja jo­kai­sel­la on oma vas­tuun­sa.

– Kyl­lä ru­kou­se­lä­mä vil­kas­tuu, kun seu­ra-ai­ka lä­hes­tyy, Sir­pa Heik­ki­nen to­te­aa ja jat­kaa:

– Seu­ra-ai­ka­na yleen­sä pää­sen li­vah­ta­maan telt­taan. Olen kii­tol­li­nen, kun saan edel­leen ol­la opis­tol­la ja mu­ka­na seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä sekä seu­rois­sa.

– Pää­sin opis­tol­le kans­lis­tik­si ja muu­tin Ka­jaa­nis­ta tou­ko­kuun alus­sa 1987. Opis­toa ra­ken­net­tiin sil­loin. Työ­ka­ve­rei­ta al­koi tul­la ke­sän ai­ka­na sekä en­sim­mäi­set opis­ke­li­jat syk­syl­lä, Heik­ki­nen ker­too.

Ny­kyi­sin Heik­ki­nen ker­too työ­rau­haa saa­dak­seen ”pii­les­ke­le­vän­sä” työ­huo­nees­saan hal­lin­to­käy­tä­vän pääs­sä. Kans­lis­ti­na hän te­kee kir­jan­pi­toa, las­kee palk­ko­ja sekä te­kee ha­ke­muk­sia ja ti­li­tyk­siä vi­ra­no­mai­sil­le.

– Usein tun­nen, et­tä puut­tuu vii­saut­ta. Raa­ma­tus­sa on lu­vat­tu, et­tä juu­ri vii­saut­ta saa ru­koil­la epäi­le­mät­tä, ja ne ru­kouk­set on kuul­tu! Olen kii­tol­li­nen, kun kom­pas­tel­len olen py­sy­nyt ai­ka­tau­luis­sa. Kir­jan­pi­to tun­tuu eni­ten omal­ta työl­tä ja ihan nau­tin, kun on ol­lut jo muu­ta­man vuo­den ver­kos­sa toi­mi­va oh­jel­ma yh­teis­työs­sä ti­li­toi­mis­ton kans­sa.

Opis­to­seu­ro­jen jär­jes­tä­jät tu­le­vat yhä kau­em­paa, kos­ka poh­joi­ses­ta on väki vä­hen­ty­nyt. Heik­kis­tä häm­mäs­tyt­tää ih­mis­ten ilo opis­to­seu­rois­ta:

– To­del­la ih­me­tyt­tää, kun jak­sa­vat tul­la! Muu­ta­ma vuo­si sit­ten kent­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja tuli kat­so­maan alu­ei­ta tou­ko­kuus­sa. Hän to­te­si, et­tä teil­le on niin help­po tul­la, kun on pal­jon val­mii­ta ra­ken­nel­mia. Kä­sit­tä­mä­tön­tä!

Usein tal­vi­aa­mu­na opis­ton pel­loil­le kä­vel­les­sään Heik­ki­nen kuu­lee mie­les­sään ra­ken­ta­mi­sen ää­niä ja mie­leen tu­lee vir­ren sa­nat ”Nyt vaik­ka nuk­kuu sie­men, mul­ta, työn ää­net kaik­ki­al­ta kuu­lu­vat.”

– Tal­vi­sin ai­na­kin po­rot juok­se­vat pel­loil­la. Ke­vääl­lä on iha­na näh­dä avoi­met alu­eet ja aja­tel­la, et­tä koh­ta seu­ra­vä­ki on tääl­lä. Ker­ran aa­mul­la oli muu­ta­ma päi­vä en­nen seu­ro­ja kur­kia vas­ta val­mis­tu­neen las­ten pe­su­pai­kan edes­sä. Ajat­te­lin kur­ki­äi­din opet­ta­van: tuo on ih­mis­ten lap­sia var­ten.

Heik­ki­nen ko­kee, et­tä nuor­ten mu­ka­na­o­lo tal­kois­sa an­taa jat­ku­vuut­ta työl­le ja seu­rois­sa eri­tyi­ses­ti las­ten in­nos­tu­neet il­meet ja vau­vo­jen sö­pöys lii­kut­ta­vat.

Teks­ti: Mar­ja Mie­li­tyi­nen

Kuva: Pau­li Mu­ta­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.6.2018

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys