JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koh­taa­mi­sen iloa toi­min­ta­te­ra­peu­tin työs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.2.2019 10.56

Sei­nä­jo­el­la asu­va Jo­han­na Ku­ja­la koh­taa työn­sä kaut­ta pal­jon ar­ki­sia ro­so­ja, mut­ta myös kos­ket­ta­van ai­toa rie­mua.

Hän muis­te­lee am­ma­tin­va­lin­taan­sa:

– Se­la­sin am­ma­tin­va­lin­ta­o­pas­ta et­sien am­mat­tia, jos­sa saa teh­dä työ­tä sekä ih­mis­ten kans­sa et­tä kä­sil­lä ja jo­hon si­säl­tyy jo­kin haas­te. Löy­sin tä­män am­ma­tin ja et­sin rei­tin kou­lu­tuk­seen. Hain am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun ja pää­sin ilok­se­ni opis­ke­le­maan toi­min­ta­te­ra­peu­tik­si.

Toi­min­ta­te­ra­peut­ti on kun­tou­tu­sa­lan am­mat­ti­lai­nen, joka toi­mii yh­teis­työs­sä asi­ak­kaan ja hä­nen ar­jen ta­ho­jen­sa kans­sa. Toi­min­ta­te­ra­pia-asi­ak­kaak­si tul­laan sai­rau­den, vam­man tai muun toi­min­ta­ky­kyä hait­taa­van te­ki­jän vuok­si.

Toi­min­ta­te­ra­pi­al­la py­ri­tään mah­dol­lis­ta­maan asi­ak­kaal­le haas­teis­ta huo­li­mat­ta kyl­lin hyvä toi­min­ta­ky­ky hän­tä kun­ni­oit­ta­en, hä­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö­ään ym­mär­tä­en sekä hä­nen elä­män­ta­po­jaan ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­taan ar­vos­ta­en. Ar­jen su­ju­vuu­den tu­ke­mi­nen on kes­keis­tä.

– Kieh­to­vin­ta työs­sä­ni on ih­mis­ten kans­sa yh­des­sä te­ke­mi­nen, mah­dol­li­suuk­sien ja rat­kai­su­jen kaut­ta hel­po­tuk­sen löy­ty­mi­nen asi­ak­kaan ar­keen. Työs­sä vaa­di­taan mo­ni­puo­li­sia vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja luo­vuut­ta. Eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja mo­lem­min­puo­li­nen läs­nä­o­lo on kiin­nos­ta­vaa, ku­vai­lee Jo­han­na Ku­ja­la työ­tään.

Ku­ja­la te­kee töi­tä las­ten pa­ris­sa. Työ­viik­kon­sa ai­ka­na hän te­kee pal­jon yh­teis­työ­tä per­hei­den kans­sa toi­mi­ti­lois­sa tai ko­deis­sa sekä kou­luil­la ja päi­vä­ko­deil­la toi­mi­vien eri am­mat­ti­lais­ten kans­sa. Toi­min­ta­te­ra­pi­as­sa lap­sen ym­pä­ris­tö ja hä­nen kans­saan toi­mi­vat ai­kui­set ovat tär­ke­äs­sä ase­mas­sa.

– Li­sä­kou­lu­tuk­sen myö­tä mi­nul­le toi­min­ta­te­ra­pi­aan oh­jau­tu­vat lap­set, joil­la on sel­lai­sia ais­ti­tie­don kä­sit­te­lyn haas­tei­ta, jot­ka nä­ky­vät esi­mer­kik­si käyt­täy­ty­mi­ses­sä kuor­mit­tu­nei­suu­te­na, ar­ki­toi­min­nois­sa köm­pe­lyy­te­nä, lei­kin haas­tei­na tai han­ka­luu­te­na op­pia uu­sia asi­oi­ta.

Ih­mis­ten eri­lai­suus on Jo­han­na Ku­ja­lan mie­les­tä elä­män rik­kaut­ta. Hän nä­kee asi­ak­kai­den elä­män­koh­ta­lois­sa pal­jon kau­neut­ta, vaik­ka heil­lä oli­si run­saas­ti­kin vai­keuk­sia.

– Mo­nes­ti ihas­te­len per­hei­den sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja sitä, mi­ten van­hem­mat vai­keuk­sien­kin kes­kel­lä ra­kas­ta­vat las­taan.

Ku­ja­la koh­taa työs­sään usein vai­kei­ta ti­lan­tei­ta, mut­ta löy­tää sii­tä sil­ti pal­jon ilon ai­hei­ta.

– Mun työn hie­nous on se, et­tä saa löy­tää lap­sen vah­vuu­det kai­ken to­hel­luk­sen kes­kel­tä ja ker­toa van­hem­mil­le, mi­ten upea lap­si heil­lä on. Myös päi­vä­ko­tei­hin ja kou­lui­hin saan usein ker­toa, mi­ten lap­sen mo­net vah­vuu­det voi­vat pääs­tä esil­le, kun­han ym­pä­ris­tö ei haas­ta las­ta lii­kaa.

Ku­ja­la ker­too, et­tä lap­set ovat ai­dos­ti ja täy­sil­lä ju­tuis­sa mu­ka­na. Hei­dän il­meen­sä, eleen­sä ja koko ole­muk­sen­sa luo­vat kau­nii­ta het­kiä, jot­ka an­ta­vat hä­nel­le pal­jon. Sa­maan ai­kaan hän miet­tii kui­ten­kin, mi­ten oh­ja­ta las­ta jä­sen­ty­mään toi­min­nas­saan tai on­ko haas­te so­pi­va. Näin mo­ni­ker­rok­sis­ta on te­ra­pi­a­työ.

– Ker­ran olin jou­tu­nut oh­jaa­maan vil­kas­ta poi­kaa tois­tu­vas­ti. Yl­lät­tä­en hän ky­syi: ”Jo­han­na, mikä vii­va sul­la on tos­sa sil­mien vä­lis­sä?” Meni het­ki en­nen kuin ym­mär­sin ol­lee­ni hä­nel­le ai­ka tiu­kan nä­köi­nen. Ai­to pa­lau­te nau­rat­ti. Sen kun muis­tais, et­tei se vii­va olis ko­vin use­as­ti sii­nä sil­mien vä­lis­sä, nau­raa Ku­ja­la.

Ku­ja­la on am­ma­tin­har­joit­ta­ja. Yrit­tä­jyys an­taa hä­nel­le mah­dol­li­suu­den teh­dä toi­min­ta­te­ra­peu­tin työ­tä jous­ta­vas­ti.

– Yrit­tä­jyy­des­sä koen mie­lek­kääk­si, et­tä voin it­se mää­ri­tel­lä, mil­lä ta­val­la ke­hi­tän it­se­ä­ni am­mat­ti­lai­se­na. Koen, et­tä ih­mi­nen ja hä­nen koh­taa­mi­sen­sa ovat tär­ke­äm­piä kuin ta­lou­del­li­sen tuo­ton mak­si­moin­ti.

Hy­vin it­se­näi­sen ja ih­mis­ten kans­sa teh­tä­vän työn vuok­si on tär­ke­ää löy­tää ja pi­tää so­pi­va ta­sa­pai­no työn ja va­paa-ajan kes­ken, jot­tei uu­pui­si.

– Mi­nul­le on ol­lut tär­ke­ää sään­nöl­li­nen työ­noh­jaus ja se, et­tä työn ja va­paa-ajan raja on sel­keä. Vaik­ka täl­lai­sel­la ikä­nei­dol­la ei ole per­he odot­ta­mas­sa ko­to­na, tu­lee mie­lek­kääl­le va­paa-ajal­le ol­la riit­tä­vä ai­kan­sa työn vas­ta­pai­no­na.

Va­paa-ajal­laan Ku­ja­la naut­tii sekä ko­to­na ole­mi­ses­ta et­tä ys­tä­vien seu­ras­ta. Seu­rat ja myy­jäi­set ovat tär­kei­tä hen­ki­rei­kiä hä­nel­le.

– Löy­dän it­se­ni usein ihai­le­mas­ta luon­toa.

Jo­han­na Ku­ja­la iloit­see työs­tään. Se on sään­nöl­lis­tä päi­vä­työ­tä, am­mat­ti on mo­ni­puo­li­nen ja töi­tä riit­tää.

– Oon tosi kii­tol­li­nen, et­tä Tai­vaan Isä on suo­nut mul­le täl­lai­sen työn, jos­ta tyk­kään. Tätä am­mat­tia voin suo­si­tel­la muil­le­kin! hän vink­kaa.

Teks­ti: Ma­ri­ta Ran­ta­nen

Kuva: Jo­han­na Ku­ja­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.2.2019

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys