JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koh­taa­mi­set kir­voit­ti­vat kir­joi­tuk­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta
14.1.2020 6.20

Juttua muokattu:

13.1. 15:38
2020011315381220200114062000
Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Kuva haastateltavalta

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Kuva haastateltavalta

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Van­taa­lai­nen Pir­jo Luok­ka­la kir­joit­taa tä­män vuo­den SRK:n Ajan­koh­tais­ta-kir­jaan ai­hees­ta Lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­nen ny­ky­ai­ka­na. Kir­jan ai­he, Osal­li­suus ja yh­teys, on SRK:n vies­tin­nän vuo­den tee­ma.

– Olen iloi­nen, kun sain osal­lis­tua kir­jan toi­mit­ta­mi­seen. Koh­taa­mi­sa­si­at ovat juu­ri nyt ajan­koh­tai­sia, kos­ka maa­il­ma kai­paa rau­haa vas­tak­kai­na­set­te­lun si­jaan.

Luok­ka­la teki kir­joi­tus­ta var­ten mit­ta­van taus­ta­työn.

– Kuun­te­lin eri ih­mis­ten ta­ri­noi­ta ja ar­jen ko­ke­muk­sia koh­taa­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta. Se ava­si nä­ke­mään mie­len­kiin­toi­sia, it­sel­le hy­vin­kin vie­rai­ta aja­tus­mal­le­ja ja suh­tau­tu­mis­ta­po­ja.

Hän tal­let­ti ko­ke­muk­set aja­tuk­siin­sa.

– Poh­din ai­het­ta laa­jas­ta nä­kö­kul­mas­ta myös Raa­ma­tun va­los­sa: mil­lais­ta mal­lia Raa­mat­tu an­taa meil­le koh­taa­mi­seen. Oli tur­val­lis­ta huo­ma­ta, mi­ten hy­viä neu­vo­ja Raa­ma­tus­sa on jo­kai­seen koh­taa­mis­ti­lan­tee­seen an­net­tu.

Var­si­nai­nen kir­joi­tus­työ ta­pah­tui yh­te­nä päi­vä­nä kah­den tun­nin ai­ka­na.

Luok­ka­la ker­too läh­te­neen­sä liik­keel­le vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta, jot­ka ovat jos­ta­kin syys­tä haas­teel­li­sia.

– Poh­din kir­joi­tus­ta teh­des­sä­ni pal­jon­kin toi­sen mai­neen tah­raa­mi­seen lii­i­ty­viä esi­merk­ke­jä. Mo­nes­ti ih­mi­set kes­kus­te­le­vat jon­kun toi­sen ih­mi­sen ede­sot­ta­muk­sis­ta, ei­kä kes­kus­te­lu ole ai­na ky­sei­sen hen­ki­lön mai­neen kan­nal­ta hy­väk­syt­tä­vää. Täl­lai­set kriit­ti­set kes­kus­te­lut ei­vät usein­kaan ole ra­ken­ta­via.

Kir­joit­ta­jal­ta jäi pro­jek­tis­ta mie­leen eri­tyi­ses­ti se, mi­ten ih­mi­nen on sa­man­lai­nen kuin kaut­ta his­to­ri­an.

– Jou­dum­me jat­ku­vas­ti tais­te­le­maan sitä vas­taan, et­tä em­me lau­su vää­rää to­dis­tus­ta lä­him­mäi­ses­täm­me mis­sään ti­lan­tees­sa. Jou­dum­me ai­van py­säh­ty­mään tä­män käs­kyn koh­dal­la. ”Mei­dän on pu­hut­ta­va lä­him­mäi­sis­täm­me sa­mal­la ta­val­la kuin tah­dom­me hei­dän pu­hu­van meis­tä. Toi­sen mai­net­ta on var­jel­ta­va sekä yk­si­tyi­ses­ti et­tä jul­ki­ses­ti.” (Lut­he­rin Vähä ka­te­kis­mus.)

Eri­tyi­sen mie­leen­pai­nu­van koh­taa­mi­sen Luok­ka­la koki erään työ­ko­kouk­sen jäl­keen.

– Eräs ”eri puo­lel­la” ol­lut ih­mi­nen kuis­ka­si mi­nul­le: ”Ru­koi­lin ko­kouk­sen ai­ka­na, et­tä jak­sai­sit tais­tel­la asi­an puo­les­ta, joka oli oi­kea. Ja sinä jak­soit.” Se kuis­kaus kan­taa mi­nua tä­nään­kin.

Luok­ka­la toi­voo tä­män ko­ke­muk­sen roh­kai­se­van kaik­kia toi­mi­maan oi­kei­den asi­oi­den eteen roh­ke­as­ti ja päät­tä­väi­ses­ti kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys