JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ko­ti­seu­ra­kun­nan ja kir­kon asi­al­la

Puhutaan maasta ja taivaasta
20.2.2021 9.00

Juttua muokattu:

19.2. 15:25
2021021915255820210220090000

Kuva Sutiselta

Kuva Sutiselta

Au­lik­ki Pii­rai­nen

Sai­la Su­ti­nen toi­mii tois­ta kaut­ta ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na ja kirk­ko­neu­vos­ton jä­se­ne­nä. Hän joh­taa kas­va­tuk­sen toi­mi­kun­taa. Li­säk­si hän on en­sim­mäis­tä kaut­ta jä­se­ne­nä Es­poon hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­val­tuus­tos­sa.

Su­ti­nen asuu per­hei­neen Loh­jal­la. Am­ma­til­taan hän on ham­mas­lää­kä­ri. Per­hee­seen kuu­lu­vat avi­o­mies ja vii­si las­ta. Kuu­den­nen lap­sen odo­te­taan syn­ty­vän ke­vääl­lä.

– Kirk­ko­val­tuus­ton vaa­lei­hin liit­ty­en sain pu­he­lun ai­em­min luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä toi­mi­neel­ta vel­jel­tä. Aluk­si yl­lä­tyin pyyn­nös­tä, mut­ta ai­ka pian in­nos­tuin, ja pyyn­tö tun­tui luot­ta­muk­sen osoi­tuk­sel­ta­kin. Ko­ti­seu­ra­kun­ta­ni luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä tuli pyyn­tö läh­teä mu­kaan hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton vaa­liin.

Su­ti­nen koki tär­ke­äk­si pääs­tä mu­kaan päät­tä­mään asi­ois­ta omas­sa ko­ti­seu­ra­kun­nas­saan.

– Ko­ti­seu­ra­kun­nan li­säk­si, ai­na­kin vä­lil­li­ses­ti, ajat­te­lin osal­lis­tu­va­ni pää­tök­sen­te­koon myös ko­ko­nais­kir­kon osal­ta. Ai­ka on mo­nin ta­voin haas­ta­va ja pai­neet kirk­koa koh­taan ja kir­kon si­säl­lä ovat suu­ret.

Ai­kai­sem­min­kin Su­ti­nen on ol­lut hoi­ta­nut luot­ta­mus­teh­tä­viä.

– Kou­lu­ai­ka­na olin in­no­kas op­pi­las­kun­nan tou­huis­sa, ja opis­ke­lu­ai­koi­na oli joi­ta­kin opis­ke­luun ja har­ras­tuk­siin liit­ty­viä teh­tä­viä.

Su­ti­nen ker­too, et­tä kirk­ko on ol­lut hä­nel­le ai­na tär­keä.

– Eri­tyi­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa käy­mi­ses­tä on tär­kei­tä muis­to­ja lap­ses­ta saak­ka.

Seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa Su­ti­nen on ol­lut vaih­te­le­van ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na, eri­tyi­ses­ti mu­siik­ki­työs­sä.

– Lap­se­na ja nuo­re­na soi­tin or­kes­te­ris­sa Ou­lus­sa ja opis­ke­lu­ai­koi­na lau­loin seu­ra­kun­nan kuo­ros­sa. Mo­lem­pien har­ras­tus­ten myö­tä pää­sin mo­nes­ti avus­ta­maan py­hä­aa­mun mes­suun.

Seu­ra­kun­nan lap­si- ja nuo­ri­so­työ on tul­lut tu­tuk­si omien las­ten kaut­ta.

– Olen ko­ke­nut sen tär­ke­äk­si voi­ma­va­rak­si eri ti­lan­teis­sa.

Luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä toi­mi­mi­nen on ku­ta­kuin­kin vas­tan­nut Su­ti­sen mie­li­ku­vaa.

– Siel­lä pää­te­tään pal­jon ihan ar­ki­sia asi­oi­ta: os­te­taan­ko hau­taus­maal­le uut­ta trak­to­ria tai maa­la­taan­ko seu­ra­kun­ta­ta­lo tänä vuon­na. Toi­saal­ta poh­di­taan, an­ne­taan­ko seu­ra­kun­nan ti­lo­ja jo­hon­kin tiet­tyyn käyt­töön. Kuin­ka pal­jon käy­te­tään ra­haa di­a­ko­ni­aan, en­tä lap­si­työ­hön? Pal­ka­taan­ko uu­si pap­pi vai pär­jä­tään­kö ny­kyi­sil­lä?

Kirk­ko­val­tuus­tos­sa pää­te­tään isot lin­jat ku­ten kir­kol­lis­ve­rop­ro­sent­ti, hy­väk­sy­tään toi­min­ta­suun­ni­tel­mat ja va­li­taan ää­nes­tä­mäl­lä kap­pa­lai­set ja kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat.

Hiip­pa­kun­ta­työ on Su­ti­sel­le vie­lä ai­ka uut­ta.

Eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­se­na hän on ko­ke­nut toi­mi­kun­ta­työn, jos­sa pääs­tään kes­kus­te­le­maan asi­ois­ta sy­vem­min ja mo­ni­puo­li­sem­min kuin neu­vos­ton tai val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa.

– Toi­mi­kun­nas­sa olen tu­tus­tu­nut mo­niin joh­ta­viin vi­ran­hal­ti­joi­hin ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­hin.

Myös rek­ry­toin­nit ovat ol­leet kiin­nos­ta­via.

– Olen pääs­syt luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä mu­kaan tosi mo­neen työ­haas­tat­te­luun.

An­toi­sa­na Su­ti­nen on ko­ke­nut esi­mer­kik­si sen, et­tä on tu­tus­tu­nut mo­nen ikäi­siin ja eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­viin ih­mi­siin.

– Yh­tei­sen kes­kus­te­lun ja tu­tus­tu­mi­sen kaut­ta syn­tyy usein par­hai­ta, toi­min­taa ke­hit­tä­viä ide­oi­ta ja pää­tök­siä. Toi­saal­ta juu­ri nä­ke­mys­ten ero­a­vai­suus on haas­te, ja ti­lan­teet saat­ta­vat tun­tua ris­ti­rii­tai­sil­ta ja häm­men­tä­vil­tä­kin. Haas­ta­vaa on myös ajan löy­tä­mi­nen sil­le, et­tä voi­si pe­reh­tyä asi­oi­hin riit­tä­väs­ti ja osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti.

Toi­si­naan työ tur­haut­taa­kin. Ko­kouk­sis­sa pää­te­tään it­ses­tään­sel­vyyk­sis­tä tai uu­den toi­min­ta­mal­lin käyt­töö­not­toon me­nee vuo­sia ai­kaa.

– Olen op­pi­nut ai­na­kin vi­ral­li­sia ko­kous­käy­tän­tö­jä ja ihan sel­lai­sia hal­lin­non pe­rus­jut­tu­ja. Kir­kon ja seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa on edel­leen pal­jon opit­ta­vaa, on niin mo­nen­lais­ta toi­mi­jaa ka­pi­tu­lis­ta toi­mi­kun­taan ja kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta lää­nin­ro­vas­tiin. Olen op­pi­nut tun­te­maan ko­ti­seu­ra­kun­taa­ni en­tis­tä pa­rem­min. Toi­vot­ta­vas­ti olen op­pi­nut yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mis­ta ja eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mis­ta.

Toi­si­naan on vai­kea tie­tää, mikä oli­si oi­kea kan­ta asi­oi­hin. Mo­nis­ta han­ka­lal­ta tun­tu­vis­ta ky­sy­myk­sis­tä Su­ti­nen on kes­kus­tel­lut tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa.

– Toi­si­naan ti­lan­ne tu­lee eteen no­pe­as­ti. Sil­loin­kin voi on­nek­si ru­koil­la oi­ke­aa miel­tä – kos­kaan ei tar­vit­se ko­kea ole­van­sa yk­sin.

Tut­ta­va­pii­ri on luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä laa­jen­tu­nut. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus ei ole ko­vin tut­tu he­rä­tys­lii­ke loh­ja­lai­sil­le.

– Ai­na vä­lil­lä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kes­ken on käy­ty us­koon ja elä­mään liit­ty­viä hen­ki­lö­koh­tai­si­a­kin kes­kus­te­lu­ja, jot­ka ovat ol­leet kai­kin ta­voin läm­min­hen­ki­siä.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys