JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa Ah­ve­nan­maal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta
30.6.2020 6.10

Juttua muokattu:

29.6. 18:57
2020062918575920200630061000
Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Pau­lii­na Jen­sen

– Kun saim­me tie­tää, et­tä Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä­kään Reis­jär­vel­lä, lap­set pet­tyi­vät. Seu­ro­ja oli odo­tet­tu koko tal­vi, ja toi­vot­tu, et­tä ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­tai­si, Ah­ve­nan­maal­la asu­va Kat­ri Yli­ko­ti­la ker­too.

Pet­ty­mys tun­tui suu­rem­mal­ta, kos­ka Yli­ko­ti­lan lap­sil­le tu­tut ja tär­ke­ät Ruot­sin su­vi­seu­rat jäi­vät myös vä­liin. Kat­ri ker­too, et­tä lap­set kui­ten­kin tot­tui­vat aja­tuk­seen no­pe­as­ti, ja yh­des­sä alet­tiin suun­ni­tel­la ko­ti­su­vi­seu­ro­ja.

– Pie­nin kei­noin saa­tiin tut­tu ja tur­val­li­nen su­vi­seu­ra­tun­nel­ma. Pu­hei­ta kuun­nel­tiin per­heen kes­ken omas­sa rau­has­sa.

Yli­ko­ti­lat ovat ko­ke­neet, et­tä tänä ke­sä­nä moni asia on muut­tu­nut ja yl­lät­tä­nyt. Muut­kin lo­ma­suun­ni­tel­mat me­ni­vät uu­sik­si, mut­ta he suh­tau­tu­vat asi­aan luot­ta­vai­sin mie­lin.

– Kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa ja Tai­vaan Isä tie­tää, mikä meil­le on par­haak­si, Kat­ri to­te­aa.

Yli­ko­ti­lat val­mis­tau­tui­vat Su­vi­seu­roi­hin mo­nel­la ta­paa. Asun­to­vau­nu oli pa­kat­tu­na ko­ti­pi­hal­la jo hy­vis­sä ajoin, ja sii­nä nu­kut­tiin pari yö­tä Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na.

– Oman per­heen kes­ken vie­tim­me näi­tä Su­vi­seu­ro­ja. Hel­pot­taa, kun mu­ka­vuu­det ovat vain muu­ta­man met­rin pääs­sä vau­nus­tam­me, seit­se­män lap­sen äi­ti kiit­tää.

Lap­set toi­voi­vat eri­tyi­ses­ti su­vi­seu­ra­kark­kia ja jää­te­löä.

– En­sim­mäi­nen vau­nus­sa tar­joil­tu su­vi­seu­ra­ruo­ka oli kaik­kien toi­vo­muk­ses­ta li­ha­keit­to. Seu­rat kuun­nel­tiin tie­to­ko­neel­ta. Myös Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maa seu­rat­tiin ah­ke­ras­ti.

Kat­ri ajat­te­li en­nen seu­ro­ja, et­tä saat­taa ikä­vöi­dä mui­ta us­ko­vai­sia ja seu­ra­tun­nel­maa.

– Seu­rat me­ni­vät kui­ten­kin ihan mu­ka­vas­ti. Ja­oim­me su­vis­ku­via ys­tä­vien kans­sa sii­tä, mi­ten he viet­tä­vät omia seu­ro­jaan. Vi­de­o­kes­kus­te­lut aut­toi­vat myös pa­him­paan ikä­vään.

Kat­ri us­koo, et­tä koko per­heel­le jäi mu­ka­vat muis­tot näis­tä Su­vi­seu­rois­ta.

– Ei tul­lut nyt sitä to­tut­tua isoa ta­pah­tu­maa, mut­ta niin sitä vain pys­tyi mat­ki­maan seu­ro­ja ihan omas­sa ko­ti­pi­has­sa! Niin pie­nil­lä asi­oil­la saa sa­maa su­vi­seu­ra­tun­nel­maa: lei­riy­ty­mi­nen pi­hal­la ja seu­ra­pu­heet lau­lui­neen tu­tus­ti taus­tal­la, Kat­ri ihas­te­lee.

– Mak­ka­rat pais­tet­tiin il­lal­la ja sit­ten vie­lä sau­not­tiin. Se tai­si ol­la se suu­rin ero ta­val­li­siin Su­vi­seu­roi­hin ver­rat­tu­na, Kat­ri nau­raa.

Il­ta­ru­kouk­sen ja siu­nauk­sen saat­te­le­ma­na las­ten oli tur­val­lis­ta nu­kah­taa vau­nuun.


Voit lu­kea haas­tat­te­lun ruot­sik­si tääl­tä.

10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys