JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kult­tuu­ri­kum­mi iloa ja­ka­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
7.11.2019 6.35

Su­vait­se­vai­suus, lä­him­mäi­sen­rak­kaus ja tois­ten aut­ta­mi­nen ovat Pau­la Ho­pal­le tär­kei­tä äi­din opet­ta­mia ar­vo­ja.

– Kä­vin usein äi­din kans­sa vie­rai­lul­la van­hus­ten luo­na hei­dän ko­deis­saan, van­hain­ko­deis­sa tai sai­raa­laan vuo­de­o­sas­toil­la. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vart­tu­nei­den ker­hon ret­kil­lä olin pie­ne­nä usein äi­din mu­ka­na.

– Jo­kai­nen ih­mi­nen on tär­keä, eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vat kai­paa­vat tois­ta ih­mis­tä lä­hel­leen. Ko­ke­muk­set ovat vai­kut­ta­neet suun­tau­tu­mi­seen hoi­to­a­lal­le.

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Hop­pa toi per­heen­sä vie­rai­lul­le työ­pai­kal­leen van­hain­ko­tiin. He lau­loi­vat yh­des­sä muu­ta­mia lau­lu­ja, ja lap­set esit­ti­vät ru­no­ja. Po­si­tii­vi­nen pa­lau­te roh­kai­si jat­ka­maan. Ikäih­mis­ten ilo ja pyyn­tö tul­la uu­des­taan sy­käh­dyt­ti. Lap­set sai­vat ko­kea ole­van­sa ter­ve­tul­lei­ta, ja he roh­kais­tui­vat koh­taa­maan ys­tä­väl­li­ses­ti myös ai­em­min tun­te­mat­to­mia van­huk­sia.

Pau­la Hop­pa huo­ma­si pari vuot­ta sit­ten Fa­ce­boo­kis­sa ou­lu­lai­sen Kult­tuu­ri­kum­mit-si­vun. Hän päät­ti luo­da Kai­nuun kult­tuu­ri­kum­mit -ryh­män koo­tak­seen yh­teen va­paa­eh­toi­sia.

Ryh­mään liit­ty­neil­lä ei ai­na ole mah­dol­lis­ta osal­lis­tua tem­pauk­siin. Jot­kut ja­ka­vat ide­oi­ta, kan­nus­ta­vat ja roh­kai­se­vat mui­ta. Kai­nuun kult­tuu- ri­kum­mit oli yk­si ryh­mä 136:sta, jot­ka osal­lis­tui­vat Ikäins­ti­tuu­tin tem­pauk­seen Vie van­hus ulos. Isom­pien tem­pauk­sien yh­tey­des­sä ol­lut leh­tiu­u­ti­soin­ti on saa­nut uu­sia va­paa­eh­toi­sia liit­ty­mään ryh­mään.

Syk­syi­sin ja ke­väi­sin on jär­jes­tet­ty isom­pi ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma tai tem­paus. Avus­ta­jia ja ys­tä­vä­pal­ve­lua koor­di­noi­daan ym­pä­ri vuo­den.

– Mi­nus­ta oli hie­noa, et­tä saim­me ilah­dut­taa yk­si­näi­siä tai sai­rai­ta van­huk­sia täl­lai­sel­la lah­jal­la. Olen saa­nut pal­jon kii­tos­ta ja ih­met­te­lyä, mi­ten suur­per­heen äi­ti­nä jak­san täl­lais­ta.

Hop­pa on huo­man­nut, et­tä oman elä­män pik­ki­riik­ki­nen jut­tu voi ol­la toi­sel­le päi­vän pe­las­tus. Kaik­kien luo­na hoi­to­lai­tok­sis­sa ei käy vie­rai­ta, ei­vät­kä kaik­ki pää­se ul­koi­le­maan edes joka vuo­si.

– Koen saa­va­ni pal­jon enem­män kuin an­nan. Tuot­taa val­ta­vas­ti iloa näh­dä hymy van­huk­sen tai sai­raan kas­voil­la.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys