JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lä­he­tys­mies vaih­taa roo­lia: Työ­muis­tot pää­ty­vät kan­sien vä­liin

Puhutaan maasta ja taivaasta
14.3.2020 6.10

Juttua muokattu:

10.3. 10:57
2020031010570220200314061000
Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Päi­vä­mies

Ke­vääl­lä 2014 Juha Alan­ko lenk­kei­li ja miet­ti, mil­le al­kai­si. Työ­ti­lan­ne oli ajau­tu­nut epä­sel­väk­si ja Alan­ko miet­ti, löy­täi­si­kö hä­nen ikäi­sen­sä enää uu­sia töi­tä.

Sa­maan ai­kaan Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) haki lä­he­tys­työn sih­tee­riä. Elo­kuus­sa tuo pes­ti päät­ti Alan­gon vuo­den mit­tai­sen työt­tö­myys­jak­son.

Jo val­miik­si laa­ja lä­he­tys­työ on kas­va­nut en­ti­ses­tään sinä ai­ka­na, jon­ka Alan­ko on ol­lut työs­sä mu­ka­na. Mer­kit­tä­vin ke­hi­tys on hä­nen mu­kaan­sa ta­pah­tu­nut Af­ri­kan mail­la.

– Suo­mes­sa alu­eel­li­nen toi­min­ta on ko­ke­nut ison muu­tok­sen näi­den vii­den vuo­den ai­ka­na. Lä­he­tys­toi­mi­kun­nis­ta on siir­ryt­ty kol­men alu­een yh­teis­työ­toi­mi­kun­tiin ja työ­muo­to­koh­tai­siin tii­mei­hin, Alan­ko mai­nit­see.

– Ke­vääl­lä 2015 pe­rus­tet­tiin kol­men si­sar­jär­jes­tön yh­tei­nen lä­he­tys­työn työ­ryh­mä, jol­le an­net­tiin ni­mek­si Mis­si­on Work 3 (MW3). Täl­lä het­kel­lä meil­lä on yh­tei­nen suun­ni­tel­ma ja bud­jet­ti, ja teem­me tätä työ­tä yh­des­sä.

Mis­si­on Work 3:n li­säk­si lä­he­tys­työ­hön liit­tyy kes­kei­ses­ti hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­ta, jon­ka SRK käyn­nis­ti kol­me ja puo­li vuot­ta sit­ten.

– Tämä apu on ko­et­tu koh­de­mais­sa hy­vin tär­ke­äk­si ja avun saa­neet ovat ol­leet kii­tol­li­sia saa­mas­taan avus­ta, Alan­ko tie­tää.

Hän ker­too myös tie­to­jär­jes­tel­mien osal­ta ta­pah­tu­neen mer­kit­tä­viä ke­hi­tys­hank­kei­ta.

– Tu­le­vai­suu­des­sa tek­niik­kaa voi­ta­neen vie­lä pa­rem­min hyö­dyn­tää työs­säm­me.

Ke­hit­ty­vä tek­niik­ka mah­dol­lis­taa etä­seu­rat ja muun yh­tey­den­pi­don lä­he­tys­työn koh­de­mai­hin.

– Lä­he­tys­työ eri­tyi­ses­ti Af­ri­kas­sa on nyt vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na laa­jen­tu­nut ja sii­hen tar­vi­taan uu­sia aja­tuk­sia ja toi­min­ta­mal­le­ja.

Vuo­den 2019 alus­sa Juha Alan­gos­ta tuli SRK:n si­säis­ten uu­dis­tus­ten myö­tä toi­mis­ton toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja. Hä­nel­lä oli kan­net­ta­va­naan vii­mei­sin vas­tuu lä­he­tys­työn teh­tä­vien ja muun alu­eel­li­sen työn koor­di­noin­nin li­säk­si use­as­ta it­sel­leen uu­des­ta työ­muo­dos­ta.

– Rei­lun vuo­den ai­ka­na olen pääs­syt pa­rem­min tu­tus­tu­maan lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­hön ja lei­ri­työ­hön. Teh­tä­viin on si­säl­ty­nyt hal­lin­nol­lis­ta työ­tä ja olen osal­lis­tu­nut myös SRK:n työ­va­li­o­kun­nan ja joh­to­kun­nan ko­kouk­siin.

Sa­maan ai­kaan kun Alan­ko al­koi tä­hy­tä elä­ke­päi­vien suun­taan ja aset­tui osas­ton­joh­toon, lä­he­tys­työ­hön löy­tyi mant­te­lin­pe­ri­jäk­si Mii­ka Kop­pe­roi­nen.

– Lä­he­tys­työn osal­ta on ol­lut eri­tyi­sen hyvä, et­tä meil­lä on ol­lut Mii­kan kans­sa pit­kä vas­tuun­vaih­to­ai­ka, Alan­ko viit­taa yli vuo­den mit­tai­seen vuo­ron­vaih­toon.

– Lä­he­tys­työs­sä on tär­ke­ää pääs­tä tun­te­maan koh­de­mai­den hen­ki­löi­tä ja olo­suh­tei­ta, ja tätä on hy­vin tu­ke­nut täl­lai­nen vai­heit­tai­nen vas­tuun­siir­to. Sain it­se aloit­ta­es­sa­ni mer­kit­tä­vän tuen Mar­ko Nis­ka­sel­ta, kun hän hoi­ti al­ku­vai­hees­sa Af­ri­kan lä­he­tys­mat­ko­jen jär­jes­te­lyt.

Vii­me vuo­den ai­ka­na ve­to­vas­tuu lä­he­tys­työs­sä on siir­ty­nyt ko­ko­naan Kop­pe­roi­sel­le, ja Alan­ko on ol­lut tar­vit­ta­es­sa taus­ta­tu­ke­na.

– It­se olen tar­vin­nut mo­nes­ti kes­kus­te­lu­kump­pa­nia ti­lan­teis­sa, jois­sa ei ole ol­lut yk­sin­ker­tai­sia rat­kai­su­ja mie­les­sä. Nyt olen saa­nut ol­la tu­ke­mas­sa Mii­kaa täs­sä työs­sä ja olen var­ma, et­tä jat­kos­sa­kin tu­kea löy­tyy toi­mis­ton vä­el­tä ja suu­rel­ta va­paa­eh­tois­vä­el­tä.

Nyt joh­ta­jan ja MW3-työ­ryh­mä­läi­sen tak­ki on nau­las­sa, ja Alan­ko viet­tää lo­maa, kun­nes tou­ko­kuun en­sim­mäi­nen päi­vä aloit­taa vi­ral­li­ses­ti eläk­keen. Yli pa­ri­kym­men­tä ul­ko­maan­mat­kaa työn­sä puo­les­ta teh­neel­lä mie­hel­lä on jo suun­ni­tel­mia elä­ke­päi­vien­sä ra­tok­si.

– Mer­kit­tä­vä asia työs­sä­ni ovat ol­leet lä­he­tys­mat­kat, jois­sa olen pääs­syt ko­ke­maan sel­lai­sia ti­lan­tei­ta, joi­ta ei var­maan muu­toin oli­si tul­lut eteen. Mat­koi­hin liit­tyy mo­nen­lai­sia muis­to­ja, ja yh­te­nä tu­le­vai­suu­den aja­tuk­se­na on teh­dä näis­tä mat­kois­ta ku­va­kir­jo­ja.

Alan­ko lis­taa mat­koil­ta mie­leen­pai­nu­neik­si ko­ke­muk­sik­si koh­taa­mi­set ko­deis­sa, ilon sii­tä, et­tä Ju­ma­lan sa­naa on pu­hut­tu sekä pal­ve­lu­mie­len.

– Kyl­lä­hän nii­hin liit­tyy myös ra­sit­ta­via au­to­mat­ko­ja, huo­nos­ti nu­kut­tu­ja öi­tä ja hel­let­tä, mut­ta tun­ne sii­tä, et­tä näi­tä vie­rai­lu­ja on odo­tet­tu, voit­taa kyl­lä nämä han­ka­luu­det.

– Olen saa­nut ol­la mu­ka­na kris­til­li­syy­den työs­sä, ja sen kaut­ta työn si­säl­tö on ol­lut hy­vin mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Työ­yh­tei­sö on ol­lut mer­kit­tä­vä. Työs­sä olen pääs­syt tu­tus­tu­maan mo­niin ih­mi­siin sekä ko­ti­maas­sa et­tä ul­ko­mail­la, ja nämä koh­taa­mi­set ovat ol­leet myös mer­kit­tä­viä.

Juha Alan­gon ar­ki­päi­vät tu­le­vat muut­tu­maan, mut­ta hy­vää seu­raa riit­tää: sitä pi­tä­vät pian niin ikään eläk­keel­le jää­vä Kai­ja-Lee­na-puo­li­so, Mila-koi­ra sekä lap­set per­hei­neen.

– Olen nyt jät­tä­nyt teh­tä­vä­ni SRK:n toi­mis­tol­la ja myös si­sar­jär­jes­tö­jen yh­tei­ses­sä lä­he­tys­työn työ­ryh­mäs­sä. Olen lu­pau­tu­nut edel­leen osal­lis­tu­maan lä­he­tys­työ­hön ja muu­hun va­paa­eh­tois­toi­min­taan, jos mi­nua nii­hin tar­vi­taan. Jään työs­tä hy­vil­lä mie­lin. Mi­nul­la on vah­va luot­ta­mus sii­hen, et­tä työ jat­kuu ja Ju­ma­la siu­naa edel­leen tätä työ­tä tah­ton­sa mu­kai­ses­ti.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys