JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lasten suviseuroissa erakkohenkinen sai oman telttasaaren

L. Lotta
Puhutaan maasta ja taivaasta
28.6.2016 16.11

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160628161100

Tämä on ker­to­mus eräis­tä Las­ten su­vi­seu­rois­ta. Oli sa­tei­nen ke­sä­kuun aa­mu, kun kau­kai­ses­sa ar­jen­hal­lin­ta­toi­mi­kun­nas­sa pää­tet­tiin, et­tä Lai­ti­sen per­heen olo­huo­neen pöy­tä oli­si oi­val­li­nen paik­ka so­pi­van pie­nil­le su­vi­seu­roil­le.

Jär­jes­tä­jil­le an­net­tiin kak­si­päi­väi­siin seu­ra­val­mis­te­lui­hin au­lis­ta ja luo­vaa tal­koo­miel­tä. Heti aluk­si tar­vit­ta­van run­ko­ma­te­ri­aa­lin mai­to­purk­ki­pai­not­tei­suus kan­nus­ti or­ga­ni­saa­ti­o­ta ylen­palt­ti­seen mai­don­juon­tiin.

Toi­sen päi­vän il­ta­na tal­koo­hen­ki ta­pai­li jo liki or­jal­lis­ta tun­non­tark­kuut­ta eri­näi­sis­sä yk­si­tyis­koh­dis­sa. On­nek­si seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on äi­ti oli sitä miel­tä, et­tä vä­lil­lä pi­tää myös syö­dä ja nuk­kua.

Kai­ken kaik­ki­aan läm­min yk­si­mie­li­syys val­lit­si kai­kes­ta muus­ta pait­si sii­tä, kuka saa seu­raa­vak­si käyt­tää sak­sia, ai­heut­taa­ko ve­si­vä­ri­as­tia kes­kus­ken­täl­lä ve­si­va­hin­ko­vaa­ran ja täy­tyy­kö su­vik­sis­sa to­si­aan myy­dä muu­ta­kin kuin pit­saa ja jäts­kiä. No, ei näis­sä su­vik­sis­sa.

To­teut­ta­mi­nen al­koi poh­ja­töis­tä: ba­naa­ni­laa­tik­ko­kent­tä hul­mah­ti täy­teen he­le­ää ve­si­vä­ri­ruo­hoa ja mut­kit­te­le­via Neu­lan­sil­män­tei­tä.

En­sim­mäi­nen kiin­teä ra­ken­ne alu­eel­la oli juh­la­port­ti. Seu­ro­jen vas­taa­va yleis­kau­nis­ta­ja Lem­pi Vä­ri­lä som­mit­te­li por­tin sä­vy­maa­il­man pin­kik­si ja ki­mal­tei­sek­si. Tum­ma ja vaa­lea pys­ty­puu aset­tui­vat ku­vas­ta­maan tur­val­lis­ta ja ilois­ta us­koa ja vino poik­ki­puu kat­seen suun­taa­mis­ta ylös las­ten par­haa­seen ys­tä­vään. Suun­nit­te­lua tu­ke­nut seu­ra­toi­mi­kun­ta piti myös täh­tiä oi­kein kris­til­li­se­nä ku­vi­tus­va­lin­ta­na.

Ma­joi­tus­toi­mi­kun­nal­la­kin oli hyvä pö­hi­nä. Vas­taa­va telt­ta­mes­ta­rim­me Jopa Höy­lä­nen lan­see­ra­si mai­ni­on coc­tail­tik­ku­run­koi­sen suo­da­tin­pus­si­telt­ta­mal­lin sekä per­he- et­tä ka­ve­ri­koos­sa. Telt­to­ja pys­ty­tet­tiin seu­ra-alu­een lai­ta­mil­le kun­kin seu­ra­vie­raan toi­vo­mal­la tus­si­ku­vi­tuk­sel­la.

Erak­ko­hen­kis­ten seu­ra­vie­rai­den ylin ys­tä­vä, jo­en­ran­ta­sa­moi­li­ja Hie­no­tun­ne jär­jes­ti it­sel­leen lep­pe­ät telt­ta­o­lo­suh­teet omaan pie­neen saa­reen kes­kus­ken­tän vä­lit­tö­mään lä­hei­syy­teen. Sa­maa yk­si­tyis­saa­ri­mah­dol­li­suut­ta hän tar­jo­si myös muil­le sa­nan­näl­käi­sil­le ais­tiy­li­her­kil­le ja sär­ky­päil­le.

Eräs­tä or­ga­ni­saa­ti­on is­kää ei hou­kut­ta­nut aja­tus ret­ki­pat­jas­ta, jo­ten or­ga­ni­saa­tio ke­hit­ti suo­pe­as­ti myös jous­tin­pat­jai­sen&pyö­räl­li­sen yö­py­mis­rat­kai­sun. On­han lap­sis­ta kui­ten­kin ai­ka tyl­sää, jos las­ten omat ai­kui­set ei­vät pää­se su­vik­siin. Vaik­ka ois­kin las­ten su­vik­set.

Ek­sy­nei­den las­ten hoi­va­paik­kaa pys­tyt­tä­es­sä käy­tiin tär­keä kes­kus­te­lu hoi­vaa­mi­ses­ta. Pää­tet­tiin, et­tä Las­ten su­vik­sis­sa hoi­va­paik­kaan sai­si­vat ha­lu­tes­saan men­nä kaik­ki lap­set, vaik­ka oli­si­vat ihan tal­les­sa, ja tie­ten­kin ek­sy­neet tai mel­kein ek­sy­neet ai­kui­set­kin. Mie­tit­tiin, pi­täi­si­kö­hän ta­val­li­sis­sa­kin su­vik­sis­sa ol­la sa­man­lai­nen yleis­hoi­va­paik­ka.

Seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen vaa­ti mo­nien liki nä­ky­mät­tö­mien­kin tar­ve­a­si­oi­den huo­mi­oi­mis­ta.

Jä­te­vas­taa­vam­me Oi­va Eko­nen muo­toi­li eräs­tä pah­vin­pa­las­ta hy­vin pit­kään ja har­taas­ti se­lit­tä­en, et­tä mitä enem­män jo­hon­kin käyt­tää ai­kaa, sitä ar­vok­kaam­pi sii­tä tu­lee. Syn­tyi suu­res­ti ihail­tu ja ih­me­tel­ty ros­ka-as­tia gril­li­ka­tok­seen.

Yli-in­si­nöö­ri Valo Kui­tu­la tait­te­li kent­tä­käy­mä­län sei­nus­tal­le si­rot il­mas­toin­ti­teip­pi­ha­nat ja jäi poh­ti­maan vie­mä­röin­nin prob­le­ma­tiik­kaa. Pi­ka­pi­kaa hoi­del­tiin unoh­tu­neet mie­li­ku­vi­tus­sa­la­o­ji­tuk­set ja mui­ta tär­kei­tä läm­pö–vesi–il­ma-hom­mia.

Seu­ra­ken­tän kruu­nuk­si mu­na­ken­no­ark­ki­teh­tim­me vi­rit­te­li ves­sa­pa­pe­ri­hyl­sy–coc­tail­tik­ku-run­gol­le ver­ho­kan­kaas­ta il­ma­van seu­ra­tel­tan. Si­sä­puo­lel­ta juh­la­telt­ta on mal­lia maas­sais­tut­ta­va ja sä­es­tys­soit­ti­me­na toi­mi mun­ni­harp­pu.

En­nen seu­ro­jen al­kua var­mis­tet­tiin vie­lä, et­tä kaik­ki puu­hel­mik­si naa­mi­oi­dut kai­ut­ti­met toi­mi­vat ja vä­lit­tä­vät kut­su­vaa evan­ke­liu­mia. Lo­puk­si tai­vaan­ran­nan­maa­laa­mis­toi­mi­kun­ta maa­la­si iki­au­rin­gon pais­ta­maan seu­ra-alu­een yl­le.

Lai­ti­sen olo­huo­neen pöy­däl­lä jär­jes­tet­ty­jen ke­sä­kuun 2016 Las­ten su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seek­si va­li­koi­tui Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min koh­ta ”Sal­li­kaa las­ten tul­la mi­nun ty­kö­ni” (Mark. 10:14). Jee­suk­sen sa­nat evan­ke­liu­mis­sa jat­ku­vat: "äl­kää­kä es­tä­kö hei­tä, sil­lä sen­kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. To­ti­ses­ti minä sa­non teil­le: joka ei ota vas­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­taa niin kuin lap­si, se ei pää­se sin­ne si­säl­le."

Erääl­tä Las­ten su­vi­seu­rois­sa vir­tu­aa­li­ses­ti vie­rail­leel­ta seu­ra­vie­raal­ta saim­me pa­lau­tet­ta, et­tä täl­lai­siin seu­roi­hin us­kal­tai­si var­maan tul­la ai­ka aral­la­kin mie­lel­lä. Jär­jes­tä­mi­sor­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta olem­me pyy­tä­neet, et­tä jos­pa muut­kin kuin las­ten su­vi­seu­rat sai­si­vat ol­la kaik­kien, ar­ko­jen­kin, su­vi­seu­rat.

LottaL.
Neljäntoista isosisko raottelee kasvutynnyrinsä kantta luentosaleissa, pitää ihmisistä keskimäärin hyvin paljon ja on vähän idealisti, koska nuorena saa olla. Heräsikö ajatuksia? Voit olla minuun yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen lottahenniina@gmail.com
26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys