JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lau­lus­sa lap­suu­den mai­se­mat – Barn­doms­lands­ka­pen i sån­gen

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
28.11.2019 6.59

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024520191128065900

Ruot­sis­sa asu­van Mir­ja­mi Hjal­mars­so­nin lem­pi­lau­lu on Sii­o­nin lau­lu 18, On kyl­mä Poh­jo­lan pak­kas­sää.

– ”Kyl­mä poh­jo­lan pak­kas­sää ja päi­vää hä­mä­ryys pii­rit­tää” on La­pis­sa asu­tus­ta lap­suu­des­ta hy­vin­kin tut­tua, Hjal­mars­son ku­vai­lee.

– Ke­sän ener­gia ja mo­nen­lai­set puu­hat sai­vat väis­tyä, kun päi­vän hä­mä­ryys, puh­das val­koi­nen lumi, täh­ti­tai­vas ja täy­del­li­nen luon­non hil­jai­suus sai mie­len her­kis­ty­mään ja rau­hoit­tu­maan.

Lau­lun sä­vel­mä on Hjal­mars­so­nin mie­les­tä rau­hoit­ta­va ja so­pii hy­vin sa­noi­tuk­seen. Sa­nat ovat alun pe­rin Mat­ti Heik­ki­sen, jot­ka Nii­lo Rau­ha­la on uu­dis­ta­nut vuon­na 2005. Sä­vel on Yr­jö Kos­ki­mä­en.

Lau­lun sa­nat pa­laut­ta­vat Hjal­mars­so­nin mie­leen myös lap­suu­den hiih­to­ret­ket lä­hi­pel­loil­la, kun lu­mi­py­ry löi iha­nas­ti kas­vo­ja vas­taan.

– Oli kui­ten­kin mu­ka­va pääs­tä hiih­don jäl­keen si­säl­le läm­pi­mään pirt­tiin, lait­taa mä­rät vant­tuut uu­nin pääl­le kui­vu­maan ja jou­lu­aat­to­na aset­tua ra­di­on ää­rel­le muun per­heen kans­sa kuun­te­le­maan jou­lu­rau­han ju­lis­tus­ta.

Mir­ja­mi Hjal­mars­son som bor i Sve­ri­ge har Sii­on sång 7 I Nor­den da­gen för mörk­ret flyr som sin fa­vo­rit­sång.

– ”I Nor­den da­gen för mörk­ret flyr, i vin­ter­köl­den och snön som yr” är väl­digt be­kant från barn­do­men då jag bod­de i Lap­p­land, besk­ri­ver Hjal­mars­son.

– Som­ma­rens ener­gi och al­la oli­ka sys­s­lor fick vika un­dan, när da­gens skym­ning, den rena vita snön, stjärn­him­len och na­tu­rens ful­ls­tän­di­ga tyst­nad gjor­de sin­net mer käns­lo­samt och lugnt.

Hjal­mars­son tyc­ker att me­lo­din i sån­gen är lug­nan­de och pas­sar bra till tex­ten. Tex­ten är ursp­rung­li­gen skri­ven av Mat­ti Heik­ki­nen, som Nii­lo Rau­ha­la re­vi­de­ra­de år 2005. Me­lo­din är kom­po­ne­rad av Yr­jö Kos­ki­mä­ki.

Tex­ter­na på­min­ner Hjal­mars­son även om barn­do­mens skid­re­sor på de när­lig­gan­de åk­rar­na när snön yr­de och pis­ka­de an­sik­tet på ett här­ligt sätt.

– Det var än­då skönt att kom­ma in stu­gan ef­ter ski­dåk­nin­gen, sät­ta de våta van­tar­na ovan­för spi­sen för att tor­ka och på ju­laf­ton sät­ta sig med res­ten av fa­mil­jen för att lys­s­na på ut­lys­nin­gen av julf­red.

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys