JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lon­too ei tun­nu lop­pu­e­lä­män pai­kal­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta
24.11.2018 6.14

An­ni ja Ol­li Sep­pä­lä ovat asu­neet Lon­toos­sa rei­lu vuo­den. Uu­des­sa asuin­maas­sa on kieh­to­via mu­se­oi­ta, eri­koi­sia säh­kö­a­vai­mia ja saas­tut­ta­via pa­ko­kaa­su­ja – mut­ta mil­tä Suo­mi tun­tuu nii­den kes­kel­tä kat­sot­tu­na?

1. Lon­too­seen on Hel­sin­gis­tä va­jaa kak­si tu­hat­ta ki­lo­met­riä. Mi­ten pää­dyit­te juu­ri sin­ne?

Ol­li sai opis­ke­lu­pai­kan Ro­yal Col­le­ge of Ar­tis­ta, jos­sa hän aloit­ti muo­toi­lun mais­te­ri­o­pin­not vii­me syk­sy­nä. Näis­tä opis­ke­lu­haa­veis­ta pu­hut­tiin jo ai­em­min seu­rus­te­lu­ai­koi­na, ja muut­to Lon­too­seen oli mo­lem­mil­le so­pi­va tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­ma. An­ni teki en­sim­mäi­se­nä syk­sy­nä opin­toi­hin liit­ty­vän har­joit­te­lun, jon­ka jäl­keen hän on ol­lut tääl­lä töis­sä len­to­yh­ti­ön asi­a­kas­pal­ve­lus­sa.

2. Uu­si ko­ti­kau­pun­kin­ne on to­del­li­nen suur­kau­pun­ki. Mit­kä asi­at siel­lä esi­mer­kik­si pyö­ri­vät eri ta­val­la kuin Suo­mes­sa?

Ar­ki on ai­ka sa­man­lais­ta kuin Suo­mes­sa: töi­tä, kou­lua ja kau­pas­sa käyn­tiä. Mat­kus­ta­mi­nen ruuh­kas­sa on vä­hän eri­lais­ta kuin Hel­sin­gis­sä, ih­mis­pal­jou­det tun­tu­vat jos­kus ah­dis­ta­vil­ta ja ly­hy­een­kin mat­kaan voi men­nä yl­lät­tä­vän kau­an ai­kaa.

Jot­kut ar­ki­set asi­at yl­lät­ti­vät: esi­mer­kik­si säh­kö mak­se­taan la­taa­mal­la huol­to­a­se­mal­la ar­voa säh­kö­a­vai­mel­le, jos­ta raha la­da­taan etei­ses­sä ole­vaan säh­kö­mit­ta­riin.

3. Mo­ni­kult­tuu­ri­sen Lon­toon ka­duil­la tus­kin kuu­lee jat­ku­vas­ti suo­men kiel­tä. Mitä aja­tuk­sia oma äi­din­kie­li he­rät­tää nyt, kun asut­te vie­raal­la maal­la?

Ol­li: Suo­mes­sa ke­säl­lä ol­les­sa­ni is­tuin to­ril­la kah­vil­la ih­met­te­le­mäs­sä, kun kaik­ki lu­kee suo­mek­si, esi­mer­kik­si ”Päi­vän pul­la”. Ihan ta­val­li­sia teks­te­jä, mut­ta kaik­ki näyt­ti eri­tyi­sel­tä ja sym­paat­ti­sel­ta, kun se luki omal­la äi­din­kie­lel­lä. Suo­men kie­len mer­ki­tys ko­ros­tuu, kun on ul­ko­mail­la.

An­ni: On iha­naa vä­lil­lä pääs­tä Suo­mes­sa tai suo­ma­lais­ten kans­sa pu­hu­maan omaa äi­din­kiel­tään. Vaik­ka eng­lan­ti su­juu ihan hy­vin, omal­la äi­din­kie­lel­lä on hel­pom­pi kom­mu­ni­koi­da ja vä­lit­tää kes­kus­te­lus­sa pie­niä mut­ta tär­kei­tä mer­ki­tyk­siä ja sä­vy­e­ro­ja, jot­ka jää­vät pois eng­lan­tia pu­hu­es­sa.

4. Mitä asi­oi­ta kai­paat­te Suo­mes­ta eni­ten? Mitä puo­les­taan ot­tai­sit­te Eng­lan­nis­ta mu­kaan Suo­meen pa­la­tes­san­ne?

Suo­mes­ta kai­paa rai­kas­ta il­maa ja puh­das­ta luon­toa. Lon­toon il­ma on täyn­nä pa­ko­kaa­su­ja ja saas­tei­ta, luon­to kau­pun­gis­sa on ih­mis­kä­den te­ke­miä puis­to­ja. Per­het­tä ja ys­tä­viä on tie­tys­ti ikä­vä, ja yh­teyt­tä pi­de­tään pal­jon What­sAp­pil­la ja vi­de­o­pu­he­luil­la.

An­ni: Eng­lan­nis­ta ot­tai­sin mu­kaan koh­te­li­ai­suu­den ja tois­ten huo­mi­oon ot­ta­mi­sen. Työ­ka­ve­ria ter­veh­di­tään ai­na, hy­myil­lään ja ovea pi­de­tään au­ki vii­den met­rin­kin pääs­tä.

Ol­li: Saat­taa tul­la ikä­vä Lon­toon hie­no­ja paik­ko­ja, näh­tä­vyyk­siä ja il­mai­sia, hy­viä mu­se­oi­ta.

5. Mitä Suo­mi isän­maa­na mer­kit­see teil­le nyt, kun kat­sot­te sitä etääl­tä?

Ul­ko­mail­la asu­mi­nen on hie­no ko­ke­mus ja saa­tam­me tu­le­vai­suu­des­sa­kin jos­kus asua muu­al­la kuin Suo­mes­sa, mut­ta aja­tus lop­pu­e­lä­män viet­tä­mi­ses­tä muu­al­la kuin ko­ti­maas­sa ei tun­nu omal­ta. Oma isän­maa tu­lee kui­ten­kin rak­kaam­mak­si, kun sii­hen ot­taa vä­lil­lä etäi­syyt­tä.

EevaPohjola
22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys