JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Mie­len­kiin­toi­sia ha­vain­to­ja eri­lais­ten psal­mi­kään­nös­ten ää­rel­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta
14.4.2018 6.54

Psal­mei­hin liit­ty­vää suo­men­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta tai kom­men­taa­re­ja on niu­kas­ti. Sik­si Juk­ka Pa­lo­lan tuo­re kir­ja on hy­vin ter­ve­tul­lut ja täyt­tää ole­mas­sa ole­vaa auk­koa. Teos on ni­mel­tään Pu­het­ta Ju­ma­lal­le ja Ju­ma­las­ta, Psal­mien kir­jan kom­men­taa­ri.

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri, te­o­lo­gi­an toh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la on teh­nyt suur­työn kir­joit­ta­es­saan tä­män uu­den kom­men­taa­rin psal­mien kir­jaan. Pa­lo­lan te­ok­sen eri­tyi­nen an­sio on psal­mien kään­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä ha­vain­nois­sa.

Kir­jan taus­tal­la ovat Pa­lo­lan pi­tä­mät psal­mi-il­lat vuo­sien 2005–2011 vä­li­se­nä ai­ka­na Hel­sin­gin seu­ra­kun­nis­sa. Nyt nämä lu­en­not ovat saa­neet vah­vas­ti muo­kat­tu­na uu­den asun kir­jan muo­dos­sa. SRK:n ni­me­ä­mä lu­ku­ryh­mä on ol­lut Pa­lo­lan apu­na muok­kaus­työs­sä.

Lau­lu-, ru­kous- ja ope­tus­kir­ja

Psal­mit ovat Van­han tes­ta­men­tin ajan us­ko­vien lau­lu- ja ru­kous­kir­ja sekä sa­mal­la ka­te­kis­mus eli ope­tus­kir­ja. Mo­nien psal­mien ot­si­kois­sa on viit­tauk­sia sä­vel­miin tai soit­ti­miin, joil­la psal­me­ja on ai­koi­naan lau­let­tu ja soi­tet­tu temp­pe­li­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa.

Jee­sus it­se ru­koi­li ris­til­lä suu­rim­mis­sa ah­dis­tuk­sis­saan psal­min sa­noil­la: ”Ju­ma­la­ni, Ju­ma­la­ni, mik­si hyl­kä­sit mi­nut” (Ps. 22:2). Psal­mit oli­vat siis hä­nel­le tut­tu­ja ja rak­kai­ta.

Pa­lo­la ku­vaa kir­jas­saan on­nis­tu­nees­ti en­sin psal­meil­le ylei­siä piir­tei­tä. Hän poh­tii psal­mien käyt­tö­tar­koi­tus­ta, psal­mien muo­tou­tu­mis­ta kir­jak­si, nii­den sa­no­maa ja kir­joit­ta­ja­ky­sy­mys­tä.

Eri­lais­ten il­mai­su­jen taus­to­ja

Mo­ni­sa­ta­si­vui­nen teos kes­kit­tyy käy­mään psal­mit läpi yk­si ker­ral­laan. Jo­kai­sen psal­min koh­dal­la on en­sin ly­hyt kat­saus psal­miin ko­ko­nai­suu­te­na ja sit­ten tuon psal­min ja­keet vuo­den 1992 Kirk­ko­raa­ma­tun mu­kaan. Jo­kai­sen ja­keen ohes­sa on sen tul­kin­ta. Ot­si­kot ryt­mit­tä­vät so­pi­vas­ti psal­min kä­sit­te­lyä.

Yk­si­tyis­koh­tai­ses­sa kä­sit­te­lys­sä Pa­lo­la tuo esiin mo­nia psal­mien tul­kin­taan liit­ty­viä tär­kei­tä ha­vain­to­ja. Hän an­taa pal­jon sa­nas­tol­lis­ta tie­tout­ta ja viit­taa mui­hin psal­mei­hin. Pa­lo­la avaa hep­re­an­kie­li­siä sa­no­ja ja nii­den ta­ka­na ole­vaa maa­il­maa. Pai­koin hän viit­taa myös Lut­he­rin psal­mi­se­li­tyk­siin.

Har­vi­nai­suu­det esil­le

Edel­lä mai­nit­tua, Jee­suk­sen käyt­tä­mää psal­mia 22 Pa­lo­la avaa muun mu­as­sa to­te­a­mal­la, et­tä se on kuo­le­man edes­sä ole­van psal­mi. Sii­nä pu­huu ih­mi­nen, joka sai­rau­ten­sa ta­kia kol­kut­te­lee kuo­le­man port­te­ja. Hän ei saa edes sai­ras­taa rau­has­sa, vaan hä­nen vi­hol­li­sen­sa ilk­ku­vat hän­tä.

Pa­lo­lan mu­kaan Jee­sus lai­na­si psal­min sa­no­ja kan­san­kie­lel­lä ara­me­ak­si, ei hep­re­an­kie­li­ses­sä muo­dos­sa. Tämä saat­toi ol­la syy sii­hen, mik­si pai­kal­la ol­leet ei­vät ym­mär­tä­neet lai­naus­ta, vaan luu­li­vat Jee­suk­sen huu­ta­van Eli­aa.

Juk­ka Pa­lo­lan teos an­taa ko­ko­nai­suu­des­saan uu­den mah­dol­li­suu­den pe­reh­tyä psal­mien rik­kaa­seen maa­il­maan, myös vä­hem­män käy­tet­tyi­hin psal­mi­aar­tei­siin. Tuo­re kom­men­taa­ri on tär­keä teos jo­kai­sel­le raa­ma­tun­lu­ki­jal­le, eri­tyi­ses­ti sa­nan­pal­ve­li­jal­le.

Teks­ti: Pau­li Nie­me­lä

Teks­ti on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­naan 11.4. il­mes­ty­neen Päi­vä­mie­hen liit­tees­tä, Jul­kai­su­ku­vas­tos­ta.