JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Mi­nul­la on maa­il­man par­haat hoi­to­lap­set”

Puhutaan maasta ja taivaasta
6.4.2018 6.55

– Muu­ta­ma vuo­si sit­ten mie­tin työ­a­si­oi­ta. Tun­tui, et­ten jak­sa ol­la pel­käs­tään ko­to­na, mut­ta en teh­dä täy­si­ai­kais­ta työ­tä­kään, raa­he­lai­nen kuu­den lap­sen äi­ti Riit­ta Häk­li ker­too.

Täs­sä ku­vas­sa Häk­li on kuo­puk­se­na Ed­vi­nin kans­sa. Ed­vin on vie­lä uni­nen he­rät­ty­ään juu­ri päi­vä­tor­kuil­ta.

Lä­hi­hoi­ta­ja-Rii­tal­le ko­din ul­ko­puo­li­nen työ oli­si to­den­nä­köi­ses­ti tar­koit­ta­nut kol­mi­vuo­ro­työ­tä. Se oli­si ol­lut han­ka­la vaih­to­eh­to, sil­lä puo­li­so­kin te­kee vuo­ro­työ­tä. Mie­les­sä al­koi ke­hit­tyä yri­ty­si­dea hoi­to­rin­gis­tä, jos­sa äi­tiys­lo­mal­la ole­va äi­ti voi ol­la vau­van kans­sa ko­to­na ja tuo­da Ke­lan tu­ke­ma­na per­heen muut al­le kou­lui­käi­set lap­set hoi­toon.

– Olen sel­lai­nen ih­mi­nen, et­tä otan pie­niä as­ke­lia ker­ral­laan, en ha­lua teh­dä ko­vin suur­ta muu­tos­ta het­kes­sä, Riit­ta ker­too.

– Mie­tin ide­aa­ni, lis­ta­sin plus­sia ja mii­nuk­sia. Kun se al­koi tun­tua hy­väl­tä aja­tuk­sel­ta, olin val­mis aloit­ta­maan.

Riit­ta pe­rus­ti yri­tyk­sen ja aloit­ti yk­si­tyi­se­nä per­he­päi­vä­hoi­ta­ja­na. No­pe­as­ti löy­tyi kak­si asi­a­kas­per­het­tä, joi­den lap­set kä­vi­vät heil­lä hoi­dos­sa. Työn aloit­ta­mi­sen jäl­keen on syn­ty­nyt Häk­lin per­heen kuo­pus, nyt rei­lu pa­ri­vuo­ti­as Ed­vin. Kun hän oli vuo­den ikäi­nen, Riit­ta jat­koi yri­tys­toi­min­taan­sa.

Käy­tän­nös­sä työ tar­koit­taa sitä, et­tä tiis­tais­ta per­jan­tai­hin Häk­lien ko­to­na on hoi­to­lap­sia. Maa­nan­tai on va­paa­ta ja aja­tus­ten työs­tä­mis­päi­vä, jol­loin Riit­ta miet­tii tu­le­van vii­kon ruo­at, vä­li­pa­lat ja te­ke­mi­set suu­rin piir­tein val­miik­si.

Yh­den per­heen lap­set ovat pää­sään­töi­ses­ti yh­den päi­vän vii­kos­sa hoi­dos­sa. Riit­ta miel­tää työn­sä tär­keim­mäk­si asi­ak­si lap­sen koh­taa­mi­sen ja nä­ke­mi­sen.

– Mi­nul­la saa ol­la yh­tä ai­kaa kol­me vie­ras­ta las­ta hoi­dos­sa, kos­ka myös Ed­vin on ai­na ryh­mäs­sä mu­ka­na. Jo­kai­nen lap­si on oma per­soo­na, jol­la on omat tar­peet. En voi aja­tel­la, et­tä tä­nään tu­lee kol­me las­ta, vaan on aja­tel­ta­va, et­tä ketä ja mil­lai­sia lap­sia siel­tä tu­lee­kaan.

Ul­koi­lu ja ruo­ka ovat hoi­to­päi­vien kes­kei­sim­mät ta­pah­tu­mat. Aa­mu­päi­vät ol­laan yleen­sä pi­hal­la, puis­tos­sa tai ret­kel­lä ja sit­ten syö­dään. Muu toi­min­ta mää­räy­tyy vuo­de­nai­ko­jen ja las­ten mu­kaan: pe­la­taan, as­kar­rel­laan, lei­vo­taan, lu­e­taan, lei­ki­tään.

– Läh­tö­koh­ta­ni on ko­di­no­mai­suus, mut­ta sa­mal­la olen töis­sä omas­sa ko­dis­sa­ni. Vas­tuu on täs­sä eri­lai­nen kuin jos lap­set oli­si­vat käy­mäs­sä ky­läs­sä. Se tar­koit­taa myös omal­le per­heel­le sitä, et­ten ole sa­mal­la ta­val­la käy­tet­tä­vis­sä kuin va­paa-ajal­la­ni, Riit­ta poh­dis­ke­lee.

Per­he­päi­vä­hoi­ta­jan työ on ih­mis­suh­de­työ­tä.

– Mi­nul­la voi ol­la yh­tä ai­kaa so­pi­mus esi­mer­kik­si kym­me­nen eri lap­sen kans­sa. Se tar­koit­taa kym­men­tä eri­lais­ta pik­kuih­mis­tä, kym­men­tä eri­lais­ta ta­paa kat­sel­la maa­il­maa, kym­men­tä eri­lais­ta luon­net­ta.

– Myös van­hem­pien koh­taa­mi­nen, hei­dän toi­veen­sa ja ky­sy­myk­sen­sä ovat tär­kei­tä.

Työn mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mus tu­lee sii­tä, et­tä tie­tää an­ta­van­sa äi­tiys­lo­mal­la ole­vil­le äi­deil­le ai­kaa ja va­paa­het­kiä.

– Kun muu­tim­me ai­koi­naan Raa­heen, meil­lä oli yk­si lap­si ja odo­tin tois­ta. Pian syn­tyi myös kol­mas. Kau­pun­ki oli ai­van ou­to, ei­kä tääl­lä ol­lut tut­tu­ja. Ei ol­lut mi­tään täl­lai­sia tu­ki­verk­ko­ja. Tun­tuu hy­väl­tä, et­tä it­se voi nyt tar­jo­ta apua sa­man­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa ole­vil­le.

Par­haan kii­tok­sen on­nis­tu­mi­ses­taan Riit­ta saa lap­sil­ta. On iha­na kuul­la, et­tä he ko­to­naan ky­se­le­vät, mil­loin on taas Riit­ta-päi­vä. On pal­kit­se­vaa, kun saa sol­mit­tua luot­ta­muk­sen lap­seen, joka on aluk­si ol­lut ve­täy­ty­vä. On pal­kit­se­vaa, kun pu­hu­maan opet­te­le­va lap­si al­kaa avau­tua sa­no­jen op­pi­mi­sen myö­tä ja voi­daan yh­des­sä ju­tel­la.

– Tyk­kään täs­tä hom­mas­ta. Olen ai­na sa­no­nut, et­tä mi­nul­la on maa­il­man par­haat hoi­to­lap­set!

MariaHyväri
Keinun sanojen virrassa. Luen ja kirjoitan paljon; työtäni opettajana olen tehnyt näiden asioiden parissa. Ihmiselämän kipu ja kauneus kiehtovat. Tunnelmat ja tapahtumat jäsentyvät minulle kirjoittamisen myötä. Nautin hiljaisesta elämästä. Värien kauneudesta, kesätuulessa kuivuvista pyykeistä, syksyn lehdistä asfaltilla. Rauhallisista kahvihetkistä, pohdiskelevista keskusteluista, lapsen katseesta ihmeiden äärellä. Minulle voi lähettää palautetta sähköpostiini maria.hyvari@gmail.com
20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys