JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Neu­vot­te­lua ja komp­ro­mis­se­ja yh­teis­kun­nan hy­väk­si

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
19.12.2019 15.31

Juttua muokattu:

8.1. 15:12
2020010815124420191219153100

Tyr­nä­vä­läi­nen Ta­pa­ni Töl­li luo­pui kan­sa­ne­dus­ta­juu­des­ta ke­vääl­lä. Eläk­keel­le Töl­li ei ole ai­van ko­ko­naan vie­lä jää­nyt, sil­lä Kun­ta­lii­ton va­ra­pu­heen­joht­ta­juus vie hä­net Hel­sin­kiin pari ker­taa kuu­kau­des­sa. En­nen 16 vuot­ta kes­tä­nyt­tä kan­sa­ne­dus­ta­juut­ta Ta­pa­ni Töl­li eh­ti työs­ken­nel­lä Tul­li­hal­li­tuk­ses­sa, Työ­nan­ta­jain­kes­kus­lii­tos­sa ja Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja­na.

Muis­tel­les­saan kan­sa­ne­dus­ta­ja­vuo­si­aan Töl­li pai­not­taa mo­neen ker­taan, et­tä pää­tök­siä teh­dään neu­vot­te­le­mal­la ja ra­ken­ta­mal­la, ei re­pi­mäl­lä.

– Jos asi­oi­hin ha­lu­aa vai­kut­taa, se edel­lyt­tää pe­reh­ty­mis­tä. Työ­päi­vät si­säl­si­vät usei­ta neu­vot­te­lu­ja, taus­ta­kes­kus­te­lu­ja ja va­li­o­kun­ta­työs­ken­te­lyä.

Töl­li sa­noo seu­raa­van­sa jon­kin ver­ran kes­kus­te­lu­ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

– Siel­lä on help­po hauk­kua ja ar­vos­tel­la pe­reh­ty­mät­tä asi­aan.

So­mes­sa syn­tyy hel­pos­ti vää­riä mie­li­ku­via asi­as­ta kuin asi­as­ta. Töl­li sa­noo, et­tä pää­tök­siä teh­dään edel­leen edus­tuk­sel­li­sen de­mok­ra­ti­an puit­teis­sa, ei so­mes­sa. Pää­tök­set pe­rus­tu­vat tie­toon ja neu­vo­tel­tui­hin komp­ro­mis­sei­hin. Päät­tä­jil­tä edel­ly­te­tään tai­toa neu­vo­tel­la asi­ois­ta yli puo­lu­e­ra­jo­jen, täy­sin eri miel­tä ole­vien kans­sa.

Vuo­si 2019 on Suo­men juh­la­vuo­si. 100-vuo­ti­as pe­rus­tus­la­ki on kes­tä­nyt mo­net ko­et­te­le­muk­set.

– Hy­vin mer­kit­tä­vä asia Suo­men de­mok­ra­ti­an ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta oli se, et­tä Suo­mi sai pi­tää omat lait sil­loin, kun Suo­mi lii­tet­tiin Ve­nä­jään vuon­na 1809, muis­tut­taa Töl­li.

Sen ai­kai­sen Ruot­sin lain oi­keus­pe­ri­aat­teet ovat hy­vin vah­va­na pe­riy­ty­neet Suo­men lain­sää­dän­tö­jär­jes­tel­mään.

– Pe­rus­tus­la­ki sa­noo näin: val­ti­o­val­ta Suo­mes­sa kuu­luu kan­sal­le, jota edus­taa val­ti­o­päi­vil­le ko­koon­tu­nut edus­kun­ta, ker­taa Töl­li pe­rus­tus­lain ydin­tä.

Hän mai­nit­see, et­tä Suo­men it­se­näis­ty­mis­tä seu­ran­neet vuo­det 1917–1919 oli­vat vai­kei­ta ai­ko­ja. Hän pi­tää ih­mee­nä ja Ju­ma­lan joh­da­tuk­se­na, et­tä Suo­mi-ni­mi­nen val­tio syn­tyi ja tä­män muo­toi­seen pe­rus­tus­la­kiin pääs­tiin.

Pe­rus­tus­lain muu­ta­mia pe­rus­pe­ri­aat­tei­ta on vah­va oi­keu­den­mu­kai­suus ja ih­mis­ten ta­sa­ver­tai­suus.

– Pe­rus­tus­la­ki on hyvä. Se ta­kaa meil­le myös va­pau­den har­joit­taa omaa us­kon­toa ja elää sen mu­kai­ses­ti. Se on suu­ri ar­vo, pai­not­taa Töl­li.

– Mei­dän yh­tei­nen asi­am­me on huo­leh­tia sii­tä, et­tä yh­den­ver­tai­suus toi­mii myös käy­tän­nön elä­mäs­sä.

– Sil­loin teh­dään työ­tä isän­maan hy­väk­si, kun teem­me omat teh­tä­väm­me mah­dol­li­sim­man hy­vin, Ta­pa­ni Töl­li to­te­aa.

Hän ko­kee, et­tä juu­ri so­dan jäl­kei­set su­ku­pol­vet ovat omal­la esi­mer­kil­lään ja ko­val­la työl­lään opet­ta­neet suo­ma­lai­set työn­te­koon.

– Saam­me ol­la eri­tyi­sen kii­tol­li­sia ve­te­raa­ni­su­ku­pol­vel­le sii­tä, et­tä Suo­mea ei val­loi­tet­tu ja rin­ta­mat kes­ti, kiit­te­lee Töl­li.

Hal­lin­to- ja oi­keus­jär­jes­tel­mä ei la­kan­nut toi­mi­mas­ta so­dan ai­ka­na. Jär­jes­tel­män säi­ly­mi­nen oli edel­ly­tys sil­le, et­tä Suo­mi pää­si no­pe­as­ti ja­loil­leen ja jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen al­koi pian.

Suo­mi jär­jes­ti edus­kun­ta­vaa­lit en­sim­mäi­se­nä maa­na so­dan jäl­keen, vaik­ka La­pis­sa ja Kes­ki-Eu­roo­pas­sa vie­lä so­dit­tiin. Jo en­nen it­se­näis­ty­mis­tä, vuon­na 1907, Suo­mes­sa as­tui en­sim­mäi­se­nä maa­na voi­maan ylei­nen ja yh­tä­läi­nen ää­ni­oi­keus ja vaa­li­kel­poi­suus.

Osal­li­suus on yhä Töl­lin mie­les­tä tär­keä asia yh­teis­kun­nas­sam­me. Hän nä­kee isän­maam­me eri vai­heis­sa vah­van Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen.

– On tär­ke­ää, et­tä toi­mi­sim­me niin, et­tä me kaik­ki voi­sim­me ko­kea tä­män yh­teis­kun­nan hy­väk­si ja tä­män maan isän­maak­si, muis­tut­taa Töl­li.

Hä­nen mie­les­tään jo­kai­sen pi­tää tun­tea vas­tuun­sa yh­tei­sis­tä asi­ois­ta.

Töl­li ko­kee, et­tä us­kon­nol­lis­ta va­kau­mus­ta ei pi­de­tä huo­no­na asi­a­na pää­tök­sen­te­os­sa.

– On kui­ten­kin odo­tus, et­tä toi­mim­me va­kau­muk­sem­me mu­kaan, jat­kaa Töl­li ja sa­noo sen ole­van luot­ta­muk­sen osoit­ta­mis­ta.

Kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­te­os­sa tar­vi­taan ih­mi­siä, jot­ka ovat val­mii­ta pe­reh­ty­mään asi­oi­hin ja kan­ta­maan vas­tuu­ta.

So­dan jäl­keen näyt­ti sil­tä, et­tä Suo­men vä­ki­lu­ku al­koi vä­hen­tyä. Elä­mä­nus­ko oli kui­ten­kin luja.

– Pe­rus­tet­tiin per­hei­tä. Lap­sia syn­tyi usei­ta, vaik­ka kai­kes­ta oli pula, sa­noo Töl­li.

Hän to­te­aa, et­tä tie­tyn­lai­nen it­sek­kyys vai­kut­taa täl­lä het­kel­lä Suo­men syn­ty­vyy­teen.

– Jos ei näh­dä lap­sen mer­ki­tys­tä, niin ei se syn­ty­vyys sit­ten ko­he­ne.

Töl­li ker­too seu­raa­van­sa maa­il­man ta­pah­tu­mia tar­kas­ti, mut­ta nä­kee, et­tä täy­tyy osa­ta myös luo­pua ja su­ku­pol­ven vaih­dok­sel­la on ai­kan­sa. Puo­li­so Kai­ja jää myös eläk­keel­le pi­ak­koin. Sit­ten pa­ris­kun­nal­la on enem­män ai­kaa lap­sil­le ja las­ten­lap­sil­le sekä eri har­ras­tuk­sil­le.

Teks­ti ja kuva: Saa­ra Ko­leh­mai­nen

1.4.2020

Her­ra, mi­nun Ju­ma­la­ni, ku­kaan ei ole si­nun ver­tai­se­si! Sinä olet teh­nyt suu­ria te­ko­ja, sinä ajat­te­let mei­dän pa­ras­tam­me. Ps. 40:6

Viikon kysymys