JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Nuor­ten rin­nal­la elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä poh­ti­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
19.5.2020 6.20

Juttua muokattu:

19.5. 13:12
2020051913124420200519062000
Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Han­na Kal­lun­ki

Pau­lii­na Ilk­ko-Er­vas­ti toi­mii us­kon­non ja fi­lo­so­fi­an leh­to­ri­na Es­poon Ota­nie­men lu­ki­os­sa. Työn­sä par­haim­mak­si asi­ak­si hän ni­me­ää nuor­ten ai­to­jen tun­tei­den ja ky­sy­mys­ten koh­taa­mi­sen.

– Olen haa­ve­am­ma­tis­sa­ni. Us­kon­non opet­ta­mi­nen on in­to­hi­mo­ni, hän ku­vai­lee.

– Nau­tin kes­kus­te­luis­ta val­ta­vas­ti. Ai­nee­ni ovat sel­lai­sia, et­tä nii­den ope­tuk­ses­sa voi py­säh­tyä elä­män mer­ki­tyk­sel­lis­ten ja kaik­kia ih­mi­siä kos­ke­vien niin sa­not­tu­jen pe­rim­mäis­ten ky­sy­mys­ten ää­rel­le.

Ilk­ko-Er­vas­tin mu­kaan nuo­ret kai­paa­vat mah­dol­li­suuk­sia kes­kus­tel­la elä­mäs­tä.

– Se on kai­kil­le, myös ny­ky­nuo­ril­le, tär­ke­ää.

Hän to­te­aa, et­tä tie­tys­ti opet­ta­jan tu­lee täyt­tää mo­net tie­dol­li­set ta­voit­teet ja toi­mia ope­tus­suun­ni­tel­man puit­teis­sa.

– Tär­keim­pä­nä asi­a­na pi­dän kui­ten­kin sitä, et­tä minä saan ol­la se ai­kui­nen, jon­ka kans­sa nuo­ret voi­vat poh­tia elä­mää ja sen tär­kei­tä ky­sy­myk­siä, Ilk­ko-Er­vas­ti ker­too.

Hän ajat­te­lee kat­so­mu­sai­nei­den ole­van myös tai­to­ai­nei­ta, jois­sa voi­daan ope­tel­la elä­mää, ih­mis­ten koh­taa­mis­ta ja vaik­ka­pa ny­ky­ai­ka­na tär­kei­tä us­kon­to-di­a­lo­gi­sia tai­to­ja.

– Opis­ke­li­joi­den töi­tä oh­jaa­mal­la op­pii sa­mal­la val­ta­vas­ti it­se­kin!

Ilk­ko-Er­vas­ti val­mis­tui te­o­lo­gi­an mais­te­rik­si Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta vuon­na 2002.

– Läh­din opis­ke­le­maan te­o­lo­gi­aa us­kon­no­no­pet­ta­ja­ni Ju­ha­ni Räi­sä­sen hy­vän ope­tuk­sen in­noit­ta­ma­na heti lu­ki­on jäl­keen.

Hän ko­kee, et­tä työ on muut­tu­nut hä­nen opet­ta­juu­sai­ka­naan pal­jon, pää­o­sin myön­tei­seen suun­taan. Us­kon­no­no­pe­tus on py­sy­nyt ajas­sa kiin­ni.

– Eni­ten eh­kä har­mit­taa se, et­tä dog-ma­tii­kan ja etii­kan kurs­si on jää­nyt pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta pois. Se oli myös se kurs­si, jol­la kris­til­li­seen te­o­lo­gi­aan pys­tyi pa­neu­tu­maan sy­vem­min.

Ope­tus on yhä il­mi­ö­kes­kei­sem­pää.

– Pa­kol­lis­ten kurs­sien mää­rä lu­ki­os­sa on vä­hen­ty­nyt, mut­ta toi­saal­ta va­lin­nais­kurs­sei­hin on tul­lut pal­jon mie­len­kiin­tois­ta si­säl­töä li­sää, Ilk­ko-Er­vas­ti ku­vai­lee.

– Hui­ke­an hyvä muu­tos on, et­tä ne­tis­sä ja­e­taan pal­jon ko­ke­muk­sia ja ma­te­ri­aa­lia. Suo­men us­kon­no­no­pet­ta­jat ovat rau­tai­sia am­mat­ti­lai­sia. Teem­me pal­jon yh­teis­työ­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

Työ­hön on tul­lut li­sää vas­tuu­ta nuor­ten hy­vin­voin­nis­ta, min­kä Ilk­ko-Er­vas­ti kat­soo so­pi­van hy­vin us­kon­no­no­pet­ta­jan työn­ku­vaan.

Hän on näh­nyt työs­sään sen, et­tä opis­ke­li­joi­den tie­tä­mys his­to­ri­as­ta, us­kon­nos­ta ja kris­ti­nus­kos­ta on ohen­tu­nut val­ta­vas­ti.

– Se tuo haas­tei­ta ja vaa­ti­si pe­reh­ty­mis­tä vaik­ka­pa ihan kes­kei­siin raa­ma­tun­ker­to­muk­siin. Sii­hen ei ole oi­kein kos­kaan tar­peek­si ai­kaa.

Ilk­ko-Er­vas­ti pi­tää kui­ten­kin tär­keim­pä­nä asi­a­na sitä, et­tä nuo­ril­la on ko­ke­mus, et­tä us­kon­non tun­neil­la voi poh­tia asi­oi­ta va­paas­ti.

– Voi ky­see­na­lais­taa, ky­syä ja saa­da vas­tauk­sia, mut­ta en­nen kaik­kea tul­la koh­da­tuk­si ja hy­väk­sy­tyk­si kaik­ki­ne ky­sy­myk­si­neen.

Ny­ky­nuo­ret suh­tau­tu­vat hä­nen mie­les­tään us­kon­toon op­pi­ai­nee­na myön­tei­ses­ti.

– Us­kon­nos­ta ai­nee­na ty­kä­tään ai­na­kin mi­nun ko­ke­muk­se­ni mu­kaan. Olen opet­ta­nut myös ylä­kou­lus­sa ja koen, et­tä siel­lä on sama jut­tu.

Mi­ten koet oman us­kon vai­kut­ta­van ope­tuk­seen?

– Suo­mes­sa us­kon­no­no­pe­tus on oman us­kon­non ope­tus­ta, ei tun­nus­tuk­sel­lis­ta. Sik­si en voi tuo­da omaa va­kau­mus­ta­ni tie­ten­kään suo­raan tun­neil­le ja esiin.

Ilk­ko-Er­vas­ti to­te­aa, et­tä jo­kai­sel­la kurs­sil­la voi kurs­sin si­säl­tö­jä nou­dat­ta­en kui­ten­kin tuo­da esil­le sen, mi­ten Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­ma tääl­lä maa­il­mas­sa toi­mii.

– Se on kris­til­li­sen us­kom­me ydin, ja ker­ron sen.

Hän ajat­te­lee, et­tä us­ko nä­kyy myös esi­mer­kik­si työ­mo­raa­lis­sa.

– Ha­lu­an teh­dä työ­ni hy­vin ja tun­nol­li­ses­ti, niin kuin Lut­her opet­ti: ”kuin Ju­ma­lal­le”. Toi­von ja ru­koi­len, et­tä Tai­vaan Isä siu­naa työ­ni.

Työ hei­jas­tuu Ilk­ko-Er­vas­tin per­heen ar­keen ja juh­laan.

– Py­rin tuo­maan ajan­koh­tai­sen kirk­ko­vuo­den ta­pah­tu­man per­heen ar­keen. En ole ”lei­po­jaih­mi­nen”, mut­ta juh­la­päi­vi­nä meil­lä lu­e­taan juh­laan kuu­lu­via teks­te­jä ja kes­kus­tel­laan niis­tä, nel­jän lap­sen äi­ti ker­too.

Ja opet­ta­ja on opet­ta­ja ko­to­na­kin.

– Saa­tan lu­en­noi­da lap­sil­le pit­kään­kin jos­tain asi­aan kuu­lu­vas­ta ju­tus­ta. Toi­von, et­tä he muis­ta­vat sen, et­tä kris­til­li­sen us­kon pe­ru­sa­si­oi­ta yri­tet­tiin pi­tää ko­to­na esil­lä, Ilk­ko-Er­vas­ti sa­noo.

Hä­nen mie­leen­sä on jää­nyt eräs pa­lau­te. Sii­nä opis­ke­li­ja kir­joit­ti, et­tä ”olen näil­lä tun­neil­la oi­val­ta­nut, et­tä on ole­mas­sa mo­nia mui­ta­kin ta­po­ja kat­soa maa­il­maa kuin oma­ni”.

– Se oli it­sel­le­ni mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Hän oli huo­man­nut, et­tä eläm­me tääl­lä eri­lai­si­na yh­des­sä.

Hän toi­voo­kin, et­tä voi­si an­taa opis­ke­li­joil­leen juu­ri tätä: ra­ken­nus­pui­ta ja vi­rik­kei­tä oman elä­män­sä ja maa­il­man­kat­so­muk­sen­sa ra­ken­ta­mi­seen.

– Sen koen pää­teh­tä­väk­se­ni. Olen aja­tus­ten he­rät­te­li­jä.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys