JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pa­ras on se, joka saa toi­set lois­ta­maan

Puhutaan maasta ja taivaasta
26.1.2019 6.05

Eli­ni­käi­nen op­pi­mi­nen ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen ovat Pau­la Pauk­ke­rin joh­ta­via aja­tuk­sia sekä työs­sä Jo­ki­hel­men kan­sa­lai­so­pis­ton apu­lais­reh­to­ri­na et­tä elä­mäs­sä muu­ten­kin.

Pau­la Pauk­ke­ri kas­voi Pu­das­jär­ven Jau­rak­ka­jär­vel­lä maa­lais­ta­los­sa si­sa­rus­par­ven kes­kel­lä. Hän oli hy­vin ujo ja hil­jai­nen. Maa­lais­ty­tös­tä hän kas­voi haa­pa­ve­tis­ten ja ym­pä­ris­tö­kun­tien omak­si, kaik­kien tun­te­mak­si Pau­lak­si.

Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten jäl­keen Pau­la val­mis­tui ko­ti­te­ol­li­suu­sop­pi­lai­tok­ses­ta ko­ti­te­ol­li­suu­soh­jaa­jak­si ja toi­mi sen jäl­keen 11 vuot­ta Pu­das­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­tos­sa opet­ta­ja­na. Työn­sä ohes­sa hän hank­ki opet­ta­jan pä­te­vyy­den ja opis­ke­li esiin­ty­mis­tai­to­ja. Ohes­sa hoi­tui­vat myös ko­ti­ti­lan leh­mät.

Vuo­sien var­rel­la Pau­la on suo­rit­ta­nut usei­ta eri pe­ru­so­pin­to­ja ja sy­ven­tä­viä opin­to­ja avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa, joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non, reh­to­rin pä­te­vyy­den sekä val­mis­tu­nut Kuo­pi­on am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta.

Kun Haa­pa­ve­den kan­sa­lai­so­pis­to yl­lät­tä­en tar­vit­si reh­to­rin si­jais­ta, Pau­la va­lit­tiin teh­tä­vään. Kah­den vuo­den reh­to­ri­na toi­mi­mi­sen jäl­keen Pau­la va­lit­tiin apu­lais­reh­to­rin työ­hön. Se kä­sit­tää muun mu­as­sa kurs­si­suun­nit­te­lua, ta­lou­sa­si­oi­ta sekä jär­jes­te­ly­vas­tuu­ta eri­lai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja ret­kis­tä.

Kä­den­tai­to­ja Pau­la opet­taa edel­leen.

– Koko ajan on opit­ta­va uut­ta, omas­ta ha­lus­taan. Työ­kin edel­lyt­tää uu­den op­pi­mis­ta, et­tä py­syy mu­ka­na. Kaik­keen ei kou­lu­te­ta vaan it­se pi­tää ot­taa sel­vää, Pau­la tuu­mii.

– Kas­vu omas­sa it­ses­sä on kova. Ih­mi­nen voi muut­tua to­del­la pal­jon.

Työs­sään Jo­ki­hel­men opis­tos­sa Pau­la on te­ke­mi­sis­sä op­pi­mi­sen kans­sa koko ajan.

– Ih­mi­sen oman ko­ke­mus­taus­tan ja osaa­mi­sen tuo­mi­nen esil­le sekä it­se­luot­ta­muk­sen tu­ke­mi­nen ovat tär­kei­tä asi­oi­ta.

– Meis­tä on pa­ras se, joka saa toi­set lois­ta­maan, on joh­to­a­ja­tuk­se­na kan­sa­lai­so­pis­ton opet­ta­jil­la eri kurs­seil­la. On tär­keä löy­tää jo­kai­sen omat vah­vuu­det ja in­nos­tus.

Teks­ti: Rai­li Tii­ro­la ja Mir­ja Pen­tin­pu­ro

Kuva: He­le­na So­ran­ta

Lue jut­tu ko­ko­naan Päi­vä­mie­hes­tä 23.1.2019

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys