JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Pa­ras­ta on kii­tos avus­ta, vaik­kei tie­dä aut­ta­neen­sa”

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
7.7.2018 6.44

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275420180707064400

Hel­sin­ki­läi­nen Mai­ja Rim­pi­läi­nen ja hy­vin­kää­läi­nen Jan­ne Pel­to­kor­pi poh­ti­vat aut­ta­mis­ta: ketä he ovat aut­ta­neet ja mil­tä se on tun­tu­nut.

Mai­ja: Ys­tä­vä­ni soit­ti ja ky­syi, voi­sin­ko ryh­tyä kum­mik­si po­jal­le, jol­la ei ole ko­ti­maa­ta, ko­tia ei­kä per­het­tä. Hän pe­rus­te­li ko­vas­ti ja prep­pa­si al­kuun: kir­joi­ta sil­loin täl­löin joku vies­ti, ta­paa jos­kus ja ole läs­nä.

Lu­et­te­lin ys­tä­väl­le­ni kaik­ki sii­hen ai­kaan me­neil­lään ole­vat hank­kee­ni, joi­den las­ke­mi­seen tar­vit­tiin kah­den kä­den sor­mia.

Sit­ten sa­noin, et­tä an­na se nu­me­ro, kait mä voin jo­ta­kin vies­ti­tel­lä. En tien­nyt, et­tä tu­le­vas­ta emo­ji-vies­tit­te­lys­tä – en osaa da­ria en­kä per­si­aa – al­kai­si elä­mä­ni mul­lis­ta­vin aut­ta­mis­ta­paus.

Jan­ne: Mul­la­kin on ai­na men­nyt niin, et­tä avun tar­vit­si­ja on tul­lut kuin an­net­tu­na eteen. En muis­ta kos­kaan päät­tä­nee­ni, et­tä et­sin jon­kun, jota aut­taa.

Tu­lee mie­leen usei­ta ti­lan­tei­ta, joi­hin mua on pyy­det­ty aut­ta­maan. Mel­ko usein ne tun­tu­vat ”kaik­ki voit­taa” -ti­lan­teil­ta.

Esi­mer­kik­si mu­ka­vat tal­koo­työt me­ne­vät oi­kein hy­vin va­paa-ajan viet­tä­mi­ses­tä, kes­kus­te­lus­ta saa pal­jon hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä hy­vää ja ide­oin­ti­a­pu on it­sel­le­kin hy­vin ins­pi­roi­vaa.

Mai­ja: Tie­toi­ses­ti tai tie­tä­mät­tään tu­lee ha­keu­tu­neek­si aut­ta­mis­ti­lan­tei­siin, joil­la on mer­ki­tys­tä it­sel­le. Ry:n ja Su­vi­seu­ro­jen hom­mat ovat ol­leet pie­nes­tä pi­tä­en niin it­ses­tään sel­viä, et­tä vas­ta vä­hän ai­kaa sit­ten ta­ju­sin, et­tä niis­sä tu­lee aut­ta­neek­si ai­ka mo­nel­la ta­val­la ja mo­nia.

Jan­ne: Ry:n ja Su­vi­seu­ro­jen hom­mis­sa tu­lee omal­ta osal­taan mah­dol­lis­ta­neek­si hen­gel­li­sen avun to­teu­tu­mis­ta, vaik­ka teh­tä­vä ei oli­si­kaan siel­tä hen­gel­li­sim­mäs­tä pääs­tä.

Kai­kes­sa aut­ta­mi­ses­sa tu­li­si ol­la tämä ulot­tu­vuus. Eli kai­kes­ta avus­ta tu­li­si aut­ta­jan ja au­tet­ta­van an­taa kii­tos Ju­ma­lal­le.

Mai­ja: Mua jäi mie­ti­tyt­tä­mään, on­ko jo­kus ol­lut sel­lai­nen ti­lan­ne, jos­sa aut­ta­mi­nen on tun­tu­nut tyh­mäl­tä tai vää­räl­tä…

Jan­ne: Pel­kän ra­han lä­het­tä­mi­nen ul­ko­mail­le tun­tuu vä­hän vai­ke­al­ta.

Jos­kus yri­tim­me Af­ri­kas­sa hei­kol­la me­nes­tyk­sel­lä jär­jes­tel­lä ka­ve­reil­lem­me kes­tä­vää toi­meen­tu­loa. Pa­rem­min ra­han­sa voi­si si­joit­taa jär­jes­tö­jen kaut­ta, mut­ta pai­kan pääl­lä teh­ty avus­tu­sy­ri­tys tun­tui sil­ti oi­ke­al­ta.

Toi­saal­ta kas­vot­to­mas­sa raha-avus­sa ei syn­ny di­a­ko­nis­ta ulot­tu­vuut­ta. On muu­ten hie­noa, et­tä SRK on ryh­ty­nyt hu­ma­ni­taa­ri­seen apuun.

Mai­ja: Kas­vo­ton raha-apu tun­tuu pa­rem­mal­ta mi­nun mie­les­tä. To­sin raha on vä­hän vai­kea jut­tu.

Mie­luum­min os­tan naa­ma­tus­ten sitä, mikä mil­loin­kin on akuut­tia. Pah­vi­kah­vi­kup­pi­ker­jää­jil­le lan­tin heit­tä­mi­nen tun­tuu ir­vok­kaal­ta, ja sitä en tee.

Jan­ne: Kai­kis­sa aut­ta­mis­ti­lan­teis­sa on ol­lut lop­pu­tu­lok­se­na vä­hin­tään hyvä mie­li kai­kil­le, jos­kus myös nä­ky­vä tu­los.

Mai­ja: Par­haim­mat ko­ke­muk­set ovat ol­leet sel­lai­sia, et­tei ole ta­jun­nut aut­ta­van­sa, on vain ol­lut ti­lan­tees­sa ja toi­mi­nut. Jäl­keen­päin ih­mi­nen on kiit­tä­nyt avus­ta, jota en ole tien­nyt an­ta­nee­ni.

Mai­ja Rim­pi­läi­nen on kir­joit­ta­nut kum­mi­po­jas­taan Päi­vä­mie­hen blo­gis­sa.

Jut­tu on jul­kais­tu alun pe­rin ke­sä­kuun Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys