JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Py­hän Hen­gen vir­ka

Siionin Lähetyslehti
Puhutaan maasta ja taivaasta
21.6.2017 6.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111163220170621060000

Toi­si­naan voim­me kuul­la sa­not­ta­van, et­tä ih­mi­nen ei voi an­taa toi­sel­le syn­te­jä an­teek­si; sen voi teh­dä vain Ju­ma­la. Pi­tää­kö tämä paik­kan­sa? Tut­tu väi­te on tot­ta, mi­kä­li ih­mi­nen ei ole saa­nut osak­seen Py­hän Hen­gen lah­jaa. Il­man Py­hää Hen­keä an­teek­si­an­ta­muk­sen vai­ku­tus voi jää­dä avau­tu­mat­ta sii­nä täy­tey­des­sään, jota us­ko­va ih­mi­nen ko­kee elä­es­sään tuon an­teek­si­an­ta­muk­sen osal­li­suu­des­sa.

Koko an­teek­si­an­ta­muk­sen sy­vin si­säl­tö avau­tuu vain Py­hän Hen­gen kaut­ta. An­teek­si­an­ta­jan vir­ka on sy­vim­mäl­tään Py­hän Hen­gen vir­ka. Lä­hes­tyn Py­hän Hen­gen vir­kaa kol­mes­ta eri suun­nas­ta: Kuka an­toi Py­hän Hen­gen? Mi­ten hä­nes­tä pää­see osal­li­sek­si? Ja mitä täs­tä sa­noo Isä mei­dän -ru­kous?

Ju­ma­lan an­ta­ma vir­ka

Pyhä Hen­ki, Ju­ma­lan kol­mas per­soo­na, on tä­nään­kin elä­vä Ju­ma­lan Hen­ki, joka saa us­ko­vai­sen ih­mi­sen sy­dä­mes­sä ai­kaan Ju­ma­lan rau­han.

Py­häs­tä Hen­ges­tä meil­le ker­ro­taan esi­mer­kik­si Apos­to­lien te­ko­jen alus­sa, jos­sa Jee­sus to­te­aa, et­tä ”Jo­han­nes (Kas­ta­ja) kas­toi ve­del­lä, mut­ta tei­dät kas­te­taan Py­häl­lä Hen­gel­lä” (Ap. t. 1:5). Vä­hän myö­hem­min Apos­to­lien te­ois­sa ku­va­taan hel­lun­tai­päi­vää, jol­loin Jee­sus oli jo pois­sa. Tuol­loin Pyhä Hen­ki vuo­da­tet­tiin sii­hen ope­tus­las­ten jouk­koon, joka oli ko­koon­tu­nut yh­teen: ”He tu­li­vat täy­teen Py­hää Hen­keä ja al­koi­vat pu­hua eri kie­lil­lä, sitä mitä Hen­ki an­toi heil­le pu­hut­ta­vak­si” (Ap. t. 2:1–4). Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki on ol­lut us­ko­vai­ses­sa sy­dä­mes­sä ai­na elä­vä­nä hen­ke­nä, vaik­ka­kin var­si­nai­nen Py­hän Hen­gen ai­ka al­koi en­sim­mäi­ses­tä hel­lun­tais­ta.

Py­häs­tä Hen­ges­tä osal­li­nen

Mi­ten sit­ten Py­häs­tä Hen­ges­tä ja Py­hän Hen­gen vi­ras­ta voi pääs­tä osal­li­sek­si? Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta ker­ro­taan täs­tä. Jee­sus il­mes­tyi omil­leen lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na heti pää­si­äi­sen jäl­keen. ”Yh­täk­kiä Jee­sus sei­soi hei­dän kes­kel­lään ja sa­noi: `Rau­ha teil­le!´ Tä­män sa­not­tu­aan hän näyt­ti heil­le kä­ten­sä ja kyl­ken­sä. Ilo val­ta­si ope­tus­lap­set, kun he nä­ki­vät Her­ran. Jee­sus sa­noi uu­del­leen: ´Rau­ha teil­le! Niin kuin Isä on lä­het­tä­nyt mi­nut, niin lä­he­tän minä tei­dät.´ Sa­not­tu­aan tä­män hän pu­hal­si hei­tä koh­ti ja sa­noi: ´Ot­ta­kaa Pyhä Hen­ki. Jol­le te an­nat­te syn­nit an­teek­si, hä­nel­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut. Jol­ta te kiel­lät­te an­teek­si­an­non, hän ei saa syn­te­jään an­teek­si.´” (Joh. 20:19–23.)

Jee­suk­sen an­ta­ma lä­he­tys­teh­tä­vä on voi­mas­sa tä­nään­kin. Se on Py­hän Hen­gen vir­kaan liit­ty­vä teh­tä­vä. Jos ih­mi­nen kuu­lee tuon sa­man Jee­suk­sen lau­su­man rau­han toi­vo­tuk­sen, joka ai­heut­taa sy­dä­mes­sä iloa, sil­loin hän on jo kuu­lo­mat­kan pääs­sä, ku­ten ope­tus­lap­set. Kun ih­mi­nen kuu­lee Py­hän Hen­gen osal­li­suu­des­sa elä­väl­tä us­ko­vai­sel­ta, et­tä syn­nit saa us­koa an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä, sil­loin hä­nel­le voi avau­tua, jos Ju­ma­la suo, koko tuo ih­meel­li­nen rau­ha.

Evan­ke­liu­mis­sa Ju­ma­la an­taa rau­han, sy­vän ilon ja puh­taan oman­tun­non. Tuol­loin rau­han toi­vo­tus ei enää pa­laa lau­su­jal­leen, vaan jää asu­maan Jee­suk­sen esi­mer­kin mu­kai­ses­ti us­ko­van ih­mi­sen sy­dä­meen. An­teek­si­an­ta­mus on­kin si­säl­löl­tään en­nen kaik­kea rau­haa, iloa ja va­paut­ta.

Isä mei­dän -ru­kouk­sen sa­noin

Kai­kis­sa kris­til­li­sis­sä kirk­ko­kun­nis­sa eri puo­lil­la maa­il­maa on yh­teis­tä Isä mei­dän -ru­kous. En ole kos­kaan kuul­lut ke­nen­kään ky­see­na­lais­ta­van sitä. Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa Va­pah­ta­jam­me opet­taa mei­tä sel­ke­äs­ti näin: ”Ja an­na meil­le mei­dän syn­tim­me an­teek­si, niin kuin me­kin an­teek­si an­nam­me niil­le, jot­ka ovat mei­tä vas­taan rik­ko­neet.”

Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa sa­no­taan sel­väs­ti, et­tä jos ih­mi­nen an­taa toi­sel­le syn­nit an­teek­si Py­hän Hen­gen val­tuut­ta­ma­na, sil­loin myös Ju­ma­la an­taa an­teek­si. Täl­löin an­teek­si­an­ta­ja toi­mii ar­vok­kaas­sa vi­ras­sa, jo­hon Ju­ma­la on it­se hä­net lä­het­tä­nyt. Pyhä Hen­ki vai­kut­taa an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­nan us­ko­jas­sa tuon sa­man rau­han, jos­ta Jo­han­nes kir­joit­taa (Joh. 20:21–22). Jee­suk­sen esi­mer­kin mu­kai­ses­ti us­ko­vai­set ha­lu­a­vat hy­väs­tel­les­sään edel­leen toi­vot­taa Ju­ma­lan rau­haa toi­nen toi­sil­leen.

Sam­po Luuk­ko­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 21.6.2017

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys