JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ra­sis­mi vä­hen­tyy puut­tu­mal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta
3.4.2020 6.05

Juttua muokattu:

31.3. 14:55
2020033114553920200403060500
Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Valtteri Isopahkala

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Valtteri Isopahkala

Ee­va­ma­ria Tans­ka­nen

San­na Iso­pah­ka­la on 26-vuo­ti­as luo­ka­no­pet­ta­ja ja S2-opet­ta­ja ala­kou­lus­sa. Hä­nen elä­mään­sä Jo­en­suus­sa pi­tää puu­hak­kaa­na yk­si­vuo­ti­as Toi­vo ja Valt­te­ri-puo­li­so.

Iso­pah­ka­lan omas­sa työs­sä ra­sis­mi on nä­ky­nyt ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten tai ro­ma­nien kiu­saa­mi­se­na.

– Ra­sis­mi on jo­tain sel­lais­ta, jos­sa joku ih­mis­ryh­mä oli­si alem­pi­ar­voi­sem­pi ja hei­tä oli­si oi­keus koh­del­la kal­toin.

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na ei juu­ri erik­seen huo­mi­oi­tu, mi­ten opet­taa lap­set su­vait­se­vai­sik­si.

Kou­lu­maa­il­mas­sa ra­sis­tis­ta käy­tös­tä voi lie­ven­tää tasa-ar­voi­sel­la koh­te­lul­la taus­tois­ta riip­pu­mat­ta sekä puut­tu­mal­la asi­at­to­maan käy­tök­seen. Iso­pah­ka­la nä­kee myös tär­ke­ä­nä, et­tä op­pi­laat tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa esi­mer­kik­si ryh­mäy­ty­mis­leik­kien kaut­ta.

Ra­sis­ti­nen toi­min­ta nä­kyy Iso­pah­ka­lan mie­les­tä jon­ki­nas­tei­ses­ti ih­mis­ten pu­heis­sa.

– Ra­sis­mi tu­lee esiin tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta vä­ki­val­ta­ri­kok­sien yh­tey­des­sä tai eri­lais­ten tuo­mi­oi­den il­mi­tul­les­sa.

Iso­pah­ka­lan mie­les­tä ra­sis­mia on ole­mas­sa sik­si, et­tä ih­mi­set pel­kää­vät eri­lai­suut­ta, ja se ko­e­taan jo­ten­kin omaa ase­maa uh­kaa­va­na.

Nuo­rem­pa­na ko­e­tul­ta In­ter­rail-reis­sul­ta hä­nel­le on jää­nyt mie­leen juna-ase­mien ra­ja­ny­li­tys­pai­kat. Ase­mil­la saat­toi ol­la po­lii­se­ja, jot­ka tar­kis­ti­vat ai­na tum­mai­hois­ten pas­sit. Eu­roop­pa­lai­sil­ta ei nii­tä kos­kaan pyy­det­ty.

Iso­pah­ka­lan mie­les­tä ra­sis­mi vä­hen­tyi­si, jos ih­mi­set yrit­täi­si­vät tul­la tie­toi­sek­si omis­ta en­nak­ko­luu­lois­taan ja tu­tus­tui­si­vat nii­hin ih­mi­siin, joi­ta koh­taan tun­te­vat en­nak­ko­luu­loa. Ra­sis­mi vä­hen­tyy myös sil­loin, kun puut­tuu ti­lan­tei­siin, jois­sa nä­kee ra­sis­mia.

Us­kon­sa vuok­si ei Iso­pah­ka­la ole koh­dan­nut ra­sis­mia.

Hän poh­tii Raa­ma­tun nä­kö­kul­maa ra­sis­miin ja to­te­aa, et­tei ra­sis­ti­nen käy­tös ole us­ko­vai­sel­le so­pi­vaa.

– Toi­sia ih­mi­siä tu­lee kun­ni­oit­taa ja koh­del­la kaik­kia sa­ma­nar­voi­si­na Ju­ma­lan luo­mi­na.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys