JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Sain rauhan tunnolleni”

Puhutaan maasta ja taivaasta
11.3.2023 7.00

Juttua muokattu:

10.3. 09:11
2023031009111820230311070000
– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

Ee­va Lau­ri

Beh­rouz Ha­bi­bi tuli Suo­meen 16-vuo­ti­aa­na ja sai pa­ran­nuk­sen ar­mon 18-vuo­ti­aa­na. Vuo­sien var­rel­la hän on juur­tu­nut Ju­ma­lan val­ta­kun­taan sekä so­peu­tu­nut uu­teen ko­ti­maa­han. Tä­nään hän tun­tee suur­ta kii­tol­li­suut­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta elä­mäs­sään.

Af­ga­nis­ta­ni­lais­läh­töi­nen Beh­rouz Ha­bi­bi saa­pui Suo­meen eri vai­hei­den kaut­ta nuo­re­na ai­kuis­tu­va­na mie­he­nä. Mar­ras­kuun pi­mey­des­sä hän aloit­ti suo­men kie­len opis­ke­lun Si­mon ja Ra­nu­an ra­ja­mail­la si­jait­se­vas­sa vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa. Siel­lä työs­ken­te­le­vän ra­nu­a­lai­sen us­ko­vai­sen per­hee­ni­sän kaut­ta hän sai tu­tus­tua mui­hin pai­kal­li­siin us­ko­vai­siin ja elä­vään us­koon.

Ju­ma­la kut­suu

– Tun­sin, et­tä lap­suu­den us­kon­to­ni ei ol­lut oi­kea. Mie­li oli et­si­vä ja kai­pa­sin rau­haa sy­dä­mel­le­ni. Jäl­keen­päin ym­mär­sin, et­tä näin Ju­ma­la kut­sui ja pu­hut­te­li mi­nua, Ha­bi­bi ker­too.

Ha­bi­bi kul­ki ys­tä­vä­per­heen mu­ka­na seu­rois­sa, mis­sä hän sai näh­dä Ju­ma­lan las­ten vä­lis­tä rak­kaut­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuut­ta. Tuo rak­kaus, läm­min vas­taa­not­to ja huo­len­pi­to he­rät­ti­vät myös ha­lun kuu­lua tä­hän jouk­koon.

– Aluk­si en ym­mär­tä­nyt seu­ra­pu­heis­ta mi­tään, mut­ta ha­lu­sin läh­teä ai­na uu­del­leen, kos­ka seu­rois­sa oli niin hyvä ol­la. Luon­nol­li­ses­ti kie­li­haas­teet oli­vat alus­sa ym­mär­tä­mi­sen es­tee­nä, mut­ta myös hen­gel­li­nen sa­nas­to, kaa­naan kie­li, vai­keut­ti kuun­te­le­mis­ta. Tun­tui myös, et­tei­vät sa­nat avau­tu­neet sy­dä­mel­le as­ti. Esi­mer­kik­si ih­met­te­lin aluk­si, et­tä mitä ih­met­tä tar­koit­taa (oman) ris­tin kan­ta­mi­nen. Ys­tä­vä ke­hot­ti­kin ru­koi­le­maan, et­tä Ju­ma­la avai­si ym­mär­rys­tä. Vä­hi­tel­len näin ta­pah­tui­kin, ja sain ko­kea, et­tä ru­kouk­see­ni vas­tat­tiin.

Evan­ke­liu­mi an­taa rau­han

Ra­nu­a­lai­sen ys­tä­vä­per­heen isän kans­sa Ha­bi­bi kes­kus­te­li usein us­ko­na­si­ois­ta.

– Erää­nä il­ta­na hän tar­jo­si evan­ke­liu­mia ja ky­syi, ha­lu­ai­sin­ko us­koa syn­ti­ni an­teek­si. Vas­ta­sin ha­lu­a­va­ni. Tun­sin rau­han las­keu­tu­van si­sim­pää­ni. Ajan ku­lu­es­sa us­ko­na­si­at kir­kas­tui­vat ja seu­ra­pu­heet avau­tui­vat pa­rem­min. Elä­mä us­ko­vai­se­na tun­tui yhä tur­val­li­sem­mal­ta ja oma­koh­tai­nen us­ko tär­ke­äm­mäl­tä.

Suo­mes­sa asu­mi­sen­sa al­ku­ai­koi­na Ha­bi­bi koki vä­lil­lä yk­si­näi­syyt­tä, mut­ta to­te­aa, et­tä ei men­nyt kau­aa, kun hän sai us­ko­vai­sia ys­tä­viä. Mo­nen­lai­sia ys­tä­viä, niin ikäi­si­ään kuin van­hem­pia ja per­heel­li­si­ä­kin. Ys­tä­vä­jouk­ko on vuo­sien var­rel­la vain kas­va­nut, mis­tä Ha­bi­bi on kii­tol­li­nen.

– Usein mie­lee­ni nou­see Raa­ma­tun teks­ti, jos­sa Jee­sus pu­huu ope­tus­lap­sil­le näin: ”Ja jo­kai­nen, joka mi­nun ni­me­ni täh­den on luo­pu­nut ta­los­taan, vel­jis­tään tai si­sa­ris­taan, isäs­tään, äi­dis­tään tai lap­sis­taan tai pel­lois­taan, saa sa­ta­ker­tai­ses­ti ta­kai­sin ja pe­rii ian­kaik­ki­sen elä­män” (Matt. 19:29).

Ha­bi­bi ker­too ole­van­sa tä­nään suu­res­ti kii­tol­li­nen sii­tä, mi­ten Ju­ma­la on ih­meel­li­ses­ti joh­dat­ta­nut ja siu­nan­nut hä­nen elä­mään­sä.

– Tun­tuu, et­tä olen saa­nut pal­jon enem­män kuin olen osan­nut toi­vo­a­kaan. Saan kuu­lua Ju­ma­lan las­ten jouk­koon, mi­nul­la on ys­tä­viä, am­mat­ti ja työ­tä. En koe jää­nee­ni mis­tään pait­si. En koe, et­tä us­ko oli­si mil­lään lail­la ra­joit­ta­nut elä­mää­ni. Olen aja­tel­lut, et­tä en var­maan oli­si ko­tiu­tu­nut Suo­meen näin hy­vin il­man us­koa ja us­ko­vai­sia ys­tä­viä. Olen saa­nut elää hy­vää ja ilois­ta elä­mää us­ko­vai­se­na.

He­rän­neel­lä tun­nol­la ole­val­le tai epäi­lys­ten al­la kamp­pai­le­val­le lä­hei­sel­le Ha­bi­bi ha­lu­ai­si sa­noa, et­tei kan­na­ta jää­dä ky­sy­mys­ten tai epäi­lys­ten kans­sa yk­sin. Myös us­ko­vai­sen elä­mään voi kuu­lua pel­koa, epä­var­muut­ta ja huo­lia. Epäi­lys­ten ja vas­toin­käy­mis­ten koh­da­tes­sa saat­taa unoh­tua, et­tä Ju­ma­la on juu­ri sil­loin lä­hel­lä ja tah­too aut­taa. Sil­loin voi ru­koil­la Ju­ma­laa, et­tä hän li­säi­si us­koa ja an­tai­si saat­to­mie­hiä rin­nal­le ja­ka­maan vai­kei­ta asi­oi­ta ja aja­tuk­sia. Ju­ma­la on lu­van­nut kuul­la ru­kouk­sem­me.

Us­ko­vai­se­na ar­jes­sa ja työs­sä

Ra­nu­al­la Beh­rouz Ha­bi­bi suo­rit­ti pe­rus­kou­lun op­pi­mää­rän ja työs­ken­te­li avus­ta­ja­na kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la. Ra­nu­an vuo­sien jäl­keen hän on opis­kel­lut lä­hi­hoi­ta­jak­si ja työs­ken­nel­lyt van­hus­ten pa­ris­sa ko­ti­hoi­dos­sa Ou­lus­sa. Hän pi­tää ih­mis­lä­hei­ses­tä työs­tään ja aut­taa mie­lel­lään apua tar­vit­se­via.

Myös van­huk­set pi­tä­vät elä­män­myön­tei­ses­tä hoi­ta­jas­ta ja iloit­se­vat tä­män läs­nä­o­los­ta. Pa­ras pa­lau­te työs­tä on­kin se, kun nä­kee asi­ak­kai­den jää­vän hy­väl­lä mie­lel­lä jat­ka­maan ar­ke­aan ja saa it­se­kin läh­teä hy­väl­lä mie­lel­lä asi­ak­kaan luo­ta. Tuo­ta sa­maa sy­dä­men iloa Ha­bi­bi le­vit­tää ys­tä­vil­leen sekä muil­le ih­mi­sil­le va­loi­san ole­muk­sen­sa kaut­ta. Ha­bi­bin elä­män­myön­tei­nen ja luot­ta­vai­nen asen­ne on pu­hu­tel­lut myös ys­tä­viä.

Tänä ke­vää­nä Ha­bi­bi suo­rit­taa va­rus­mies­pal­ve­lus­taan Iva­los­sa. Ar­ki Iva­los­sa on tii­vis­tä ja va­paa-ai­kaa vä­hän. Lo­mil­la on­kin tär­ke­ää ta­va­ta ys­tä­viä ja käy­dä seu­rois­sa. Tun­tuu mu­ka­val­ta, et­tä ys­tä­vät ot­ta­vat yh­teyt­tä, jos it­se ei ole eh­ti­nyt.

Tu­le­vai­suu­teen Ha­bi­bi suh­tau­tuu luot­ta­vai­ses­ti.

– Toi­von, et­tä säi­lyi­sin us­ko­mas­sa ja sai­sin pi­tää oman­tun­non puh­taa­na. Mi­tä­pä muu­ta voi­sin toi­vo­a­kaan? Kun on tur­va Ju­ma­las­sa, niin kaik­ki on hy­vin.

Kuva: Tai­na Ko­so­la

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys