JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

SRK:n roo­li hy­vän mu­sii­kin jul­kai­si­ja­na on mer­kit­tä­vä

Määttä Maarit
Puhutaan maasta ja taivaasta
23.1.2018 6.55

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281120180123065500

Ou­lu­lai­nen kant­to­ri Hen­na-Mari Si­vu­la on toi­mi­nut SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­män jä­se­ne­nä vuo­des­ta 2010 vii­me vuo­den lop­puun saak­ka. Hän on ko­ke­nut työn an­toi­sa­na ja mie­len­kiin­toi­se­na ja nä­kee, et­tä SRK:n mu­siik­ki­työ­tä teh­dään vah­val­la am­mat­ti­tai­dol­la.

Mu­siik­ki­työ­ryh­mä koos­tuu mu­sii­kin am­mat­ti­lai­sis­ta ja SRK:n hal­lin­non jä­se­nis­tä, ja sen teh­tä­vä­nä on suun­ni­tel­la ja koor­di­noi­da SRK:n mu­siik­ki­ää­ni­te­tuo­tan­toa yh­des­sä mu­siik­ki­a­si­an­tun­ti­jan kans­sa.

Nä­kö­a­la­pai­kal­la

Si­vu­la ker­too, et­tä työ­ryh­män jä­se­ne­nä hän on saa­nut ai­van kuin nä­kö­a­la­pai­kal­ta kat­soa mu­siik­ki­työ­tä, jota SRK:ssa ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä teh­dään.

– Hie­no­na ja ar­vok­kaa­na ko­ke­muk­se­na pi­dän sitä, et­tä olen saa­nut ol­la to­teut­ta­mas­sa usei­ta SRK:n jul­kai­se­mia ää­nit­tei­tä. Mu­siik­ki­työ­tä teh­dään niin vah­val­la am­mat­ti­tai­dol­la, muun mu­as­sa kuo­ron­joh­ta­jien osal­ta, et­tä ää­ni­tep­ro­jek­teis­sa mu­ka­na ole­mi­nen on sa­mal­la hy­vää am­ma­til­lis­ta kou­lut­tau­tu­mis­ta it­sel­le­kin, hän ker­too.

Si­vu­la ko­kee työs­ken­te­lyn mu­siik­ki­työ­ryh­mäs­sä myös hy­vin vas­tuul­li­se­na teh­tä­vä­nä.

– Olen saa­nut mon­ta ker­taa ol­la op­pi­jan pai­kal­la kes­kus­te­luis­sa, kun on ol­tu luo­mas­sa yh­tei­siä lin­jauk­sia ja suun­ta­vii­vo­ja mu­siik­ki­työn tu­le­vai­suu­teen. Pu­hut­te­le­vaa on se, kuin­ka tä­tä­kin työ­tä teh­dään pe­rus­sa­no­mas­ta kä­sin evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­sek­si. Mu­siik­ki on val­ta­van suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. On hie­noa ja erit­täin tär­ke­ää, et­tä sitä voi­daan pi­tää esil­lä yh­te­nä SRK:n työ­muo­to­na.

Hy­vää mu­siik­kia tar­jol­le

Mil­lai­se­na Si­vu­la nä­kee SRK:n mu­siik­ki­työn tu­le­vai­suu­den ja mi­ten sitä hä­nen mie­les­tään voi­tai­siin ke­hit­tää?

– Ajat­te­len, et­tä SRK:n mu­siik­ki­työ on tu­le­vai­suu­des­sa en­tis­tä tär­ke­äm­pää. SRK:n roo­li hy­vän mu­sii­kin jul­kai­si­ja­na on mer­kit­tä­vä. Koen tär­ke­äk­si, et­tä ih­mi­sil­le edel­leen tar­jo­taan hy­viä vaih­to­eh­to­ja mu­sii­kin kuun­te­luun.

Si­vu­la to­te­aa, et­tä vii­me vuo­si­na työ on ke­hit­ty­nyt pal­jon.

– Vii­mei­sin uu­dis­tus on, et­tä pe­rin­teis­ten CD-ää­nit­tei­den li­säk­si pys­ty­tään tar­jo­a­maan mu­siik­kia myös mo­bii­li­lait­teil­le. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria aja­tel­len tämä on luon­te­va ja hyvä ke­hi­tys.

Pa­lau­te aut­taa ke­hit­ty­mään

Hä­nen mie­les­tään kuun­te­li­joi­den pa­lau­te on tär­ke­ää toi­min­nan ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta.

– Roh­kai­sen­kin ih­mi­siä ker­to­maan omia toi­vei­ta ja ide­oi­ta mu­siik­ki­työ­ryh­mäl­le.

Si­vu­la to­te­aa, et­tä mu­siik­ki­työ­ryh­mäs­sä työs­ken­te­ly on ol­lut an­toi­saa, mut­ta nyt oli hyvä het­ki jää­dä teh­tä­väs­tä pois ja an­taa ti­laa uu­sil­le tu­lok­kail­le.

– Mu­siik­ki­työ­ryh­mä saa vah­vaa osaa­mis­ta uu­sien jä­sen­ten myö­tä. Uu­det jä­se­net tuo­vat raik­kai­ta aja­tuk­sia ja uu­sia ide­oi­ta, päät­tää Hen­na-Mari kes­kus­te­lu­het­kem­me.

Mu­siik­ki­työ­ryh­män ko­kouk­sen alus­sa 16. tam­mi­kuu­ta juo­tiin kak­ku­kah­vit ja kii­tet­tiin Si­vu­laa, Vesa Jo­ki­ta­loa ja Ee­ro Kuk­koa, jot­ka käyt­ti­vät ero­vuo­ron­sa ja jäi­vät pois ryh­mäs­tä vii­me vuo­den lo­pus­sa. Mu­siik­ki­työ­ryh­män uu­si­na var­si­nai­si­na jä­se­ni­nä tä­män vuo­den alus­ta aloit­ta­vat Han­nu Kal­lun­ki ja Su­san­na Pöyh­tä­ri.

Kuva: Ju­ha­ni Oja­leh­to

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys