JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Sy­dän­hoi­ta­ja val­voo vas­tuus­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.3.2020 6.30

Juttua muokattu:

27.3. 15:12
2020032715122020200328063000
Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Haastateltavalta

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Haastateltavalta

Päi­vä­mies

– Vas­tuu tuo mie­len­kiin­toa työ­hön, ajat­te­lee Kes­ki-Suo­men kes­kus­sai­raa­lan sy­dä­nyk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vä San­na Ka­ta­ja­la.

Työ sy­dän­val­von­nas­sa vaa­tii vas­tuu­not­toa: hoi­ta­jan on huo­mat­ta­va poik­ke­a­vat ar­vot ja muu­tok­set po­ti­laan voin­nis­sa.

– Tyk­kään akuu­tis­ta työs­tä, kun pää­see omil­la va­lin­noil­la ja te­oil­la pa­ran­ta­maan po­ti­laan voin­tia ja tii­mi­työ­nä voi jopa saa­da sy­dä­men taas toi­mi­maan py­säh­dyk­sen jäl­keen.

Ka­ta­ja­la on työs­ken­nel­lyt sy­dä­no­sas­ton sai­raan­hoi­ta­ja­na nel­jä vuot­ta.

– Lu­ki­on lop­pu­puo­lel­la mi­nul­le al­koi sel­key­tyä kuva, et­tä ha­lu­an ter­vey­sa­lal­le. Ha­lu­sin ol­la ih­mis­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä, aut­taa sai­rai­ta ih­mi­siä ja teh­dä kä­sil­lä työ­tä. En­sin haa­vei­lin ter­vey­den­hoi­ta­jan ja kä­ti­lön uras­ta, jos­sa sai­sin las­ten kans­sa ol­la te­ke­mi­sis­sä, mut­ta opis­ke­lu­paik­ka avau­tui­kin sai­raan­hoi­ta­ja­puo­lel­le.

Ny­ky­ään työ on sy­dän­val­von­nan li­säk­si toi­men­pi­tei­den te­koa pää­o­sin iäk­käil­le hen­ki­löil­le – siis pal­lo­laa­jen­nuk­sia in­fark­ti­po­ti­lail­le ja sy­dä­men­tah­dis­ti­men asen­nuk­sia.

Toi­si­naan ras­kas työ ta­sa­pai­not­tuu po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen ja hy­vien työ­ka­ve­rei­den an­si­os­ta.

– Se on pa­ras­ta, kun tii­mi­työ su­juu hy­vin ja saa­daan po­ti­las voi­maan pa­rem­min, Ka­ta­ja­la ker­too.

Su­rul­li­set po­ti­las­koh­ta­lot ja kuo­le­ma ovat osa työ­tä, ku­ten myös vä­häi­nen hen­ki­lös­tö­mää­rä, min­kä seu­rauk­se­na teh­tä­viä on pri­o­ri­soi­ta­va.

– Har­voin jään ko­vin pal­joa miet­ti­mään työ­a­si­oi­ta tai ah­dis­tun niis­tä. Ai­no­at, mit­kä on jää­nyt mie­ti­tyt­tä­mään, on, jos on teh­nyt it­se jon­kin vir­heen työs­sä. Työ­ka­ve­rei­den kans­sa kui­ten­kin ju­tel­laan tosi pal­jon ta­pah­tu­neis­ta, jo­ten va­paal­la asi­oi­ta ei tar­vit­se enää miet­tiä.

Nyt San­na Ka­ta­ja­lal­la on kol­me yö­vuo­roa pe­rä­jäl­keen. Yös­sä val­voo kak­si hoi­ta­jaa.

– Meil­lä on vii­si po­ti­las­ta, jot­ka vaa­tii jat­ku­vaa mo­ni­to­ri­seu­ran­taa. Yö­vuo­ron al­kuun il­ta­vuo­ro­lai­nen an­taa suul­li­sen ra­por­tin po­ti­lais­ta. Käyn ter­veh­ti­mäs­sä kak­si omaa po­ti­las­ta, an­nan il­ta­lääk­keet ja toi­vot­te­len hy­vät yöt, Ka­ta­ja­la lis­taa.

Yö­vuo­ro ra­ken­tuu tie­tyis­tä ru­tii­neis­ta: tu­lok­sien lu­ke­mi­ses­ta, mo­ni­to­rien seu­ran­nas­ta, lää­ke­hoi­dos­ta. Aa­mu­yös­tä vä­sy­mys al­kaa pai­naa hoi­ta­jaa, mut­ta kel­lon lä­hes­ty­es­sä kuut­ta on­kin jo aa­mu­toi­men­pi­tei­den ai­ka, joi­den jäl­keen vuo­ro päät­tyy.

– Tämä yö oli on­nek­si rau­hal­li­nen. Suu­rin haas­te oli py­syä he­reil­lä aa­muun saak­ka.

18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys