JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tam­pe­re­lai­nen Heik­ki Kent­tä­mies hoi­taa tulk­kauk­sen tek­niik­kaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.6.2020 13.25

Juttua muokattu:

29.6. 13:28
2020062913280820200629132500

Kuva: Heikki Kenttämies

Kuva: Heikki Kenttämies

Kati Kan­to

Tä­män vuo­den su­vi­seu­rois­sa tulk­kaus­paik­ka­kun­tia on ol­lut usei­ta, ja jo­kai­sel­le niis­tä on ja­et­tu vuo­rot eri kiel­ten tulk­kauk­seen. Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tys on toi­mi­nut yh­te­nä tulk­kaus­paik­ka­na.

Heik­ki Kent­tä­mie­hel­lä oli siel­lä työ­vuo­ro tulk­kauk­sen tek­nii­kan pa­ris­sa su­vi­seu­ra­per­jan­tai­na. Hän to­teut­ti pa­rin seu­ra­pu­heen tulk­kauk­sen lä­het­tä­mi­sen verk­koon ees­tik­si ja ve­nä­jäk­si.

– Tulk­kaus­vuo­ro al­koi päi­vä­seu­ro­jen toi­ses­ta pu­hees­ta eli em­me voi­neet tie­tää tark­kaa kel­lo­nai­kaa aloi­tuk­seen. Sik­si olin ajois­sa pai­kal­la ja ava­sin ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­lä­he­tyk­sen kuu­lu­maan ry:n kai­ut­ti­mis­ta ja tulk­kien kuu­lok­keis­ta, Kent­tä­mies ker­too.

Yh­teis­työ­tä tulk­kien kans­sa

Kun pu­heit­ten vä­li­nen lau­lu soi, hän käyn­nis­ti ää­ni­tark­kai­li­jan ko­neel­la so­vel­luk­sen, joka kuun­te­lee ää­ni­pöy­däs­tä tu­le­vaa tul­kin pu­het­ta.

– Se lä­het­tää sen net­tiin si­vul­le, jos­ta voi kuun­nel­la kaik­kia eri­kie­li­siä tulk­kauk­sia, Kent­tä­mies sa­noo.

Tulk­kaus­vuo­ros­sa oli­vat pu­heen vi­ron kie­lel­le tul­kan­nut Sirk­ka Vuo­ri­sa­lo ja ve­nä­jän kie­lel­le tul­kan­nut Pent­ti Käh­kö­nen.

– Oh­jeis­tin mo­lem­pia kuu­lok­kei­den käy­tös­sä. Py­rim­me löy­tä­mään mo­lem­mil­le is­tu­ma­pai­kat kuu­lo­ke­joh­to­jen ulot­tu­viin niin, et­tä he kuu­li­vat toi­si­aan mah­dol­li­sim­man vä­hän. Toi­nen tulk­ki oli tulk­kaus­ko­pis­sa, toi­nen seu­ra­sa­lis­sa ja vä­lis­sä ol­lut liu­kuo­vi toi­mi hy­vä­nä ää­nen­vai­men­ti­me­na, Kent­tä­mies ker­too.

Eri­kie­lis­ten kuun­te­lua aut­ta­mas­sa

Heik­ki Kent­tä­mies on ol­lut mu­ka­na ää­nen­tois­toon liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä jo vuo­des­ta 2005, jol­loin Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä käyn­nis­tyi ää­nen­tois­to­jär­jes­tel­män uu­si­misp­ro­jek­ti. Ul­ko­maan­vuo­sien­sa jäl­keen hän pa­la­si taas ää­nen­tois­to­työ­hön ko­tiu­dut­tu­aan Suo­meen vuon­na 2010.

Kent­tä­mies ko­kee teh­tä­vän­sä hy­vin tar­peel­li­se­na. Hä­nes­tä on mu­ka­va ede­saut­taa sitä, et­tä eri kiel­tä pu­hu­vat ih­mi­set saa­vat kuun­nel­la seu­ra­pu­hei­ta.

– Seu­ra­sim­me kaik­ki mie­len­kiin­nol­la ser­ve­ril­tä, kuin­ka mon­ta lai­tet­ta oli käy­tet­ty kuun­te­luun, hän ker­too työ­vuo­ron­sa tun­nel­mia.

Us­ko tu­lee kuu­los­ta, ja tek­niik­ka pal­ve­lee tätä kuu­le­mis­ta, hän sa­noo.

– Mi­nus­ta ää­nen laa­dun on ol­ta­va sel­lai­nen, et­tä sitä on help­po kuun­nel­la. Ma­ta­lat taa­juu­det on filt­te­röi­tä­vä pois ja ko­ros­tet­ta­va vain pu­he­ää­nen taa­juuk­sia, Heik­ki Kent­tä­mies oh­jeis­taa.

18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys