JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tär­kein­tä on hyvä ja rau­hal­li­nen mie­li

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.7.2020 6.25

Juttua muokattu:

24.7. 14:48
2020072414483720200723062500
Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Ma­ria Nie­mi­nen

– Musiik­ki on tär­keä osa mi­nua, ja se on an­ta­nut mi­nul­le mon­ta hy­vää ja ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta. Mu­siik­ki on eri­tyi­ses­ti kei­no saa­da hyvä mie­li vai­ke­a­na­kin het­ke­nä ja ren­tou­tua. Mu­siik­ki on myös vah­vis­ta­nut us­ko­a­ni. Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret kos­ket­ta­vat, kun sä­vel ja sa­nat tu­ke­vat toi­si­aan, ker­too sie­vi­läi­nen Os­ka­ri Lin­na.

Os­ka­ri on lau­la­nut ja soit­ta­nut pie­nes­tä pi­tä­en pal­jon. Hän aloit­ti käy­rä­tor­ven soit­ta­mi­sen mu­siik­ki­o­pis­tos­sa ala­kou­lun al­ku­puo­lel­la. Jos­sain vai­hees­sa in­to lo­pah­ti, mut­ta van­hem­pien kan­nus­tuk­ses­ta Os­ka­ri jat­koi soit­ta­mis­ta.

Kuo­ro­lau­lus­ta hän sai en­sim­mäi­set ko­ke­muk­set yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la ja opis­tos­sa. Opis­ton ja lu­ki­on ai­ka­na eri­lai­set mu­siik­kiin liit­ty­vät pro­jek­tit nos­ti­vat mo­ti­vaa­ti­o­ta mu­siik­ki­har­ras­tus­ta koh­taan.

– Vii­me vuo­si­na lau­lu on nous­sut tär­ke­äk­si. Olen kah­den muu­ta­man vuo­den ai­ka­na pääs­syt lau­la­maan muun mu­as­sa Mat­teus- ja Jo­han­nes-pas­si­on. Nii­den kaut­ta olen pääs­syt si­säl­le pää­si­äi­sen ajan ta­pah­tu­miin. Mu­siik­ki ja lau­la­mi­nen tuo­vat mu­ka­naan uu­sia sä­vy­jä ja tun­tei­ta ver­rat­tu­na lu­et­tuun tai kuun­nel­tuun pää­si­äi­sen sa­no­maan, hän poh­tii.

Li­säk­si Os­ka­ri ker­too joh­ta­neen­sa kah­te­na vuon­na jou­lu­kon­ser­tin pro­jek­ti­kuo­ron kans­sa ja lau­la­neen­sa juu­ri jul­kais­tul­la Siu­naa liit­to­am­me -le­vyl­lä. Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na hän on al­ka­nut käy­dä lau­lu­tun­neil­la ja ope­tel­lut it­se soit­ta­maan hie­man ur­ku­ja.

– Sil­loin kun ei ole mi­tään pro­jek­tia me­nos­sa, mu­siik­ki on enem­män fii­lis­te­lyä. Soit­te­len ko­to­na uruil­la, pi­a­nol­la tai tor­vel­la sään­nöl­li­ses­ti sil­loin kuin hu­vit­taa, ja lau­lan ai­na kun löy­tyy sä­es­tä­jä tai mui­ta lau­la­jia. Eh­kä jos­kus löy­dän jol­la­kin mu­sii­kin sa­ral­la ta­voit­teel­li­sen har­joit­te­le­mi­sen ar­jes­ta­ni, mut­ta tär­kein­tä on har­ras­tuk­sen tuo­ma hyvä, rau­hal­li­nen mie­li.

Mie­lui­sim­pia kap­pa­lei­ta Os­ka­ril­le ovat Bac­hin Pas­sa­cag­lia, fu­gue ja Bwv 659.

– Sii­o­nin lau­luis­ta yk­si lemp­pa­ri on lau­lu 349. Pi­dän eri­tyi­ses­ti lau­lun so­vi­tuk­ses­ta. Yk­si­näi­sis­sä het­kis­sä mie­leen nou­see usein Van­ha vir­si Taa­lain­maal­ta. Opis­ton huo­ne­ka­ve­ri­ni Aa­le kuun­te­li sitä usein il­tai­sin ja se var­maan hä­nen ta­ki­aan he­rät­tää mo­nia hy­viä muis­to­ja si­säl­lä­ni.


Lue li­sää Kap­sä­kin jut­tu­ja 22.7. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys