JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Te­ne­rif­fan tu­ris­ti­pap­pi Veli-Pek­ka Ot­t­man: "Kaik­kia tah­do­taan pal­vel­la"

Kallunki Hanna
Puhutaan maasta ja taivaasta
21.12.2014 6.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141221063900

Kir­kon ul­ko­suo­ma­lais­työ pal­ve­lee ul­ko­suo­ma­lai­sia ja tu­ris­te­ja 37 maas­sa. Veli-Pek­ka Ot­t­man on toi­mi­nut lo­ka­kuus­ta saak­ka tu­ris­ti­pa­pin teh­tä­väs­sä Te­ne­rif­fan suo­ma­lai­ses­sa evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa Pu­er­to da la Cru­zis­sa. Hän ko­kee, et­tä työ on mie­len­kiin­tois­ta ja ero­aa jon­kin ver­ran pa­pin työs­tä ko­ti­maas­sa. Jou­lua Te­ne­rif­fan seu­ra­kun­nas­sa vie­te­tään kui­ten­kin hy­vin sa­mal­la ta­val­la kuin Suo­mes­sa­kin.

– Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan pa­riin ot­tee­seen, jot­ta kaik­ki ha­luk­kaat mah­tu­vat lau­la­maan. Lau­la­jia on yh­teen­sä tu­hat­kun­ta.

Jou­lu­kirk­ko pi­de­tään jou­lu­aat­to­na.

– Mui­na jou­lun­py­hi­nä ei ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ole, kos­ka toi­mim­me eku­mee­ni­seen käyt­töön vi­hi­tys­sä kir­kos­sa, jos­sa on mo­nia mui­den­kin kirk­ko­jen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia.

Jou­lu nä­kyy Pu­er­to da la Cru­zis­sa muun mu­as­sa mo­nien sei­mi­a­se­tel­mien muo­dos­sa.

– Tääl­lä nä­kyy sei­mi­a­se­tel­mia joka puo­lel­la kau­pun­kia, kaup­po­jen ja liik­kei­den ik­ku­nois­sa ja kir­kois­sa. Kau­pun­gin näyt­te­ly­ti­lois­sa on to­del­la tai­dok­kai­den sei­mi­a­se­tel­mien näyt­te­ly. Yh­des­sä ase­tel­mas­sa voi ol­la kaik­ki jou­lun ta­pah­tu­mat ku­vat­tu­na, ja se voi ol­la kool­taan tois­ta­kym­men­tä ne­li­ö­tä. Lah­jat ja­e­taan tääl­lä pe­rin­tei­ses­ti lop­pi­ai­se­na, kun itä­maan tie­tä­jät tuo­vat Jee­sus-lap­sel­le lah­jan­sa.

Yksityiskohta paikallisesta jouluseiminäyttelystä. Kuvassa itämaan tietäjiä, tai kolme kuningasta, kuten heitä Teneriffalla usein kutsutaan.

Yksityiskohta paikallisesta jouluseiminäyttelystä. Kuvassa itämaan tietäjiä, tai kolme kuningasta, kuten heitä Teneriffalla usein kutsutaan.

Uu­si työ avar­taa

Ot­t­man ker­too kiin­nos­tu­neen­sa tu­ris­ti­pa­pin teh­tä­väs­tä lo­ma­reis­sul­laan.

– Osit­tain Vä­hä­jyl­kän Har­ri on syyl­li­nen asi­aan, kos­ka lo­mail­les­sam­me Ing­le­sis­sä Gran Ca­na­ri­al­la Har­ri oli siel­lä tu­ris­ti­pap­pi­na ja työ tun­tui mie­len­kiin­toi­sel­ta. Olen ol­lut sa­mas­sa vi­ras­sa 26 vuot­ta, ja vaih­te­lu­kin tun­tui ter­ve­tul­leel­ta. Täs­sä työs­sä voin hyö­dyn­tää omaa työ­ko­ke­mus­ta­ni, ja uu­si työ var­sin­kin tu­ris­ti­pap­pi­na vie­raal­la maal­la avar­taa.

Tu­ris­ti­pa­pin työn­ku­va on hiu­kan eri­lai­nen kuin pa­pin työ Suo­mes­sa. Tyy­pil­li­seen työ­viik­koon kuu­luu lau­an­tai­mes­su ja pari il­ta­ti­lai­suut­ta.

– Työ on osa-ai­kai­nen 60-pro­sent­ti­nen vir­ka. Toi­mi­tuk­sia on huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, ja ne ovat lä­hin­nä vih­ki­mi­siä. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia saa pi­tää enem­män kuin isos­sa kau­pun­ki­seu­ra­kun­nas­sa. Pari vih­ki­mis­tä on jo ol­lut, ja yk­si ai­kuis­rip­pi­kou­lun pi­tä­mi­nen on tie­dos­sa. Ta­paa­mi­sia ja yh­tey­de­not­to­ja tu­lee myös koko ajan. Py­rin ole­maan muu­ta­ma­na päi­vä­nä seu­ra­kun­ta­ko­dil­la, joka on au­ki maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin.

Elä­mää suo­ma­lai­ses­sa ke­sä­sääs­sä

Ot­t­man naut­tii ny­kyi­sen asuin­seu­dun sää­o­lo­suh­teis­ta.

– Elä­mä muu­toin on mu­ka­vaa, kun saa elää jat­ku­vaa Suo­men ke­sää par­haim­mil­laan. Tääl­lä ta­paa mie­len­kiin­toi­sia ih­mi­siä eri puo­lil­ta Suo­mea. Työn te­ke­mi­sen li­säk­si tar­koi­tuk­se­na oli­si pääs­tä har­ras­ta­maan lii­kun­taa riit­tä­väs­ti, jo­hon miel­lyt­tä­vä il­mas­to an­taa hy­vät mah­dol­li­suu­det. Yk­si ta­voi­te on op­pia jon­kin ver­ran es­pan­jaa niin, et­tä ai­na­kin al­keet hal­lit­si­si.

Ai­no­a­na huo­no­na puo­le­na hän pi­tää seu­ro­jen puut­tu­mis­ta.

– Asi­aa aut­taa net­ti­seu­rat, mut­ta yh­tey­den ko­ke­mus jää puut­tu­maan. Asia kor­jaan­tuu tam­mi­kuus­sa, kun seu­ro­ja ale­taan pi­tää Pu­er­tos­sa seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. Seu­rat ovat myös osa pai­kal­li­sen seu­ra­kun­nan toi­min­taa. Myös Suo­mes­sa ole­via ys­tä­viä nä­kee vä­hem­män kuin ko­to­na, mut­ta hei­tä on ilok­sem­me käy­nyt ja käy tääl­lä lo­mal­la.

Va­paa­eh­tois­työ on tär­ke­ää

Seu­ra­kun­nan toi­min­ta Pu­er­to da la Cru­zis­sa pe­rus­tuu pit­käl­ti va­paa­eh­tois­ten työ­hön.

– Pal­kat­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä ei ole kuin pap­pi ja kant­to­ri. Tu­tut vir­ka­ra­ken­teet puut­tu­vat, ja va­paa­eh­tois­työ tuo tiet­ty­jä haas­tei­ta mut­ta sa­mal­la myös mah­dol­li­suuk­sia, Ot­t­man (ku­vas­sa al­haal­la) ker­too.

Te­ne­rif­fal­la seu­ra­kun­nan jä­se­nik­si kat­so­taan kaik­ki sen toi­min­ta-alu­eel­la asu­vat ja vie­rai­le­vat Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­net.

– Ti­lai­suuk­siin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta riip­pu­mat­ta sii­tä, ovat­ko he kir­kon jä­se­niä vai ei­vät. Kaik­kia tah­do­taan pal­vel­la. Muun mu­as­sa sai­raa­loi­hin ja mat­ka­toi­mis­toi­hin ko­e­te­taan pi­tää vä­lit­tö­mät vä­lit, jot­ta kyn­nys yh­tey­de­not­toi­hin py­syi­si ma­ta­la­na kai­kil­le, Ot­t­man sa­noo.

Kirk­ko kut­suu sa­nan ää­reen

Ot­t­man pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä kirk­ko te­kee ul­ko­suo­ma­lais­työ­tä.

– Tääl­lä asu­val­le suo­ma­lai­sel­le siir­to­kun­nal­le sil­lä on tie­ten­kin ai­van eri­tyi­nen mer­ki­tys – saa omal­la äi­din­kie­lel­lä ol­la lu­te­ri­lai­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ja toi­min­nas­sa – mut­ta myös viik­ko­tu­ris­teil­le seu­ra­kun­nal­la on mer­ki­tys. Ei vain sik­si, et­tä oli­si vaih­to­eh­tois­ta te­ke­mis­tä, vaan sik­si, et­tä kai­ken pin­nal­li­sen kes­kel­lä voi ja on mah­dol­li­suus hil­jen­tyä sa­nan ja sak­ra­men­tin ää­reen.

Myös mo­nen­lai­sis­sa elä­män krii­seis­sä seu­ra­kun­nan mer­ki­tys on suu­ri.

– Sa­moin suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan tar­jo­a­ma vah­va yh­tei­söl­li­syys on mo­nel­le tär­keä osa ul­ko­mail­la asu­mis­ta.

Tie­toa kir­kon ul­ko­suo­ma­lais­työs­tä ja Te­ne­rif­fan evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta:

evl.fi

te­ne­rif­fan­seu­ra­kun­ta.fi

HannaKallunki
3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys