JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tik­ka toi­mii met­su­rin he­rä­tys­kel­lo­na

Päivämies-verkkolehti
Puhutaan maasta ja taivaasta
21.3.2019 6.24

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442620190321062400

Timo Huus­ko on ol­lut Sot­ka­mon met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa met­sä­neu­vo­ja­na jo yli 30 vuot­ta.

–Lap­suu­te­ni elin maal­la Pal­ta­mos­sa. Ei tar­vin­nut läh­teä ko­ti­pi­hal­ta kau­as, kun olin jo met­säs­sä. Ke­sät olin 12-vuo­ti­aas­ta as­ti met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa. Met­sä­nis­tu­tus­hom­ma oli vas­tuu­na­lais­ta, kun ta­ju­sin, et­tä puut kaa­de­taan ken­ties sa­dan vuo­den pääs­tä. Mei­nas mo­nes­ti tul­la väsy, mut­ta piti tie­na­ta it­se omiin tar­pei­siin, lä­hin­nä ka­las­tus­veh­kei­siin.

Näin ku­vai­lee Timo Huus­ko en­si­kon­tak­te­jaan met­sä­töi­hin.

– Sit­ten 15-vuo­ti­aa­na mi­nul­le syt­tyi lamp­pu, mi­hin ha­lu­an iso­na. Osal­lis­tuin 16-vuo­ti­aa­na met­sä­o­pis­ton pää­sy­ko­kei­siin Ou­lus­sa. En­si ker­ral­la en pääs­syt opis­ke­le­maan, mut­ta koko seu­raa­van tal­ven ma­te­ma­tiik­kaa tree­nat­tu­a­ni sit­ten pää­sin. Mi­nul­la oli 20-vuo­ti­aa­na met­säin­si­nöö­rin pa­pe­rit tas­kus­sa.

Huus­ko ker­too, et­tä met­sä­neu­vo­jan työ kat­taa kai­ken met­sään liit­ty­vän, mitä met­sän omis­ta­ja tar­vit­see – met­sän is­tu­tuk­ses­ta, tai­mi­kon hoi­dos­ta ja hak­kuis­ta puun myyn­tiin as­ti. Hän saa ol­la te­ke­mi­sis­sä mo­nen­lais­ten met­sä­no­mis­ta­jien kans­sa. Työ­vuo­sien ai­ka­na on muo­dos­tu­nut mo­nia hy­viä asi­a­kas­suh­tei­ta.

Met­sä­nä­ky­mät ovat muut­tu­neet pui­den kas­va­es­sa. Töi­tä ker­tyy jos­kus lii­ak­si­kin. Huus­ko on ko­ke­nut, et­tä on voi­nut teh­dä työ­tä sy­dä­mel­lään ja oi­ke­an asi­an puo­les­ta. On tär­ke­ää pi­tää met­sä­no­mis­ta­jan puol­ta. Vaik­ka vir­hei­tä­kin tu­lee, re­hel­li­syys li­sää luot­ta­mus­ta.

Työ ei ole pelk­kää met­säs­sä sa­moi­lua. Pu­he­li­mes­sa, au­ton­ra­tis­sa ja eten­kin tie­to­ko­neen ää­res­sä me­nee suu­rin osa ajas­ta.

Huus­ko on miet­ti­nyt met­sän ja met­sän­hoi­don ar­vos­tuk­sen muut­tu­mis­ta.

– Met­sän­hoi­to on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä. Nyt on kii­re saa­da tuot­toa. Ra­hal­la on suu­ri voi­ma. Nä­kyy viit­tei­tä sii­tä, et­tä ny­kyi­nen met­sään si­joit­ta­mi­nen vie hy­vän met­sän­hoi­don. Ruo­hon­juu­ri­ta­son suo­rit­ta­jat koh­taa­vat riit­tä­mät­tö­myy­den tun­teen.

Huus­kon mie­les­tä met­sän­kä­sit­te­ly on muut­tu­nut jopa pää­la­el­leen. Hak­kuut, jot­ka joh­ti­vat 20 vuot­ta sit­ten ken­ties raas­tu­paan, ovat ny­kyi­sin jopa suo­si­tel­ta­via.

Met­sä­am­mat­ti­lai­nen nä­kee met­sän eri lail­la kuin ret­kei­li­jä, kau­ka­na met­säs­tä asu­va tai hen­ki­lö, joka ei sal­li­si met­sään kos­ket­ta­van. Hän jou­tuu kat­so­maan, mitä voi­si teh­dä met­sän hy­väk­si. Oi­ke­an­lai­nen met­sän­hoi­to oh­jaa puus­ton kas­vuun. Puu on ar­vo­kas mo­ni­puo­li­ses­ti käy­tet­tä­vä ma­te­ri­aa­li.

Teks­ti ja kuva: Ai­li Pa­sa­nen

Lue koko jut­tu 20.3.2019 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys