JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tis­ki­luu­tu­ja ja vil­la­suk­kia – kä­si­työ­har­ras­tus pal­kit­see te­ki­jän­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta
2.11.2021 16.50

Juttua muokattu:

2.11. 16:48
2021110216485820211102165000
Jaana Hiltunen ompelee  itselleen  talvitakkia. Shortsit ja  vauvatuliaiset saa joku  onnekas  lahjaksi.

Jaana Hiltunen ompelee itselleen talvitakkia. Shortsit ja vauvatuliaiset saa joku onnekas lahjaksi.

Päivi Martikainen

Jaana Hiltunen ompelee  itselleen  talvitakkia. Shortsit ja  vauvatuliaiset saa joku  onnekas  lahjaksi.

Jaana Hiltunen ompelee itselleen talvitakkia. Shortsit ja vauvatuliaiset saa joku onnekas lahjaksi.

Päivi Martikainen

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

– Ai­na syk­syn tul­len kai­van kaa­pin kät­köi­hin ker­ty­neet lan­gat ja ru­pe­an suun­nit­te­le­maan seu­raa­via töi­tä. Om­pe­lua tu­lee har­ras­tet­tua vä­lil­lä ke­säl­lä­kin, ou­lu­lai­nen Jaa­na Hil­tu­nen ker­too har­ras­tuk­ses­taan.

Kä­si­töi­tä syn­tyy hä­nen kä­sis­tään lai­das­ta lai­taan.

– Om­pe­len vaat­tei­ta it­sel­le, lap­sil­le ja kum­mi­lap­sil­le käyt­tä­en om­pe­lu­ko­net­ta ja sau­mu­ria. Neu­lon vil­la­pai­dois­ta vil­la­suk­kiin. Virk­kuu­kou­kul­la on tul­lut vir­kat­tua esi­mer­kik­si tis­ki­luu­tu­ja. Li­säk­si olen teh­nyt pit­se­jä, ris­ti­pis­to­töi­tä, kir­jai­lu­ja yn­nä muu­ta.

Hil­tu­nen haa­vei­li alas­ta jopa am­mat­ti­mie­les­sä, mut­ta jou­tui ast­man vuok­si va­lit­se­maan toi­sin. Hän ko­kee kä­si­töi­den teon mu­ka­va­na ren­tou­tu­mis­kei­no­na.

– Var­sin­kin om­pe­lu on sel­lais­ta, et­tä sii­nä kyl­lä unoh­taa huo­let ja mur­heet äk­kiä. Ja on­han se pal­kit­se­vaa näh­dä omien kä­sien tuo­tok­sia.

Ai­em­min Hil­tu­nen om­pe­li lap­sil­leen pal­jon, mut­ta kym­men­vuo­ti­nen yrit­tä­jyys ei jät­tä­nyt ai­kaa kä­si­töil­le. Sen pää­tyt­tyä hän on taas eh­ti­nyt tart­tua nii­hin.

Hil­tu­nen on käy­nyt kol­men vii­me vuo­den ajan kan­sa­lai­so­pis­ton om­pe­lu­pii­ris­sä.

– En­sim­mäi­se­nä om­pe­lu­tal­ve­na tuli ko­ro­na ja har­ras­tus jäi tau­ol­le. Mi­nul­la on kui­ten­kin ko­to­na ko­neet, jo­ten om­pe­lin rei­lu 30 pi­poa äi­dil­le, sis­koil­le ja sis­ko­jen pik­ku­lap­sil­le. Lai­toin ne pos­tis­sa ilah­dut­ta­maan hei­dän ko­ro­na­ke­vät­tään. Kä­si­työ on iha­na ja per­soo­nal­li­nen lah­ja, ja sii­tä yleen­sä ty­kä­tään. 

Mie­leen­pai­nu­vim­mak­si työk­seen Hil­tu­nen mai­nit­see omas­ta hää­pu­ku­kan­kaas­taan om­pe­le­man­sa kas­te­pu­vun.

– Olen saa­nut pu­kea sen vii­si ker­taa pie­no­kais­te­ni pääl­le hei­dän en­sim­mäi­sis­sä juh­lis­saan.

   

Tuo­tok­set syn­ty­vät ko­to­na ää­ni­kir­jaa tai Kuu­lea kuun­nel­len tai reis­sun pääl­lä.

– Mel­kein kak­si vuot­ta sit­ten len­net­tiin äi­ti­ni kans­sa tyt­tö­ni luok­se Aust­ra­li­aan. Meil­lä mo­lem­mil­la oli tie­tys­ti suk­ka­lan­gat ja bam­bu­pui­kot mu­ka­na, kun ne sai ol­la mu­ka­na len­to­ko­nees­sa. Kii­nas­sa Pe­kin­gis­sä oli pi­tem­pi vä­li­las­ku, ja kun siel­lä odot­te­lim­me seu­raa­vaa len­toa, ku­doim­me. Muu­ta­mia kii­na­lai­sia nai­sia tuli oi­kein lä­hel­le ihas­te­le­maan ku­to­mis­ta. He ke­hui­vat kau­nii­ta vä­re­jä, joi­ta suk­kiim­me oli tu­los­sa. Sil­lä reis­sul­la ku­doin kol­met vil­la­su­kat, jois­ta yh­det me­ni­vät lah­jak­si 70-vuo­ti­aal­le ys­tä­väl­le. Hän oli ihan mie­lis­sään niis­tä, ja ai­na muis­taa sa­noa, et­tä ”nämä on läm­pi­mät su­kat kun nii­tä on ku­dot­tu jopa 40 as­teen läm­mös­sä”.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys