JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Uni on lah­ja ja ih­me

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.7.2021 8.00

Juttua muokattu:

21.7. 14:10
2021072114105620210722080000
Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

An­na Kar­ju­la

Raa­he­lai­nen Lau­ra Nau­ha on tut­ki­jan työn­sä kaut­ta pääs­syt tu­tus­tu­maan unen ih­mee­seen tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta tar­kas­tel­tu­na. Var­si­nai­ses­ti hä­nen tut­ki­mu­sai­heen­sa liit­tyy ter­veys­lii­kun­taan ja kro­no­tyyp­pei­hin – sii­hen, mi­ten toi­set meis­tä ovat ai­van luon­nos­taan vir­kum­pia aa­mul­la ja toi­set taas il­lal­la. Pal­jon häm­mäs­tel­tä­vää hän ker­too tul­leen vas­taan.

– Luo­ja on luo­nut ai­van ih­meel­li­sen sys­tee­min, Nau­ha ihas­te­lee.

Nau­han mu­kaan ih­mi­sen nuk­ku­es­sa ener­gi­an­ku­lu­tus on mi­ni­mis­sään, mut­ta pal­jon ta­pah­tuu unen ai­ka­na.

– Mie­li ja keho la­tau­tu­vat, so­lu­vau­ri­ot kor­jau­tu­vat ja muis­tia edis­tä­vät her­mo­so­lu­kyt­kök­set vah­vis­tu­vat. Hy­vin nu­ku­tun yön jäl­keen olo on fyy­si­ses­ti ja psyyk­ki­ses­ti ren­tou­tu­nut. Hyvä uni aut­taa sel­viy­ty­mään päi­väs­tä iloi­sem­min, mie­li voi pa­rem­min. Vir­ke­ä­nä tu­lee syö­tyä pa­rem­min, ja riit­tä­vä uni yl­lä­pi­tää myös eli­mis­tön puo­lus­tus­ky­kyä. Tut­ki­muk­set to­te­a­vat, mi­ten pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä riit­tä­vä uni on ai­van en­si­ar­vois­ta ter­vey­den kan­nal­ta.

Mi­ten sit­ten voi­si edis­tää hy­vää un­ta? Lau­ra Nau­ha ker­too, et­tä jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on si­säi­nen kel­lo, joka sää­te­lee elin­toi­min­to­ja. Uni­pai­ne al­kaa ker­tyä heti he­rää­mi­sen jäl­keen. Il­taa koh­ti men­nes­sä vas­taan tu­lee nu­kah­ta­mi­sel­le otol­li­nen ai­kaik­ku­na. Sen hyö­dyn­tä­mi­nen kan­nat­taa. Täs­sä koh­taa huo­maam­me, et­tä toi­sil­la ai­kaik­ku­na on ai­em­min, toi­sil­la myö­hem­min, olem­me yk­si­löi­tä.

– Ju­ma­la on sel­väs­ti­kin luo­nut mei­dät liik­ku­maan ja te­ke­mään työ­tä. Jos on päi­väl­lä so­pi­vas­ti si­säl­töä ja tou­hua, ei jou­da tur­haan mu­reh­ti­maan. Uu­ras­ta­van uni on to­si­aan ma­kea, Nau­ha tuu­maa.

Uni­vai­keuk­sia on kui­ten­kin lä­hes jo­kai­sel­la jos­sain koh­taa elä­mää. Huo­let saat­ta­vat pai­naa ja mie­li vai­kut­taa ole­van yöl­lä hei­koim­mil­laan. Yk­sin val­veil­la pyö­ries­sä asi­at tun­tu­vat mo­ni­mut­kai­sil­ta. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa Lau­ra Nau­hal­la on tul­lut kuin loh­du­tuk­se­na mie­leen, et­tä vaik­ka olo on sil­loin mitä yk­si­näi­sin, niin täs­tä sa­mas­ta har­mis­ta kär­sii moni muu jos­sain ai­van sa­maan ai­kaan.

– Päi­vä­u­nil­la voi kyl­lä jos­sain mää­rin pai­ka­ta yö­un­ta.

Nau­ha muis­te­lee oman vaa­rin­sa sa­non­taa ”le­vos­ta se käy, kun ma­kaa­kin”. Tur­ha stres­saa­mi­nen ei au­ta.


Pa­ras pää­na­lu­nen on Nau­han mie­les­tä puh­das oma­tun­to.

– Lap­sil­le il­ta­ru­tii­nit ovat tär­kei­tä ja vä­sy­nee­nä­kin koi­tam­me muis­taa il­ta­ru­kouk­sen ja -siu­nauk­sen. Puo­li­son kans­sa kun on asi­at so­vit­tu­na, niin ei las­ke au­rin­ko vi­han pääl­le. Nuk­ku­es­sam­me­kin Ju­ma­la on mei­dän tur­vam­me. Hän ei väsy ei­kä nuku.

Lue koko haas­tat­te­lu täl­lä vii­kol­la (21.7.) il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä.

20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?