JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Us­ko­mi­sen lah­ja on Ju­ma­lan työ

Puhutaan maasta ja taivaasta
14.8.2021 8.00

Juttua muokattu:

16.8. 12:03
2021081612033520210814080000
Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Ai­no Lii­sa Haa­pa­kos­ki

Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na pal­vel­lut Ai­mo Hau­ta­mä­ki ker­toi aja­tuk­si­aan pu­hees­taan vie­lä sen pi­det­ty­ään.

Re­von­lah­te­lai­nen Ai­mo Hau­ta­mä­ki pu­hui opis­to­seu­ro­jen seu­ra­pu­hees­saan sii­tä, kuin­ka Jee­sus lem­pe­äs­ti kes­kus­te­li ai­kan­sa op­pi­nei­den kans­sa, vaik­ka nämä kuin pii­ki­tel­len ti­va­si­vat merk­kiä tai­vaas­ta. (Mat­teus 16: 1-4).

En­nen seu­ra­pu­het­ta lau­let­tiin yk­si Hau­ta­mä­en lem­pi­vir­sis­tä, vir­si 301, Kir­kas­ta oi Kris­tus meil­le.

– Sii­nä kes­kei­ses­ti nä­kyy Jee­suk­sen lu­nas­tus­työ Gol­ga­tan ris­til­lä ja toi­saal­ta Gol­ga­tan ris­tin tuo­man voi­ton mer­ki­tys, joka an­taa toi­von ylös­nou­se­muk­ses­ta ja sa­mal­la tai­vas­toi­von, Hau­ta­mä­ki taus­toit­ti.

– Saar­nan tar­koi­tus­han on roh­kais­ta ja aut­taa Ju­ma­lan lap­sia tä­hy­ä­mään us­kon pää­mää­rään.

Joo­nan merk­ki

Ju­ma­lan ai­voi­tus ei jär­jel­lä avau­du vas­tauk­ses­ta, jon­ka Jee­sus an­toi ky­sy­jil­le tai­vaan mer­kis­tä. Hän toi Joo­nan mer­kis­sä esil­le jo edel­lä mai­ni­tun kuo­le­man­sa ja ylös­nou­se­mi­sen­sa.

Jee­sus ker­toi, kuin­ka nämä ajal­li­ses­ti vii­saat ih­mi­set osa­si­vat lu­kea tai­vas­ta tu­le­via säi­tä en­nus­ta­en, mut­ta ei­vät osan­neet lu­kea to­del­lis­ta tai­vas­ta. Us­ko­mi­sen lah­ja on Ju­ma­lan työ.

Ju­ma­la an­taa myös jär­jen sekä ajal­lis­ta vii­saut­ta, jota tar­vi­taan näi­den­kin seu­ro­jen to­teut­ta­mi­ses­sa. Niin­pä Hau­ta­mä­ki ke­hot­ti kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta taas lu­ku­vuo­den al­ka­es­sa opis­ke­le­maan to­sis­saan.

Ni­ni­ven kau­pun­gin ta­pah­tu­mat

Pu­hees­sa Hau­ta­mä­ki pa­la­si Joo­na-pro­fee­tan elä­män­vai­hei­siin. Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Ju­ma­la hu­kut­ti Ni­ni­ven kau­pun­gin sen syn­tie­lä­män vuok­si.

– Tä­nään­kään syn­tiä ei ha­lut­tai­si myön­tää vaan yri­te­tään ai­van kuin pes­tä syn­tiä, ei­kä teh­dä syn­nis­tä pa­ran­nus­ta. Joi­ta­kin syn­te­jä tar­kas­tel­laan ja kä­si­tel­lään niin, et­tä niis­tä tu­lee ylei­ses­ti hy­väk­syt­tä­viä asi­oi­ta ja toi­min­ta­ta­po­ja, Hau­ta­mä­ki poh­ti pu­heen­sa jäl­keen.

Joo­na ru­koi­li apua

– Ku­ten Joo­nal­le Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­sa, meil­lä­kin tu­lee eteen mah­dot­to­mil­ta tun­tu­via ti­lan­tei­ta, jois­sa ha­lu­ai­sim­me Joo­nan ta­voin muut­taa Ju­ma­lan suun­ni­tel­mia. On vai­kea hy­väk­syä Ju­ma­lan tei­tä, jos ne ei­vät tun­nu hy­vil­tä tai oma hy­vin­voin­ti on uhat­tu­na.

Joo­na­kin jou­tui to­te­a­maan, et­tä Ju­ma­lan tiet ja suun­ni­tel­mat ovat vah­vem­mat ja hän nöyr­tyi ko­et­te­le­muk­sis­sa. Joo­na ru­koi­li Ju­ma­laa apuun pe­las­tau­tu­ak­seen ka­lan vat­sas­ta. Ju­ma­la aut­toi ja ta­pah­tu­mien ede­tes­sä Joo­na löy­si it­sen­sä Ni­ni­ves­tä, jos­sa hän myö­hem­min­kin vai­ke­an teh­tä­vän­sä vuok­si ru­koi­li Ju­ma­lal­ta apua. Saam­me luot­taa, et­tä Ju­ma­la kuu­lee mei­dän­kin ru­kouk­sem­me.

”Tul­kaa ja kat­so­kaa Her­ran te­ko­ja"

Opis­to­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen "Tul­kaa ja kat­so­kaa Her­ran te­ko­ja" si­säl­tö avau­tui Hau­ta­mä­en pi­tä­mäs­sä seu­ra­pu­hees­sa.

– Jär­jes­täm­me seu­ro­ja, et­tä kaik­ki ih­mi­set sai­si­vat kuul­la Ju­ma­lan sa­naa ja näh­dä Her­ran te­ko­ja. Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­sä, Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­sa on toi­vo ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä ja sii­tä, et­tei ajal­li­nen kuo­le­ma ole lo­pul­li­nen kuo­le­ma, hän sa­noi.

– Ju­ma­la yk­sin tie­tää ajal­li­sen maa­il­man lo­pun, jol­loin kaik­ki ih­mi­set tu­le­vat hä­nen eteen­sä. Myös he kuol­leet, joi­ta ei ole löy­ty­nyt. Syn­ti­si­nä, mut­ta ar­mah­det­tui­na olem­me py­hiä ja eläm­me jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vos­sa, Py­hät yh­tyy py­hiin tai­vaas­sa. Toi­vom­me, et­tä kaik­ki sai­si­vat kuul­la: "Tul­kaa, mi­nun Isä­ni siu­na­tut."

Toi­von mat­ka­mie­hi­nä

Tä­män vuo­den opis­to­seu­rat oli­vat poik­keuk­sel­li­set myös ajan­koh­dan vuok­si.

– Koh­ti syk­syä kul­kies­sam­me olem­me saa­neet kau­niis­sa ke­säs­sä kat­sel­la ja ih­me­tel­lä Ju­ma­lan luo­mis­työ­tä. Luo­tam­me sii­hen, et­tä Ju­ma­la kai­kes­sa vii­sau­des­saan sää­tää il­mat.

Hau­ta­mä­ki ker­toi us­ko­van­sa, et­tä us­ko­vai­si­na saa tur­val­li­ses­ti tun­tea, et­tä maa­il­man elä­mä ko­ro­na­pan­de­mi­an kes­kel­lä on Ju­ma­lan tur­val­li­sis­sa kä­sis­sä.

– Saam­me toi­vo­rik­kai­na kul­kea kuo­le­man var­jon maas­sa. Toi­von mat­ka­mie­hi­nä us­kom­me, et­tä tämä mat­ka tääl­lä on vain osa elä­määm­me, Ai­mo Hau­ta­mä­ki sa­noi.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys