JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Vai­kea ma­sen­nus opet­ti pal­jon

Päivämies-verkkolehti
Puhutaan maasta ja taivaasta
10.10.2019 9.07

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445720191010090700

– Ma­sen­nuk­ses­ta toi­pu­mi­nen oli pit­kä ja ras­kas pro­ses­si, Ai­no Ve­te­läi­nen ker­too.

Ve­te­läi­nen muis­te­lee, et­tä oi­reet tu­li­vat ja vai­keu­tui­vat pik­ku­hil­jaa vuo­sien myö­tä. Opis­ke­lu­ai­ka­na noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten hä­nen oi­reen­sa al­koi­vat pa­hen­tua.

– Olin ma­sen­tu­nut ja ah­dis­tu­nut. Mi­nul­la oli myös it­se­tu­hoi­sia aja­tuk­sia, jot­ka kuu­lu­vat usein vai­ke­aan ma­sen­nuk­seen. Me­nin mie­len­ter­veys­toi­mis­toon ha­ke­maan apua.

– It­se­tu­hoi­sis­ta aja­tuk­sis­ta kan­nat­taa pu­hua. Koen, et­tä sain osas­to­hoi­don ai­ka­na le­väh­tää pa­him­mis­ta aja­tuk­sis­ta. Se oli ta­val­laan tur­va­paik­ka.

Vai­kei­na ai­koi­na us­ko­mi­nen ei ol­lut help­poa.

– Mi­nul­la oli ky­sy­myk­siä: Mik­si täm­möi­nen elä­män­ti­lan­ne sal­lit­tiin? Mis­sä olet, Ju­ma­la? Olen saa­nut kui­ten­kin säi­lyt­tää lap­se­nus­kon.

Sai­rau­den kans­sa kamp­pai­lu kes­ti kaik­ki­aan noin yh­dek­sän vuot­ta. Vä­lil­lä oli pa­rem­pia ai­ko­ja, jol­loin Ve­te­läi­nen sai teh­tyä sai­raan­hoi­ta­ja­o­pin­ton­sa lop­puun ja oli myös työ­e­lä­mäs­sä.

Lue Ve­te­läi­sen haas­tat­te­lu ko­ko­naan 9.10. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Teks­ti: Ma­ria Nie­mi­nen

Kuva: Samp­pa Ve­te­läi­nen

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys