JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Van­kien sa­nan­näl­kä kos­ket­taa pu­hu­jaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.10.2020 11.10

Juttua muokattu:

5.10. 11:17
2020100511173520201005111000
Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

SRK:n van­ki­la­lä­he­tys­työs­sä on hen­gel­li­sen lä­he­tys­työn juu­ril­la, ko­kee Aar­ne Rai­nio 15 vuo­den ko­ke­muk­sel­la.

Van­ki­la­lä­he­tys­työ ei ole ol­lut Aar­ne Rai­ni­on mie­les­tä pe­lot­ta­vaa, päin­vas­toin:

– Van­ki­lan hen­ki­lö­kun­ta on huo­leh­ti­nut mei­dän tur­val­li­suu­des­tam­me hy­vin. Toi­sen vel­jen kans­sa on myös ol­lut tur­val­lis­ta men­nä van­ki­la­seu­roi­hin. Ei ole jää­nyt yk­sin niin ajal­li­ses­sa kuin hen­gel­li­ses­sä­kään mie­les­sä.

Rai­nion pit­kä pes­ti lop­pui per­heen muut­ta­es­sa kak­si kuu­kaut­ta sit­ten Mänt­sä­läs­tä Hol­lo­laan.

– It­se olen jo jää­nyt eläk­keel­le, ja vai­mo jää lop­pu­vuon­na. Muu­tim­me ai­ka­naan isoon ta­loon kym­me­nen lap­sen kans­sa, ja nyt myös kuo­pus muut­ti omil­leen.


Rai­nio ku­vai­lee van­ki­la­lä­he­tin työ­tä opet­ta­vai­sek­si. Seu­roil­le on va­rat­tu ai­kaa 50 mi­nuut­tia, jo­hon pi­tää mah­dut­taa kak­si 20 mi­nuu­tin mit­tais­ta pu­het­ta ja lau­lu­ja.

– On olen­nais­ta pi­tää puhe ly­hy­e­nä, tär­keim­mäs­sä. Pu­hua niin yk­sin­ker­tai­ses­ti kuin mah­dol­lis­ta. Van­ki­la­lä­het­tien vir­kis­tys­päi­vil­lä eräs lä­het­ti ker­toi, mi­ten hä­nen poi­kan­sa oli ol­lut van­ki­la­seu­rois­sa mu­ka­na ja to­den­nut: ”isä, mik­si sinä et puhu ta­val­li­sis­sa seu­rois­sa noin?”

Rai­ni­on toi­mi­paik­ko­ja oli kak­si. Jo­ke­lan van­ki­las­sa on tut­kin­ta­van­ke­ja, jot­ka odot­ta­vat oi­keu­den­käyn­tiä. Rii­hi­mä­el­lä van­git suo­rit­ta­vat jo saa­tu­ja tuo­mi­oi­taan.


Van­ki­las­sa täy­tyy toi­mia tark­ko­jen sään­tö­jen mu­kaan.

– Edel­li­se­nä päi­vä­nä vah­vis­te­taan, et­tä so­vi­tut pu­hu­jat on tu­los­sa. Por­til­la il­moit­tau­du­taan 15 mi­nuut­tia en­nen ti­lai­suu­den al­kua. Tur­va­tar­kas­tuk­sen jäl­keen osas­tol­la ole­va var­ti­ja ha­kee vie­raat ja saat­taa hei­dät kirk­ko­sa­liin. Siel­lä on alt­ta­ri, jon­ka ää­res­sä pu­hu­ja pu­huu. Van­git is­tu­vat pen­keil­lä, Rai­nio ku­vai­lee.

Var­ti­jat tuo­vat van­git eri osas­toil­ta eri ai­kaan ja eri penk­kei­hin.

– Seu­ro­jen aluk­si toi­nen il­moit­taa, min­kä­lai­nen oh­jel­ma on. Hän esit­te­lee pu­hu­jat ja ker­too, et­tä olem­me van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sia ja teem­me evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon lä­he­tys­työ­tä.


Jo­ke­las­sa on seu­rat sun­nun­tai­sin ja Rii­hi­mä­el­lä nii­den li­säk­si tors­tai­nen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus, joka ei ole yh­tä muo­dol­li­nen. Tänä vuon­na on ol­lut sa­mas­sa ti­lai­suu­des­sa kah­det seu­rat, jois­sa van­git ovat käy­neet kah­des­sa vuo­ros­sa.

– Var­ti­jat ovat mu­ka­na sun­nun­tai­na, van­ki­la­pap­pi tors­tai­na. Jos­kus van­git ky­sy­vät jo­ta­kin kes­ken pu­heen. Tors­tai­na is­tu­taan pöy­dän ym­pä­ril­le, ja pu­heen jäl­keen kes­kus­tel­laan.

Rai­ni­on mie­leen muis­tuu kes­kus­te­lu an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

– Ker­roin raa­ma­tun­koh­das­ta, jos­sa Jee­suk­sel­ta ky­sy­tään, mon­ta­ko ker­taa pi­tää an­taa an­teek­si: ei seit­se­män, vaan seit­se­män­kym­men­tä ker­taa seit­se­män. Ai­na kun vel­je­si ka­tuu. Syn­tyi vil­kas kes­kus­te­lu sii­tä, voi­ko ta­hal­laan teh­dä ai­na en­sin syn­tiä ja sit­ten ka­tua.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mi­ten van­git ko­ke­vat lä­he­tys­työn sekä mil­lais­ta pa­lau­tet­ta työs­tä tu­lee.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys