JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Va­paa­eh­tois­työ tuo on­nel­li­suut­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta
30.4.2020 6.35

Juttua muokattu:

24.4. 15:16
2020042415161120200430063500

Satu Ha­lo­nen

Si­nik­ka Rau­ta­kos­ki on vaa­sa­lai­nen suu­ren per­heen äi­ti ja iso­äi­ti. Työ­e­lä­män­sä vii­mei­set 15 vuot­ta hän työs­ken­te­li seu­ra­kun­nas­sa eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Nyt Rau­ta­kos­ki on eläk­keel­lä, mut­ta sitä ei huo­maa: työ­tä riit­tää edel­leen­kin va­paa­eh­tois­työ­nä Mart­ta-yh­dis­tyk­ses­sä ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa.

Jo lap­suu­des­saan Reis­jär­vel­lä Rau­ta­kos­ki op­pi, et­tä naa­pu­rei­ta au­te­taan.

– Kun ke­vääl­lä lai­tet­tiin eläi­miä ke­sä­lai­tu­mil­le, oli­vat naa­pu­rit aut­ta­mas­sa. Pui­ma-ai­ka­na koko kylä huo­leh­ti, et­tä saa­tiin kaik­kien jy­vät ait­taan. Pe­ru­nan­nos­to- ja kat­to­tal­koi­ta pi­det­tiin.

Lap­suu­des­taan Rau­ta­kos­ki muis­taa, et­tä koko kylä kas­vat­ti lap­sia.

– Jos joku lap­sis­ta käyt­täy­tyi huo­nos­ti, sii­hen puu­tut­tiin heti.

Py­hä­kou­lua pi­det­tiin lä­hes joka ko­dis­sa. Rau­ta­kos­ken äi­ti lei­poi rau­ha­nyh­dis­tyk­sen myy­jäi­siin iso­ja kah­den ki­lon ko­koi­sia ruis­lei­piä. Isä lah­joit­ti syk­syl­lä jy­vä­säk­ke­jä. Rau­ta­kos­ki ei osaa sa­noa, ke­nel­le tai min­kä hy­väk­si.

Rip­pi­kou­lun jäl­keen Rau­ta­kos­ki pää­si töi­hin osuus­kaup­paan. Siel­lä ky­lä­läi­set op­pi­vat tun­te­maan hä­net, ja pyy­si­vät eri­lai­siin juh­liin tar­joi­le­maan ja kah­via keit­tä­mään. Hy­väl­lä mie­lel­lä hän oli val­mis aut­ta­maan.

– Va­paa­eh­tois­työ­tä se oli. Jos­kus sai tyy­ny­lii­nan pal­kak­si. Opin, et­tä kun lait­taa hy­vän kier­tä­mään, sen saa ta­kai­sin ta­val­la tai toi­sel­la.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mo­nen­lai­set teh­tä­vät ovat ol­leet Rau­ta­kos­kel­la ai­na sy­dä­mes­sä etu­si­jal­la. Asu­es­saan per­heen­sä kans­sa Suo­mes­sa eri paik­ka­kun­nil­la, ja myös Ruot­sis­sa Taa­lain­maal­la, hän on ai­na pääs­syt rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan mu­kaan.

Rau­ta­kos­ken per­heen muut­ta­es­sa 40 vuot­ta sit­ten Vaa­saan siel­lä ei ol­lut vie­lä omaa toi­mi­ta­loa. Pa­rin vuo­den ku­lut­tua al­koi sen ra­ken­ta­mi­nen, ja töi­tä riit­ti kai­kil­le.

Rau­ta­kos­ki myön­tää, et­tä jos­kus vä­syt­ti ja oli vai­kea läh­teä ison per­heen kes­kel­tä.

– Vau­va oli tal­kois­sa mu­ka­na ja joku isom­mis­ta lap­sis­ta hän­tä hoi­ta­mas­sa. Kui­ten­kin tal­kois­ta ko­tiin pa­la­tes­sa oli hyvä ja kii­tol­li­nen mie­li.

Myy­jäis­mat­ko­ja teh­tiin eri puo­lil­le Suo­mea. Rau­ta­kos­ki koki, et­tä yh­des­sä te­ke­mi­sen ilo ja halu oli kova, kun mak­set­tiin omaa toi­mi­ta­loa.

– Lin­ja-au­tol­la kul­jet­tiin, ja pa­luu­mat­kal­la myy­tiin ai­na lo­put ta­va­rat omal­le po­ru­kal­le ko­ro­tet­tuun hin­taan huu­to­kau­pal­la.

Rau­ta­kos­ken Si­ni­kan ol­les­sa vie­lä työ­e­lä­mäs­sä hän­tä pyy­det­tiin use­as­ti mu­kaan Mart­ta-toi­min­taan.

– Kun­han nämä ruuh­ka­vuo­det ovat ohi, eh­kä läh­den­kin, hän ker­too sa­no­neen­sa.

Is­tu­es­saan 16 vuot­ta sit­ten seu­ra­pen­kis­sä pu­hu­ja ke­hot­ti saar­nas­saan kaik­kia käyt­tä­mään omia lah­jo­jaan sen kau­pun­gin par­haak­si, mis­sä asuu. Rau­ta­kos­ki al­koi tut­kis­kel­la it­se­ään: Mi­ten hän voi­si käyt­tää lah­jo­jaan? Oli­si­ko hä­nel­lä re­surs­se­ja an­taa lah­jo­jaan käyt­töön laa­jem­min­kin? Tut­kis­ke­lun jäl­keen hän liit­tyi Mart­toi­hin.

Rau­ta­kos­ki on huo­man­nut, et­tä va­paa­eh­tois­työl­lä on run­saas­ti hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sia.

– Va­paa­eh­tois­toi­min­nal­la on yh­teyt­tä muun mu­as­sa on­nel­li­suu­teen. Mui­den aut­ta­mi­nen ja hy­vän eteen­päin ja­ka­mi­nen an­taa pal­jon myös aut­ta­jal­le.

Rau­ta­kos­ki on mu­ka­na myös seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn joh­to­kun­nas­sa ja on sitä kaut­ta pääs­syt aut­ta­maan mo­nia vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via per­hei­tä.

Pi­tä­mil­lään Mart­ta-lii­ton kurs­seil­la hän on ke­hot­ta­nut kurs­si­lai­sia pi­tä­mään kii­tol­li­suus­päi­vä­kir­jaa.

– Kii­tol­li­suus joh­taa on­nel­li­suu­teen, iloon ja roh­keu­teen.

Rau­ta­kos­ki sa­noo ole­van­sa kii­tol­li­nen jo­kai­ses­ta päi­väs­tä jon­ka on saa­nut – työs­tä, ter­vey­des­tä, per­hees­tä, lä­hei­sis­tä, kai­kis­ta koh­taa­mis­taan ih­mi­sis­tä.

– Tai­vaan Isä on siu­nan­nut elä­mää­ni.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys