JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jee­suk­sen ys­tä­vät, Ju­ma­lan lä­het­ti­läät

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
27.5.2018 6.59

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109274920180527065900

Ju­ma­la on sa­lat­tu. Voim­me op­pia tun­te­maan Hä­net vain Hä­nen oman il­moi­tuk­sen­sa kaut­ta.

Pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mat oli­vat ai­nut­laa­tui­sia, ja Jee­suk­sen ope­tus­lap­set suur­ten ih­mei­den to­dis­ta­jia. Suu­rin niis­tä ta­pah­tui Jee­suk­sen nous­tua hau­das­ta: hän il­mes­tyi omil­leen kuo­le­man voit­ta­ja­na.

Yhä häm­mäs­tyk­sen val­las­sa ol­leet ope­tus­lap­set sai­vat suu­ren teh­tä­vän, kun Jee­sus lä­het­ti hei­dät saar­naa­maan pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Hän ei jät­tä­nyt hei­tä kui­ten­kaan yk­sin, vaan lu­pa­si ol­la hei­dän kans­saan kaik­ki­na päi­vi­nä maa­il­man lop­puun as­ti.

Us­koa tar­jo­taan hei­koil­le­kin

Jee­suk­sen näh­ty­ään muu­ta­mat ope­tus­lap­sis­ta yhä epäi­li­vät. Ju­ma­la ei kui­ten­kaan jätä työ­tän­sä ih­mis­ten heik­kou­den va­raan, vaan tu­lee it­se hei­dän aut­ta­jak­seen. Oman voi­mat­to­muu­ten­sa tun­te­va saa tur­vau­tua Ju­ma­lan voi­maan (2. Kor. 12:9–10). Ol­koon tämä roh­kai­se­mas­sa myös hei­tä, jot­ka ha­lu­ai­si­vat us­koa, mut­ta ajat­te­le­vat sen ole­van vain vah­vo­ja var­ten.

Ju­ma­la va­lit­si to­dis­ta­jak­seen myös Paa­va­lin, joka sa­noi ole­van­sa apos­to­leis­ta vä­häi­sin. Hän, joka oli vai­non­nut Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa, mut­ta oli saa­nut osak­seen Ju­ma­lan ar­mon. (1. Kor. 15:8–10.)

Paa­va­li ku­vaa kir­jees­sään Ju­ma­lan va­lin­to­jen ih­mei­tä: ”Kuin­ka ää­re­tön on­kaan Ju­ma­lan rik­kaus, kuin­ka syvä hä­nen vii­sau­ten­sa ja tie­ton­sa! Kuin­ka tut­ki­mat­to­mat ovat hä­nen tuo­mi­on­sa ja jäl­jit­tä­mät­tö­mät hä­nen tien­sä.” (Room. 11:33.)

Kris­tuk­sen työn­te­ki­jät

Jee­sus lä­het­ti op­pi­laan­sa jat­ka­maan hä­nen työ­tään. Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen toi­mies­saan he sai­vat ol­la kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan lä­het­ti­läi­nä. Hel­lun­tain ta­pah­tu­mis­sa Ju­ma­la osoit­ti, kuin­ka Py­hän Hen­gen voi­ma vah­vis­ti pel­kää­vät ope­tus­lap­set roh­keik­si ja ava­si hei­dän ym­mär­ryk­sen­sä Raa­ma­tun kir­joi­tuk­sil­le (Apt. 2:4).Kris­ti­no­pin (44) mu­kai­ses­ti ”Kris­tuk­sen työ maa­il­mas­sa jat­kuu hä­nen seu­ra­kun­nas­saan Py­hän Hen­gen työ­nä”.

Kirk­kom­me Apos­to­li­nen us­kon­tun­nus­tus, jon­ka päi­vää vie­täm­me Py­hän Kol­mi­nai­suu­den päi­vä­nä, sa­noit­taa us­kom­me si­säl­töä. Al­ku­sa­noil­la ”minä us­kon” lii­ty­tään sii­hen ope­tuk­seen, jon­ka kris­ti­nop­pi meil­le il­mai­see. Kirk­ko­kä­si­kir­ja avaa Kol­mi­nai­suu­den päi­vän ai­het­ta muun mu­as­sa seu­raa­vas­ti: ”Ju­ma­la on yk­si, mut­ta hän on il­moit­ta­nut meil­le it­sen­sä Isä­nä, Poi­ka­na ja Py­hä­nä Hen­ke­nä. Hän vai­kut­taa Luo­ja­na, Lu­nas­ta­ja­na ja Py­hit­tä­jä­nä. Us­ko ei kä­sit­te­le Ju­ma­lan ole­mus­ta tie­dol­li­ses­ti eri­tel­len vaan ih­me­tel­len, ylis­tä­en ja hä­nen ar­mo­te­ko­jaan ju­lis­ta­en.”

Ju­ma­lan kan­san ajal­li­nen teh­tä­vä

Ope­tus­lap­set sai­vat läh­teä teh­tä­vään­sä Ju­ma­lan lu­paus­ten va­ras­sa. He ei­vät ol­leet vain pal­ve­li­joi­ta, vaan Jee­sus kut­sui hei­tä ys­tä­vik­seen (Joh.15:15). He sai­vat puo­lus­ta­jak­seen To­tuu­den Hen­gen, joka oli läh­töi­sin Isän luo­ta ja to­dis­ti Jee­suk­ses­ta (Joh. 15:26–27). Py­hän Hen­gen vah­vis­ta­mi­na he aloit­ti­vat työn­sä kan­so­jen kes­kel­lä. He sai­vat läh­teä evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­seen Jee­suk­sen siu­naa­mi­na (Luuk. 24:50–53).

Saar­na Kris­tuk­ses­ta ja hä­nen val­ta­kun­nas­taan on yhä ih­mis­ten ta­voi­tet­ta­vis­sa. Sen esil­lä pi­tä­mi­nen on us­kot­tu Jee­suk­sen seu­raa­jil­le. Vaik­ka teh­tä­vä tun­tuu usein vai­ke­al­ta, on se lo­pul­ta ilon ja kii­tol­li­suu­den sä­vyt­tä­mää, on­han ky­sy­myk­ses­sä hy­vän sa­no­man vie­mi­nen kai­kil­le, jot­ka kai­paa­vat Ju­ma­lan ar­moa.

Va­pah­ta­jam­me on an­ta­nut hen­ken­sä syn­tiem­me edes­tä. Hä­nen ve­res­sään meil­lä on lu­nas­tus, rik­ko­mus­tem­me an­teek­si­an­to (Ef.1:7). Ju­ma­lan kan­sa toi­mii ih­mis­ten kes­kel­lä, on työn ai­ka.

Aar­no Sas­si

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 23.5.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Lu­ki­jan kuva / Vir­pi

Raa­mat­tu 1992

Kaik­ki yk­si­tois­ta ope­tus­las­ta läh­ti­vät Ga­li­le­aan ja nou­si­vat vuo­rel­le, min­ne Jee­sus oli käs­ke­nyt hei­dän men­nä. Kun he nä­ki­vät hä­net, he ku­mar­si­vat hän­tä, jos­kin muu­ta­mat epäi­li­vät. Jee­sus tuli hei­dän luok­seen ja pu­hui heil­le näin: ”Mi­nul­le on an­net­tu kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan pääl­lä. Men­kää siis ja teh­kää kaik­ki kan­sat mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni: kas­ta­kaa hei­tä Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen ja opet­ta­kaa hei­tä nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä minä olen käs­ke­nyt tei­dän nou­dat­taa. Ja kat­so, minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti.”

Bib­lia:

Mut­ta ne yk­si­tois­ta­kym­men­tä ope­tus­las­ta me­ni­vät Ga­li­le­aan, sil­le mä­el­le, jon­ka Je­sus oli heil­le mää­rän­nyt. Ja kuin he nä­ki­vät hä­nen, ku­mar­si­vat he hän­tä, mut­ta muu­ta­mat epäi­li­vät. Ja Je­sus tuli ja pu­hut­te­li hei­tä, sa­no­en: mi­nul­le on an­net­tu kaik­ki voi­ma tai­vaas­sa ja maan pääl­lä. Men­käät siis ja opet­ta­kaat kaik­kea kan­saa, ja kas­ta­kaat hei­tä ni­meen Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen, ja opet­ta­kaat hei­tä pi­tä­mään kaik­ki, mitä minä olen teil­le käs­ke­nyt. Ja kat­so, minä olen tei­dän kans­san­ne joka päi­vä, maa­il­man lop­puun as­ti. Amen!

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys