JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jee­sus avaa oven Ju­ma­lan val­ta­kun­taan

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
3.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484920141203000000

Raa­ma­tus­sa on mon­ta ver­taus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Sitä ver­ra­taan si­na­pin­sie­me­neen, joka on pie­nin kai­kis­ta sie­me­nis­tä. Kun sen tai­mi kas­vaa täy­teen mit­taan­sa, se on kui­ten­kin puu­tar­han kas­veis­ta suu­rin ja lin­nut voi­vat pe­siä sen ok­sil­la. (Matt. 13:31–32.) Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on myös aar­re, joka on kät­ket­ty pel­toon. Ih­mi­nen löy­si sen ja kät­ki uu­del­leen. Löy­tä­jän ilon täh­den hän meni ja myi kai­ken, mitä omis­ti, ja os­ti sen pel­lon. (Matt. 13:44.)

Mi­ten Ju­ma­lan val­ta­kun­nan voi löy­tää?

Fa­ri­seuk­set ky­syi­vät, mil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee. He odot­ti­vat ajal­li­sen uu­den val­ta­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta. Jee­sus vas­ta­si heil­le, et­tei Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ra­jo­ja voi näh­dä ih­mis­sil­min. Sin­ne ei voi kä­vel­lä, ei­kä se tule kuin au­to tai juna ase­mal­le. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole ruo­ka tai juo­ma. Se on van­hurs­kaut­ta, iloa ja rau­haa Py­häs­sä Hen­ges­sä. (Room. 14:17.) Pyhä Hen­ki piir­tää sen ra­jat sy­dä­mes­tä sy­dä­meen.

Jee­sus lä­het­ti ope­tus­lap­sen­sa saar­naa­maan hy­vää sa­no­maa kai­kil­le kan­soil­le. Hän ke­hot­ti sa­no­maan: ”Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hes­ty­nyt: teh­käät pa­ran­nus ja us­ko­kaat evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:15). Jee­sus it­se toi­mi näin.

Ope­tus­lap­set läh­ti­vät ju­lis­ta­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­maa. Vie­lä­kin kut­su­jat ovat liik­keel­lä. He ker­to­vat, mitä hy­vää Ju­ma­la on heil­le teh­nyt: hän tar­jo­aa pal­ve­li­joi­den­sa vä­li­tyk­sel­lä kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­toa. Jee­sus ke­hot­ti ih­mi­siä et­si­mään en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan, niin heil­le an­ne­taan sen myö­tä kaik­ki muu­kin (Matt. 6:33).

Mi­ten pää­see si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan?

Ylös­nou­se­mi­sen­sa jäl­keen Jee­sus il­mes­tyi omil­leen usei­ta ker­to­ja. Lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na hän an­toi heil­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nan avai­met: ”Ot­ta­kaa Pyhä Hen­ki. Jol­le te an­nat­te syn­nit an­teek­si, hä­nel­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut. Jol­ta te kiel­lät­te an­teek­si­an­non, hän ei saa syn­te­jään an­teek­si.” (Joh. 20:22–23.)

Toi­saal­la Jee­sus sa­noi ole­van­sa lam­mas­huo­neen ovi. Pyhä Hen­ki avaa oven niil­le, jot­ka tah­to­vat saa­da syn­tin­sä an­teek­si ja ha­lu­a­vat pääs­tä si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Ovi avau­tuu evan­ke­liu­min saar­nas­sa. Sii­nä saa us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja so­vin­to­ve­res­sä.

On vain yk­si Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

Vas­ta­tes­saan fa­ri­seus­ten ky­sy­myk­seen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tu­le­mi­ses­ta Jee­sus va­roit­ti et­si­mäs­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa mis­tä ta­han­sa: ”Ei­kä voi­da sa­noa: ’Se on tääl­lä’, tai ’Se on tuol­la.’ Kat­so­kaa, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tei­dän kes­kel­län­ne.”

Sit­ten Jee­sus pu­hui ope­tus­lap­sil­leen, et­tä tu­lee ai­ka, jol­loin he toi­vo­vat nä­ke­vän­sä edes yh­den Ih­mi­sen Po­jan päi­vän, mut­ta ei­vät saa näh­dä. ”Teil­le sa­no­taan sil­loin: ’Hän on tuol­la’ ja ’Hän on tääl­lä’, mut­ta äl­kää läh­te­kö min­ne­kään, äl­kää juos­ko pe­räs­sä.”

Päi­vän evan­ke­liu­mi opet­taa pi­täy­ty­mään Ju­ma­lan sa­nan neu­vois­sa. Jee­sus ke­hot­taa kil­voit­te­le­maan rait­tii­na us­kos­sa. Hän muis­tut­taa sa­mal­la mei­tä val­vo­maan, jot­ta oli­sim­me ai­na val­miit läh­te­mään täs­tä elä­mäs­tä. Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen päi­vää ei­vät tie­dä tai­vaan en­ke­lit­kään, ei edes Poi­ka. Sen tie­tää yk­sin Ju­ma­la. Yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­män pi­tuus on sa­moin yk­sin Ju­ma­lan tie­dos­sa. Kan­nat­taa teh­dä pa­ran­nus en­nen kuin päi­vät lop­pu­vat.

Ad­vent­ti­ai­ka on val­mis­tau­tu­mis­ta vas­taa­not­ta­maan sei­men lap­si, oma Va­pah­ta­jam­me. Ha­lu­am­me­han saa­da jou­lun Her­ran sy­dä­mem­me asuk­kaak­si ja vie­raak­si?

Ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen val­ta­kun­ta

Ju­ma­la on las­ke­nut val­ta­kun­tan­sa ih­mis­ten kes­kel­le. Hän on luo­nut kaik­ki ih­mi­set tai­vas­ta var­ten. Apos­to­lin mu­kaan Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tai­vaas­ta alas las­ket­tu uu­si Je­ru­sa­lem. Sen ku­nin­kaa­na on Her­ra Jee­sus, Va­pah­ta­jam­me. Hän asuu us­kon kaut­ta las­ten­sa sy­dä­mis­sä. Val­ta­kun­taan­sa hän on sää­tä­nyt saar­na­vi­ran. Sitä hoi­ta­vat ar­mah­de­tut, syn­tin­sä an­teek­si saa­neet ja us­kos­sa kil­voit­te­le­vat Ju­ma­lan lap­set.

Vie­lä­kin on mah­dol­lis­ta löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja pääs­tä sen asuk­kaak­si. Kun­ni­an ku­nin­gas, Her­ra Jee­sus, on ar­mois­tui­me­na kes­kel­läm­me. Ju­ma­lan lap­set ju­lis­ta­vat ilo­mie­lin ka­tu­val­le ih­mi­sel­le kaik­ki syn­nit an­teek­si. Us­ko­es­saan hä­nes­tä tu­lee Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asu­kas, joi­ta Raa­mat­tu ni­mit­tää Ju­ma­lan lap­sik­si. Se on kor­kein mah­dol­li­nen ar­vo­ni­mi, ja se saa­daan ar­mos­ta.

Tai­to Sa­lo­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

2. ad­vent­ti­sun­nun­tai: Ps. 80:15–20; Jes. 44:6–8; Jaak. 5:7–11; Luuk. 17:20–24

Teks­ti on jul­kais­tu vuon­na 2011 SRK:n kir­jas­sa Evan­ke­liu­mi­pos­til­la 3.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys