JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumalan lapsen hyvä osa

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
24.9.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:46
2020010123464020140924000000

Kris­ti­nop­pim­me mu­kaan elä­mäm­me kal­lein asia on Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jan Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen. Jee­sus opet­ti, et­tä tär­kein­tä ih­mi­sel­le on et­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan.

Tär­keys­jär­jes­tyk­sen li­säk­si en­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan lap­sen ei tar­vit­se kan­taa mur­het­ta kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta asi­ois­ta. Hän saa luot­taa tai­vaal­li­sen Isän huo­len­pi­toon. Ju­ma­la tah­too myös, et­tä ih­mi­set huo­leh­ti­si­vat lä­him­mäi­sis­tään ja te­ki­si­vät hy­vää toi­sil­leen.

Be­ta­ni­an ko­din aar­re

Mart­ta, Ma­ria ja hei­dän vel­jen­sä La­sa­rus oli­vat Jee­suk­sen lä­hei­siä ys­tä­viä. Si­sa­ruk­set asui­vat Be­ta­ni­as­sa, joka on pie­ni kylä öl­jy­mä­en itä­puo­lel­la pa­rin ki­lo­met­rin pääs­sä Je­ru­sa­le­mis­ta. Jee­sus vie­rai­li hei­dän ko­dis­saan usei­ta ker­to­ja. Mie­leen­pai­nu­vin ta­pah­tu­ma oli var­maan­kin se, kun Jee­sus he­rät­ti kuol­leen La­sa­ruk­sen ta­kai­sin elä­mään.

Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan myös, kuin­ka Jee­sus vie­rai­li si­sa­rus­ten luo­na vii­mei­sel­lä mat­kal­laan Je­ru­sa­le­miin kuu­si päi­vää en­nen pää­si­äis­tä. Sil­lä vie­rai­lul­la Ma­ria voi­te­li Jee­suk­sen ja­lat ja kui­va­si ne hiuk­sil­laan. Seu­raa­va­na päi­vä­nä Va­pah­ta­ja rat­sas­ti aa­sil­la Je­ru­sa­le­miin.

Si­sa­rus­ten toi­min­ta osoit­taa, kuin­ka he ra­kas­ti­vat ja pal­ve­li­vat vie­ras­taan ja epäi­le­mät­tä myös toi­si­aan. Tuos­sa per­hees­sä työ ja vas­tuu oli ja­et­tu per­heen­jä­sen­ten tai­pu­mus­ten ja hei­dän saa­mien­sa lah­jo­jen mu­kaan. Ko­din aar­tee­na oli elä­vä us­ko ja kuu­li­ai­suus Ju­ma­lan sa­nal­le. Jee­suk­sen pu­het­ta kuun­nel­tiin tar­kas­ti ja sa­nat jäi­vät kuu­li­joi­den sy­dä­miin.

Pal­ve­le­mi­nen on osa us­ko­am­me

Elä­mäm­me on pää­o­sin työ­tä ja vas­tuun­kan­ta­mis­ta. Us­ko­vai­se­na se on li­säk­si jat­ku­vaa kil­voit­te­lua syn­tiä vas­taan. Näis­sä asi­ois­sa per­heen­jä­se­net ovat tois­ten­sa kal­li­sar­voi­sia tu­ki­joi­ta. Ko­din kes­ki­näi­siin suh­tei­siin kuu­luu Raa­ma­tun ke­ho­tus kil­pail­la toi­nen toi­sen­sa kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa ja pal­ve­le­mi­ses­sa. Omat eri­va­pau­det ja toi­sen te­ke­mis­ten ra­joit­ta­mi­nen nii­den seu­rauk­se­na ei­vät ole oi­kein. Ai­toa tasa-ar­voa on se, et­tä työ ja vas­tuut ja­e­taan ti­lan­teen ja tar­pei­den mu­kaan.

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi ko­ros­taa myös Raa­ma­tun ke­ho­tus­ta vie­raan­va­rai­suu­teen. Vie­raat saat­ta­vat osoit­tau­tua en­ke­leik­si (Hepr. 13:2). Vie­raan­va­rai­suut­ta osoit­ta­mal­la pal­vel­laan Ju­ma­laa ja Jee­sus­ta. Kris­tit­ty­jen ko­deis­sa kes­kus­tel­laan usein myös vie­rai­den kans­sa kaik­kein tär­keim­mis­tä asi­ois­ta. Näin ta­pah­tui Be­ta­ni­an ko­dis­sa­kin.

Tois­tem­me pal­ve­le­mi­nen on erot­ta­ma­ton osa us­ko­am­me. Vaik­ka pal­ve­le­mi­nen on tar­peel­lis­ta ja pal­ve­le­mi­sen halu on yk­si nä­ky­vä us­kon he­del­mä, pal­ve­le­mal­la ei kui­ten­kaan tul­la au­tu­aak­si. Raa­mat­tu opet­taa, et­tä us­ko syn­tyy Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta evan­ke­liu­min kuu­le­mi­sen vä­li­tyk­sel­lä. Jee­sus opet­ti oi­ke­an tär­keys­jär­jes­tyk­sen to­de­tes­saan Mar­tal­le: ”Mart­ta, Mart­ta, sinä huo­leh­dit ja hä­täi­let niin mo­nis­ta asi­ois­ta. Vain yk­si on tar­peen. Ma­ria on va­lin­nut hy­vän osan, ei­kä sitä ote­ta hä­nel­tä pois.” Ju­ma­lan ar­mo­lah­ja­na saa­tu us­ko on mei­dän­kin hyvä osam­me.

Sekä Ma­ri­an et­tä Mar­tan osat kuu­lu­vat elä­määm­me, ja mo­lem­pien teh­tä­vät ovat tar­peel­li­sia. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­min kuu­los­sa opim­me ja saam­me voi­mia tois­tem­me pal­ve­li­joi­na. Kuu­li­jan pai­kal­ta läh­dem­me vuo­rol­lam­me mie­lel­läm­me myös Mar­tan teh­tä­viin.

Juha Heik­ki­lä

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

16. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta: Ps. 86:1, 3–7; 1. Kun. 17:1, 8–16; Fil. 4:10–14; Luuk. 10:38–42

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 24.9.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys