JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Kris­tus, jär­ke­vän ra­ken­ta­jan pe­rus­tus

Sana sunnuntaiksi
22.7.2018 7.00

Jee­suk­sen sa­no­jen kuu­li­jat ovat kaik­ki kuin ta­lon­ra­ken­ta­jia: jär­ke­viä tai tyh­miä. Ra­ken­nus­paik­ka rat­kai­see, kum­paa luon­neh­din­taa ra­ken­ta­jas­ta käy­te­tään.

Ra­ken­ta­ja-ver­tauk­seen si­säl­tyy ai­na­kin kak­si ta­soa: konk­reet­ti­nen ver­taus ja ope­tus us­kon­kil­voi­tuk­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä.

Näi­hin vuo­ri­saar­nan vii­mei­siin ver­taus­ja­kei­siin tii­vis­tyy myös kuva Ju­ma­lan py­hän lain lem­pey­des­tä ja an­ka­ruu­des­ta: Ra­ken­nus on joko ku­kis­tu­ma­ton tai sit­ten sen lan­kee­mus on suu­ri (Matt. 7:27, Bib­lia). Sil­tä vä­lil­tä ole­vaa vaih­to­eh­toa ei ole.

Ta­lon pe­rus­tan tär­keys

Pa­rin tu­han­nen vuo­den ta­kai­nen ra­ken­nus- ja maan­siir­to­tek­niik­ka ei­vät mah­dol­lis­ta­neet ny­kyi­sen ta­pais­ta sy­vä­paa­lu­tus­ta, an­tu­ran va­la­mis­ta tai edes sok­ke­lin muu­raus­ta. Pe­rus­ta­mi­nen alet­tiin ra­ken­nus­ki­vien aset­te­lul­la maan­pin­nas­ta. Sen vuok­si maa­poh­ja mää­rit­ti ny­kyis­tä­kin enem­män ra­ken­nuk­sen kes­tä­vyyt­tä.

Sa­teet­to­ma­na, kui­va­na ai­ka­na moni ra­ken­nuk­sen poh­ja­pai­kak­si kel­vo­ton­kin hiek­ka­pen­ger saat­toi näyt­tää ihan kel­vol­li­sel­ta ko­ti­pi­hal­ta, jo­hon voi­si ai­van hy­vin ra­ken­taa ko­me­an ta­lon. Sii­hen ra­ken­ta­mi­nen saat­toi ol­la mer­kit­tä­väs­ti hel­pom­paa ja no­pe­am­paa kuin kal­li­o­pe­rus­tal­le ra­ken­ta­mi­nen.

Ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­na­kaan ei vie­lä il­men­nyt, mik­si ra­ken­ta­jaa tuli pi­tää jär­ke­vä­nä tai tyh­mä­nä. Ver­tauk­ses­sa Jee­sus ei puhu mi­tään ra­ken­ta­jan am­mat­ti­tai­dos­ta. Kum­mat­kin ra­ken­ta­jat saat­toi­vat ol­la nä­ke­myk­sel­li­siä suun­nit­te­li­joi­ta tai tai­ta­via run­gon ja pin­to­jen val­mis­tuk­ses­sa.

Jee­sus ei myös­kään esit­tä­nyt mi­tään eroa ra­ken­ta­jien ah­ke­ruu­des­sa. It­se ra­ken­nuk­ses­ta­kaan hän ei pu­hu­nut mi­tään. Ver­taus ei ota kan­taa poh­ja­rat­kai­suun tai si­sus­tuk­seen, ei va­loi­suu­teen, oma­pe­räi­syy­teen tai ma­te­ri­aa­lei­hin. Huo­mio kiin­ni­te­tään vain pe­rus­taan.

Pe­rus­tan to­del­li­nen kes­tä­vyys pun­nit­tiin ra­ken­nus­vai­heen si­jaan vas­ta sit­ten, kun rank­ka­sa­teet tu­li­vat. Sil­loin koko mai­se­ma muut­tui. Kui­vat jo­e­nuo­mat täyt­tyi­vät, ve­det vir­ta­si­vat ja siir­te­li­vät hiek­kaa vir­ra­tes­saan. Huo­noon paik­kaan ra­ken­ne­tun ta­lon pe­rus­tan kan­ta­vuus ro­mah­ti, ja talo lu­his­tui maan ta­sal­le. Kal­li­o­pe­rus­tal­la sei­so­nut­ta ra­ken­nus­ta ei­vät piek­sä­vä myrs­ky ja tul­va­kaan sor­ta­neet.

Ai­noa kes­tä­vä pe­rus­tus

Ver­tauk­sen kal­li­o­pe­rus­tus on Kris­tus, jol­le jo­kai­nen Her­ran sa­nan kuu­li­ja kut­su­taan ra­ken­ta­maan us­kon­sa. Joka et­sii oman mie­len­sä mu­kai­sen pe­rus­tuk­sen, ra­ken­taa hie­kal­le. Ver­tauk­sen sa­no­ma on sel­vä: Kris­tus on ai­noa oi­kea us­kon pe­rus­tus, ei­kä muu­ta pe­rus­tus­ta voi­da las­kea (vrt. 1. Kor. 3:11).

Ope­tus ei jää kui­ten­kaan sii­hen, mikä on pe­rus­tus. Jee­sus käy ver­tauk­sel­la, vas­toin lai­no­pet­ta­jien ta­paa, voi­mak­kaas­ti kuu­li­joi­taan koh­ti – kuin se, jol­la on val­ta. Hän il­moit­taa, mi­ten kal­li­ol­le ra­ken­ta­mi­nen il­me­nee.

Kaik­ki ovat ra­ken­ta­jia. Joka kuu­lee hä­nen sa­nan­sa ja toi­mii nii­den mu­kai­ses­ti, on jär­ke­vä ra­ken­ta­ja. Joka kuu­lee hä­nen sa­nan­sa, mut­ta ei toi­mi nii­den mu­kaan, on tyh­mä ra­ken­ta­ja.

Vii­sau­del­la ja tyh­myy­del­lä ei täs­sä tar­koi­te­ta kor­ke­aa tai al­hais­ta ajal­lis­ta ym­mär­rys­tä. Mo­net ajal­li­ses­ti op­pi­neet­kin osaa­vat an­taa ar­von Jee­suk­sen ope­tuk­sel­le ja kun­ni­oit­ta­vat hä­nen ope­tus­ten­sa vii­saut­ta.

Vie­lä on ar­mon ai­ka

Vaik­ka ver­tauk­sen mu­kaan on­kin vält­tä­mä­tön­tä, et­tä pi­tää Jee­sus­ta oi­ke­a­na us­kon pe­rus­ta­na, se ei vie­lä rii­tä (vrt. Jaak. 1:23 ja 2:18). Sen, joka us­koo, tar­vit­see myös läh­teä seu­raa­maan Jee­sus­ta opis­sa, elä­mäs­sä ja kär­si­myk­ses­sä. Joka kuu­lee ja toi­mii ope­tuk­sen mu­kai­ses­ti, ver­tau­tuu vii­saa­seen ra­ken­ta­jaan.

Kun en­sin pää­see ai­van ar­mos­ta us­ko­maan, sii­tä al­kaa us­kon­kil­voi­tus: elä­mä ar­mon val­ta­kun­nas­sa yh­des­sä tois­ten Ju­ma­lan las­ten kans­sa. Tyh­mä ra­ken­ta­ja voi kyl­lä ol­la ah­ke­ra ja ra­ken­taa omas­ta ja mo­nien mui­den­kin mie­les­tä hie­non ta­lon mu­ka­vaan paik­kaan, näin kau­nii­den säi­den ar­mo­na­jal­la. Mut­ta ajan lo­pul­la jo­kai­sen ta­loa piis­kaa­vat myrs­kyt ja tul­vat. Sil­loin tont­ti rat­kai­see, ei näyt­tä­vä talo.

Kris­tus-kal­li­ol­la riit­tää yhä tont­tia. Sik­si jo­kai­sen ih­mi­sen kan­nat­taa kuul­la saar­na pa­ran­nuk­ses­ta ja syn­tien an­teek­si an­ta­mi­ses­ta sekä toi­mia sen mu­kai­ses­ti: en­sin us­koa ja sit­ten al­kaa kil­voi­tus us­ko­vais­ten mat­ka­saa­tos­sa. Kris­tus-kal­li­ol­la vä­hän köm­pe­löm­pi­kin ra­ken­nus kes­tää, kaik­kein vii­mei­sim­män­kin ra­juil­man.

Ol­li Poh­jo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.7.2018

Ku­vi­tus­ku­va: El­ja Maa­nin­ka

22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys