JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Lap­si, us­kon esi­ku­va

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
29.9.2019 6.12

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445520190929061200

Jee­sus aset­ti lap­sen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan suu­rim­mak­si.

Mik­ke­lin­päi­vä on en­ke­lien päi­vä. Sen nimi tu­lee ylien­ke­li Mi­ka­e­lis­ta. Hep­re­a­lais­kir­je ker­too en­ke­lien ole­van pal­ve­le­via hen­kiä ja Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­jia. He ylis­tä­vät Ju­ma­laa ja te­ke­vät vain sen, mitä Ju­ma­la tah­too hei­dän te­ke­vän.

Oma suo­je­lu­sen­ke­li

Mik­ke­lin­päi­vän evan­ke­liu­mi to­dis­taa myös sen, et­tä lap­sil­la on omat suo­je­lu­sen­ke­lin­sä. Muu­al­la Raa­ma­tus­sa käy il­mi, et­tä myös muil­la us­ko­vil­la on suo­je­lu­sen­ke­li. Li­säk­si en­ke­lit vaa­li­vat ja yl­lä­pi­tä­vät Ju­ma­lan pal­ve­li­joi­na yleis­tä jär­jes­tys­tä ja rau­haa, joi­ta pa­ho­lai­nen en­ke­lei­neen pyr­kii hor­jut­ta­maan.

Jär­keä ko­ros­ta­van va­lis­tuk­sen ajan jäl­keen en­ke­lit ei­vät ole ol­leet ko­vin suo­si­os­sa täs­sä maa­il­mas­sa, mut­ta ny­kyi­sin on toi­saal­ta jul­kais­tu pal­jon en­ke­li­kir­jo­ja ja -oh­jel­mia. Niis­sä ku­vaut en­ke­lien kal­tai­set olen­not ei­vät ole kui­ten­kaan en­ke­lei­tä raa­ma­tul­li­ses­sa mie­les­sä. En­ke­lei­tä ei tu­li­si pal­voa kuin Ju­ma­laa.

Lap­si on suu­rin

Mik­ke­lin­päi­vän evan­ke­liu­mi on otet­tu seu­ra­kun­ta­jär­jes­tys­tä kos­ke­vas­ta yh­tey­des­tä. Jee­sus ha­lu­si pu­heel­laan opet­taa ope­tus­lap­si­aan en­nen muu­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa asu­mi­ses­ta. Oli­vat­han ope­tus­lap­set mon­ta ker­taa kiis­tel­leet sii­tä, kuka heis­tä on suu­rin. Tä­hän ky­sy­myk­seen vas­ta­tes­saan Jee­sus aset­ti lap­sen tai­vaan val­ta­kun­nan suu­rim­mak­si ja esi­ku­vak­si kai­kil­le kris­ti­tyil­le.

Mil­lai­nen on lap­si esi­merk­ki­nä? Se­li­tyk­set ovat vaih­del­leet eri ai­koi­na ja liit­ty­neet usein ai­kan­sa ihan­teel­li­seen ku­vaan lap­ses­ta. Jee­sus kui­ten­kin tar­koit­ti teks­tis­sä nöyr­ty­mis­tä, jon­ka hän it­se lo­pul­ta vai­kut­taa.

Sa­mal­la Jee­sus toi esil­le pie­nen lap­sen ar­von. ”Ja joka mi­nun ni­mes­sä­ni ot­taa luok­seen yh­den­kin täl­lai­sen lap­sen, se ot­taa luok­seen mi­nut.” Lap­sia hol­ho­a­va hoi­taa Jee­sus­ta it­se­ään, ja toi­saal­ta las­ten viet­te­li­jöil­le tu­lee an­ka­ra ran­gais­tus. Viet­te­le­mi­nen voi ol­la sel­vää syn­tiin kii­hot­ta­mis­ta tai pal­jon hie­no­va­rai­sem­paa suos­tut­te­lua ja vä­hi­tel­len vää­rään kas­vat­ta­mis­ta. Tätä jäl­kim­mäis­tä on vai­ke­am­pi ha­vai­ta viet­te­le­mi­sek­si.

Oi­kea olo­ti­la

Evan­ke­liu­mi­teks­ti va­roit­taa myös kaik­kia jou­tu­mas­ta vie­tel­lyk­si. Kä­den tai ja­lan hak­kaa­mi­nen poik­ki ja sil­män re­päi­se­mi­nen ir­ti kuu­los­ta­vat kau­he­al­ta, mut­ta Jee­sus tar­koit­ti hep­re­an kie­len käy­tön mu­kai­ses­ti kä­del­lä te­ke­mis­tä, ja­lal­la kul­ke­mis­ta ja sil­mäl­lä ym­mär­rys­tä, älyä tai op­pia. Vää­ris­tä te­ois­ta, po­luis­ta ja opeis­ta sekä nii­hin joh­dat­ta­jis­ta on luo­vut­ta­va.

Lap­seus on kris­tit­ty­jen oi­kea olo­ti­la. Kun us­koo, tu­lee Kris­tuk­sen täh­den Ju­ma­lan lap­sek­si ja tai­vaan pe­ril­li­sek­si.

Pau­li Ki­vi­o­ja

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.9.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

EVAN­KE­LIU­MI: Matt. 18:1–6 (7–9) 10

RAA­MAT­TU 1992: Koh­ta sen jäl­keen ope­tus­lap­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo ja ky­syi­vät: "Kuka on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa?" Sil­loin Jee­sus kut­sui luok­seen lap­sen, aset­ti hä­net hei­dän kes­kel­leen ja sa­noi: "To­ti­ses­ti: el­let­te kään­ny ja tule las­ten kal­tai­sik­si, te et­te pää­se tai­vas­ten val­ta­kun­taan. Se, joka nöyr­tyy tä­män lap­sen kal­tai­sek­si, on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa. Ja joka mi­nun ni­mes­sä­ni ot­taa luok­seen yh­den­kin täl­lai­sen lap­sen, se ot­taa luok­seen mi­nut. Mut­ta jos joku joh­dat­taa lan­kee­muk­seen yh­den­kin näis­tä vä­häi­sis­tä, jot­ka us­ko­vat mi­nuun, hä­nel­le oli­si pa­rem­pi, et­tä hä­nen kau­laan­sa pan­tai­siin myl­lyn­ki­vi ja hä­net upo­tet­tai­siin me­ren sy­vyy­teen. ("Voi tätä maa­il­maa ja sen viet­te­lyk­siä! Viet­te­lys­ten täy­tyy kyl­lä tul­la, mut­ta voi sitä ih­mis­tä, jon­ka kaut­ta ne tu­le­vat! Jos kä­te­si tai jal­ka­si viet­te­lee si­nua, hak­kaa se poik­ki ja hei­tä pois. On­han pa­rem­pi, et­tä kä­si­puo­le­na tai jal­ka­puo­le­na pää­set si­säl­le elä­mään, kuin et­tä si­nut mo­lem­mat kä­det ja ja­lat tal­lel­la hei­te­tään ikui­seen tu­leen. Ja jos sil­mä­si viet­te­lee si­nua, re­päi­se se ir­ti ja hei­tä me­ne­mään. On­han pa­rem­pi, et­tä sil­mä­puo­le­na pää­set si­säl­le elä­mään, kuin et­tä si­nut mo­lem­mat sil­mät tal­lel­la hei­te­tään hel­ve­tin tu­leen.) "Kat­so­kaa, et­tet­te hal­vek­si yh­tä­kään näis­tä vä­häi­sis­tä. Sil­lä minä sa­non teil­le: hei­dän en­ke­lin­sä saa­vat tai­vais­sa joka het­ki kat­sel­la mi­nun tai­vaal­li­sen Isä­ni kas­vo­ja.

BIB­LIA: Sil­lä het­kel­lä tu­li­vat ope­tus­lap­set Jee­suk­sen tykö, sa­no­en: kuka siis on suu­rin tai­vaan val­ta­kun­nas­sa? Ja Jee­sus kut­sui ty­kön­sä lap­sen, ja aset­ti sen hei­dän kes­kel­len­sä, ja sa­noi: to­ti­ses­ti minä sa­non teil­le: el­let­te kään­ny ja tule niin­kuin lap­set, niin et­te suin­kaan tule si­säl­le tai­vaan val­ta­kun­taan. Sen­täh­den joka it­sen­sä alen­taa niin­kuin tämä lap­si, se on suu­rin tai­vaan val­ta­kun­nas­sa. Ja joka hol­hoo sen­kal­tai­sen lap­sen mi­nun ni­mee­ni, hän hol­hoo mi­nun. Mut­ta joka pa­hen­taa yh­den näis­tä pie­nim­mis­tä, jot­ka us­ko­vat mi­nun pääl­le­ni, pa­rem­pi hä­nen olis, et­tä myl­lyn kivi ri­pus­tet­tai­siin hä­nen kau­laan­sa, ja hän upo­tet­tai­siin me­ren sy­vyy­teen. (Voi maa­il­maa pa­hen­nus­ten täh­den, sil­lä pa­hen­nuk­set kum­min­kin tu­le­vat! Voi kui­ten­kin sitä ih­mis­tä, jon­ka kaut­ta pa­hen­nus tu­lee! Mut­ta jos kä­tes taik­ka jal­kas pa­hen­taa si­nun, niin leik­kaa ne pois, ja hei­tä pois ty­kö­äs. Pa­rem­pi on si­nun elä­mään si­säl­le men­nä on­tu­va­na taik­ka raa­ja­rik­ko­na, kuin et­tä si­nul­la olis kak­si kät­tä eli kak­si jal­kaa, ja sinä hei­tet­täi­siin ijan­kaik­ki­seen tu­leen. Ja jos sil­mäs pa­hen­taa si­nun, niin puh­kai­se se ulos, ja hei­tä pois ty­kö­äs. Pa­rem­pi on si­nun sil­mä­puo­le­na elä­mään si­säl­le men­nä, kuin et­tä si­nul­la olis kak­si sil­mää, ja sinä hei­tet­täi­siin hel­ve­tin tu­leen.) Kat­so­kaat, et­tet­te kat­so ylön yh­tä­kään näis­tä pie­nim­mis­tä; sil­lä minä sa­non teil­le: hei­dän en­ke­lin­sä tai­vais­sa nä­ke­vät ai­na mi­nun isä­ni kas­vot, joka on tai­vais­sa. Sil­loin minä tun­nus­tan, en minä tei­tä ikä­nä tun­te­nut: men­käät pois mi­nun ty­kö­ä­ni, te vää­rin­te­ki­ät.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys