JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Sana tuli ih­mi­sek­si kes­kel­lem­me

Sana sunnuntaiksi
25.12.2014 0.00

Kirk­kom­me kä­si­kir­jan mu­kai­ses­ti me kii­täm­me jou­lu­päi­vä­nä Ju­ma­laa sii­tä, et­tä hän on an­ta­nut Poi­kan­sa tul­la ih­mi­sek­si, jot­ta meis­tä tu­li­si Ju­ma­lan lap­sia. Ar­mol­li­nen Ju­ma­la tah­toi pe­las­taa syn­tiin­lan­gen­neet ih­mi­set.

Jo­han­nes tii­vis­tää sy­väl­li­seen jou­lu­evan­ke­liu­miin­sa tä­män ih­mis­kun­nan tär­keim­män asi­an. Kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan toi­nen per­soo­na Poi­ka va­paut­ti ih­mi­set syn­nin ja kuo­le­man val­las­ta.

Sana on Ju­ma­la

Mui­nai­ses­sa pai­men­to­lai­syh­teis­kun­nas­sa pu­hu­tul­la sa­nal­la oli suu­ri mah­ti. Kir­jal­li­sia so­pi­muk­sia ei ol­lut, ja tär­ke­ät­kin asi­at so­vit­tiin suul­li­ses­ti. Aja­tel­tiin, et­tä sa­nal­la on voi­ma, jon­ka se saa lau­su­jas­taan. Hel­le­nis­ti­ses­sä kult­tuu­ris­sa sana (lógos) aja­tel­tiin lä­hes per­soo­nal­li­sek­si voi­mak­si ja maa­il­man­kaik­keu­den jär­jek­si.

Raa­ma­tun kir­joi­tus­ten syn­ty­ai­koi­na us­kot­tiin, et­tä suu­rin mah­dol­li­nen voi­ma on elä­vän Ju­ma­lan Sa­nal­la. Jo­han­nes kir­joit­taa, kuin­ka tämä Sana oli ai­ko­jen alus­sa Ju­ma­lan luo­na. Koko maa­il­man­kaik­keus syn­tyi Sa­nan voi­mal­la. Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa Sana on per­soo­na: ”Sana oli Ju­ma­la”, ja en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na hän tuli ih­mi­sek­si mei­dän kes­kel­lem­me.

Va­lon to­dis­ta­jat pi­me­äs­sä

Syn­tiin­lan­kee­mus toi maa­il­maan pi­mey­den. Van­han tes­ta­men­tin pro­fee­tat en­nus­ti­vat sii­tä Ju­ma­lan lu­pauk­ses­ta, et­tä pi­mey­des­sä va­el­ta­va kan­sa tu­lee nä­ke­mään val­keu­den (Jes. 9:1).

Vii­mei­se­nä pro­feet­ta­na oli Jo­han­nes Kas­ta­ja. Hän to­dis­ti Ju­ma­lan va­los­ta ja ju­lis­ti evan­ke­liu­mia Ju­ma­lan Ka­rit­sas­ta, joka ot­taa pois maa­il­man syn­nin (Joh. 1:29).

Jo­han­nes Kas­ta­jan ai­ka­na Sana, Ju­ma­lan Poi­ka, oli jo syn­ty­nyt ih­mi­sek­si. Jee­suk­sen syn­ty­mi­nen ta­pah­tui pro­feet­to­jen en­nus­ta­mal­la ta­val­la. Ju­ma­la va­lit­si poi­kan­sa syn­nyt­tä­jäk­si neit­sy­en, ja hän it­se on poi­kan­sa isä.

Jär­jen ja oma­hy­väi­syy­den so­kai­se­mien ih­mis­ten on vai­kea löy­tää hal­van ja köy­hän ih­mis­muo­don saa­nut­ta Jee­sus­ta, saa­tik­ka us­koa hän­tä omak­si pe­las­ta­jak­seen. Jo­han­nes jou­tuu­kin to­te­a­maan, et­tä vaik­ka Jee­sus syn­tyi it­se te­ke­mään­sä maa­il­maan luo­mien­sa ih­mis­ten kes­kel­le, nuo ih­mi­set ei­vät ot­ta­neet hän­tä vas­taan.

He vi­ha­si­vat ja hal­vek­si­vat Va­pah­ta­jaan­sa ja lo­pul­ta raa’as­ti sur­ma­si­vat hä­net ri­kol­lis­ten mes­taus­pai­kal­la Gol­ga­tal­la. Täs­sä­kin to­teu­tui pro­feet­to­jen en­nus­tus.

Oi­keus ol­la Ju­ma­lan lap­si

Ai­na on kui­ten­kin löy­ty­nyt myös nii­tä ih­mi­siä, jot­ka kai­paa­vat pi­mey­des­tä va­loon. Jou­lu tuo Jee­sus-lap­sen löy­tä­jäl­le evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man. On­nel­li­nen on sel­lai­nen ih­mi­nen, joka ot­taa Sa­nan vas­taan ja us­koo syn­tin­sä an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Sil­loin syn­tei­hin­sä kuol­lut ih­mi­nen saa siir­tyä pi­mey­des­tä Ju­ma­lan po­jan val­ta­kun­taan, Sa­nan kirk­kau­teen.

Ju­ma­lan ai­noa poi­ka on täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta. Sa­nas­saan hän tu­lee köy­hien, ar­ko­jen ja ah­dis­tu­nei­den lä­hel­le. Hän an­taa kaik­ki syn­tim­me an­teek­si, kul­kee rin­nal­lam­me sekä oh­jaa ja neu­voo as­ke­lei­tam­me elä­män tiel­lä.

Juha Heik­ki­lä

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

Jou­lu­päi­vä: Ps. 100; Jes. 52:7–10; 1. Joh. 1:1–4 tai 1. Joh. 4:9–16; Joh. 1:1–14

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.12.2014.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys