JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Sydämen usko tuo vapauden

Sana sunnuntaiksi
6.12.2021 12.00

Juttua muokattu:

3.12. 09:03
2021120309032320211206120000

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Heik­ki Myl­ly­nie­mi

Syn­nin or­juus tur­me­lee ih­mi­siä ja ih­mi­syh­tei­sö­jä. An­teek­si­an­ta­mus va­paut­taa or­juu­des­ta.

It­se­näi­syys­päi­vä­nä kii­täm­me va­paas­ta isän­maas­ta ja men­nei­den su­ku­pol­vien pon­nis­te­luis­ta maam­me hy­väk­si. Us­ko­vai­nen saa elää va­paa­na ar­mo­lap­se­na riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­hin kan­sa­kun­taan, su­kuun tai hei­moon hän kuu­luu. Ju­ma­lan lap­si ha­lu­aa säi­lyt­tää us­kon ja hy­vän oma­tun­non Ju­ma­lan ja ih­mis­ten edes­sä.

Ab­ra­ha­min jäl­ke­läi­set

Jee­sus pu­hut­te­li juu­ta­lai­sia, jot­ka us­koi­vat hä­neen. Enem­män oli kui­ten­kin hei­tä, jot­ka ei­vät us­ko­neet, et­tä Jee­sus on Ju­ma­lan lu­paa­ma Mes­si­as. Jee­suk­sel­la oli pe­rus­teet sa­noa ”Jos te py­syt­te us­kol­li­si­na mi­nun sa­nal­le­ni, te olet­te to­del­la ope­tus­lap­si­a­ni” (Joh. 8:31). Tämä ei he­rät­tä­nyt kuu­li­jois­sa vä­li­tön­tä re­ak­ti­o­ta. Jee­sus jat­kaa: ”Te opit­te tun­te­maan to­tuu­den, ja to­tuus te­kee teis­tä va­pai­ta” (Joh. 8:32).

To­del­li­nen to­tuus va­paut­taa syn­nin val­las­ta. To­tuu­den tun­te­mi­nen on enem­män kuin vain sen tie­tä­mi­nen. Jee­sus it­se on tie, to­tuus ja elä­mä.

Juu­ta­lai­nen kan­sa oli ol­lut mon­ta ker­taa vie­raan val­ta­kun­nan ikeen al­la vail­la maal­lis­ta it­se­näi­syyt­tä. Jee­suk­sen ai­ka­na juu­ta­lai­set oli­vat Roo­man mie­hi­tys­val­lan al­la. Juu­ta­lais­ten vas­taus osoit­ti hei­dän no­jaa­van omaan us­kon­nol­li­seen taus­taan­sa, la­kiin ja pat­ri­ark­ko­jen kil­voi­tuk­seen. Ab­ra­ha­min Ju­ma­lal­le osoit­ta­ma kuu­li­ai­suus oli juu­ta­lais­ten yl­pey­den ai­he.

Or­juu­des­ta va­pau­teen

Jee­sus näki juu­ta­lais­ten sy­dä­meen ei­kä hy­väk­sy­nyt hei­dän väi­tet­tään. Jee­suk­sen mu­kaan jo­kai­nen, joka te­kee syn­tiä, on syn­nin or­ja. Kris­ti­tyn to­del­li­nen va­paus on va­paut­ta syn­nis­tä, ei va­paut­ta syn­nin­te­koon. Evan­ke­liu­mi va­paut­taa syn­nin or­juu­des­ta us­ko­maan yk­sin us­kos­ta, ar­mos­ta, Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.

Jee­sus näki ti­lai­suu­den opet­taa, mikä on to­del­lis­ta va­paut­ta. Su­ruk­seen hän tie­si, et­tä Is­ra­e­lin kan­sa oli suu­rel­ta osin epä­us­kos­sa, ”saa­ta­nas­ta läh­töi­sin” (Joh. 8:44). Syn­ti oli saa­nut pet­tää hei­dät. He eli­vät syn­nin or­ji­na, vaik­ka ei­vät sitä it­se ym­mär­tä­neet.

Apos­to­li Paa­va­li­kin tun­si su­rua ja ah­dis­tus­ta kan­san­sa täh­den: ”Ei­vät kaik­ki is­ra­e­li­lai­set kuu­lu tosi Is­ra­e­liin, ei­vät­kä kaik­ki Ab­ra­ha­min jäl­ke­läi­set ole oi­kei­ta Ab­ra­ha­min lap­sia.” Hei­tä ovat ”lu­pauk­sen voi­mas­ta syn­ty­neet lap­set”. (Room. 9:6–8.) Ga­la­ta­lais­kir­jees­sä Paa­va­li täs­men­tää lu­pauk­sia, jot­ka an­net­tiin Ab­ra­ha­mil­le ja hä­nen jäl­ke­läi­sel­leen. ”Täs­sä koh­das­sa ei sa­no­ta ’jäl­ke­läi­sil­le’, mikä tar­koit­tai­si mo­nia, vaan sii­nä pu­hu­taan yh­des­tä: ’si­nun jäl­ke­läi­sel­le­si’, ja tämä on Kris­tus” (Gal. 3:16).

Syn­ty­pe­rä ei pe­las­ta

Syn­ty­pe­räl­lä ei ol­lut pe­las­tuk­sen kan­nal­ta mer­ki­tys­tä, vaan ai­noa rat­kai­se­va on sy­dä­mes­sä vai­kut­ta­va us­ko. Jee­suk­sen sana ei saa­nut kaik­kien sy­dä­mes­sä ai­kaan muu­tos­ta. Jee­sus il­moit­ti juu­ta­lai­sil­le, et­tä jos he oli­si­vat Ab­ra­ha­min lap­sia, he te­ki­si­vät Ab­ra­ha­min te­ko­ja. Us­ko sai Ab­ra­ha­min tot­te­le­maan Ju­ma­lan kut­sua.

Jee­suk­sen mu­kaan nämä juu­ta­lai­set ei­vät eron­neet ol­len­kaan niis­tä, jot­ka ha­lu­si­vat tap­paa hä­net jul­ki­ses­ti. ”Jos Ju­ma­la oli­si tei­dän isän­ne, te ra­kas­tai­sit­te mi­nua, sil­lä minä olen läh­töi­sin Ju­ma­las­ta ja tu­len hä­nen luo­taan. Minä en edes päät­tä­nyt tu­los­ta­ni it­se, vaan hän lä­het­ti mi­nut.” (Joh. 8:42.) Jee­sus oli ol­lut jo en­nen Ab­ra­ha­mia ja on suu­rem­pi kuin hän (Joh. 8:48–59).

Ih­mi­nen ei tule au­tu­aak­si su­ku­lais­ten­sa us­kol­la. Pe­las­tus­ta ei voi myös­kään an­sai­ta hy­vil­lä te­oil­la. Sy­dä­men us­ko tuo pe­las­tuk­sen ja van­hurs­kau­den. Lap­suu­den us­kon me­net­tä­nyt voi pääs­tä ta­kai­sin Kris­tuk­sen pe­ril­li­sek­si pa­ran­nuk­sen kaut­ta. Se on Ju­ma­lan työ alus­ta as­ti. Ju­ma­lan lap­sen lo­pul­li­nen pää­mää­rä on tai­vaal­li­nen isän­maa.

Evan­ke­liu­mi: Joh. 8:31–36

Raa­mat­tu 1992: Niil­le juu­ta­lai­sil­le, jot­ka us­koi­vat hä­neen, Jee­sus sa­noi: ”Jos te py­syt­te us­kol­li­si­na mi­nun sa­nal­le­ni, te olet­te to­del­la ope­tus­lap­si­a­ni. Te opit­te tun­te­maan to­tuu­den, ja to­tuus te­kee teis­tä va­pai­ta.” He vas­ta­si­vat hä­nel­le: ”Me olem­me Ab­ra­ha­min jäl­ke­läi­siä, em­me me ole kos­kaan ol­leet ke­nen­kään or­jia. Kuin­ka voit sa­noa, et­tä meis­tä tu­lee va­pai­ta?” Jee­sus vas­ta­si: ”To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: jo­kai­nen, joka te­kee syn­tiä, on syn­nin or­ja. Or­ja ei pysy ta­los­sa ikui­ses­ti, mut­ta poi­ka py­syy. Jos Poi­ka va­paut­taa tei­dät, te olet­te to­del­la va­pai­ta.”

Bib­lia: Niin Je­sus sa­noi niil­le Juu­da­lai­sil­le, jot­ka hä­nen us­koi­vat: jos te py­syt­te mi­nun pu­hees­sa­ni, niin te to­ti­ses­ti mi­nun ope­tus­lap­se­ni olet­te. Ja tei­dän pi­tää to­tuu­den ym­mär­tä­män, ja to­tuu­den pi­tää tei­dät va­pah­ta­man. Niin he vas­ta­si­vat hän­tä: me olem­me Ab­ra­ha­min sie­men, em­me­kä ole kos­kaan ke­nen­kään or­ji­na ol­leet; kuin­ka siis sinä sa­not: tei­dän pi­tää va­paik­si tu­le­man? Je­sus vas­ta­si hei­tä ja sa­noi: to­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti sa­non minä teil­le: jo­kai­nen, joka te­kee syn­tiä, hän on syn­nin or­ja. Mut­ta ei or­ja pysy ijan­kaik­ki­ses­ti huo­nees­sa; vaan Poi­ka py­syy ijan­kaik­ki­ses­ti. Jos siis Poi­ka tei­dät va­paik­si te­kee, niin te to­ti­ses­ti olet­te va­paat.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys