JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Us­ko an­taa va­pau­den ja ilon

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
27.9.2015 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:18
2020010123181820150927070000

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Ju­ma­lan ar­mo ja rak­kaus oh­jaa­vat us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää. Us­ko ei pe­rus­tu omiin pyr­ki­myk­siin, ih­mis­ten te­ke­mien sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen tai ih­mis­ten mie­li­pi­tei­siin. Kris­tus va­paut­taa seu­raa­jan­sa te­ko­py­hyy­den or­juu­des­ta ja si­too hei­dät Ju­ma­lan to­tuu­teen ja rak­kau­teen.

Te­ko­py­hä us­kon­nol­li­suus

Muu­ta­mia lai­no­pet­ta­jia oli saa­pu­nut Je­ru­sa­le­mis­ta Ga­li­le­aan seu­raa­maan Jee­suk­sen toi­min­taa siel­lä. He pa­ni­vat mer­kil­le, kuin­ka Jee­suk­sen ope­tus­lap­set ei­vät nou­dat­ta­neet juu­ta­lais­ten pe­rin­näis­sään­tö­jä. Yh­des­sä fa­ri­seus­ten kans­sa lai­no­pet­ta­jat tu­li­vat nuh­te­le­maan Jee­sus­ta sii­tä, et­tä ope­tus­lap­set rik­koi­vat näi­tä sään­tö­jä.

Jee­suk­sen ajan juu­ta­lai­set, eri­tyi­ses­ti fa­ri­seuk­set, nou­dat­ti­vat tar­kas­ti juu­ta­lai­suu­des­sa syn­ty­nei­tä pe­rin­näis­sään­tö­jä, joi­den avul­la se­li­tet­tiin Moo­sek­sen la­kia ja an­net­tiin täs­mäl­li­siä oh­jei­ta lain nou­dat­ta­mi­seen. Lai­no­pet­ta­jat oli­vat juu­ta­lai­sen us­kon­non opet­ta­jia ja pe­rin­näis­sään­tö­jen par­hai­ta asi­an­tun­ti­joi­ta. Osa heis­tä­kin kuu­lui fa­ri­se­a­lai­seen liik­kee­seen, jos­sa pe­rin­näis­sään­tö­jä nou­da­tet­tiin kir­jai­mel­li­ses­ti.

Jee­sus tuo­mit­see fa­ri­se­a­lai­suu­den te­ko­py­hyy­te­nä. Lai­no­pet­ta­jien ja fa­ri­seus­ten kau­his­tuk­sek­si Jee­sus to­te­aa hei­dän hy­län­neen Ju­ma­lan käs­kyn ja nou­dat­ta­van mie­luum­min ih­mis­ten laa­ti­mia pe­rin­näis­sään­tö­jä. Konk­reet­ti­sel­la esi­mer­kil­lä Jee­sus osoit­taa, kuin­ka pe­rin­näis­sään­tö rik­koo Ju­ma­lan käs­kyä.

Kun­ni­oi­ta van­hem­pi­a­si

Jee­sus ot­taa esil­le Moo­sek­sen lain nel­jän­nen käs­kyn van­hem­pien kun­ni­oit­ta­mi­ses­ta sekä erään toi­sen Van­han tes­ta­men­tin lain­koh­dan, jon­ka mu­kaan van­hem­pien ki­ro­a­mi­ses­ta seu­raa kuo­le­man­ran­gais­tus. Nel­jäs käs­ky on en­sim­mäi­nen lä­him­mäi­siä kos­ke­va käs­ky kym­me­nen käs­kyn lais­sa.

äi­dil­le ja isäl­le kuu­luu eri­tyi­nen ar­vo ja kun­ni­oi­tus sen vuok­si, et­tä he ovat van­hem­pi­am­me. Van­hem­piem­me kun­ni­oit­ta­mi­nen ja heis­tä huo­leh­ti­mi­nen jat­kuu van­huu­teen as­ti. Kun it­se olim­me avut­to­mia lap­sia, saim­me van­hem­mil­tam­me tur­van. Me puo­les­tam­me huo­leh­dim­me heis­tä, kun he van­he­tes­saan tar­vit­se­vat apu­am­me. Paa­va­li kir­joit­taa, kuin­ka nel­jän­teen käs­kyyn liit­tyy tu­le­vai­suu­den lu­paus (Ef. 6:1–3).

Tär­kein­tä on rak­kaus

Moo­sek­sen lain lä­him­mäi­siä kos­ke­vien seit­se­män käs­kyn ja koko lain täyt­tä­mi­nen ki­tey­te­tään Roo­ma­lais­kir­jees­sä näin: ”Joka ra­kas­taa tois­ta, on täyt­tä­nyt lain” (Room. 13:8) ja ”Rak­kaus to­teut­taa koko lain” (13:10). Tätä rak­kau­den la­kia Jee­sus ju­lis­ti. Lä­him­mäis­tem­me ra­kas­ta­mi­nen ja heis­tä huo­leh­ti­mi­nen on Ju­ma­lal­le kel­paa­vaa paas­toa, hä­nen tah­ton­sa mu­kais­ta ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta ja Kris­tuk­sen lain täyt­tä­mis­tä.

Fa­ri­seus­ten sy­dä­mes­tä puut­tui tär­kein, sy­dä­men us­ko, joka nä­kyy elä­mäs­sä rak­kau­den te­koi­na. Je­sa­jaa lai­na­ten Jee­sus sa­noi­kin juu­ta­lais­ten pal­ve­le­van Ju­ma­laa vain huu­lil­laan, mut­ta hei­dän sy­dä­men­sä oli kau­ka­na Ju­ma­las­ta.

Juu­ta­lai­set nou­dat­ti­vat pe­rim­mäis­sään­tö­jään usein myös tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti, omaa etu­aan ta­voi­tel­len ja sa­mal­la lä­him­mäi­si­ään lai­min­lyö­den. He saat­toi­vat sa­noa jopa omil­le hä­tää kär­si­vil­le, tur­vat­to­mil­le van­hem­mil­leen: mi­nun omai­suu­te­ni on va­rat­tu uh­rik­si (kor­ban) temp­pe­li­ra­has­toon, jo­ten en voi tei­tä aut­taa. Jee­sus osoit­ti, et­tä täl­lai­nen sy­dä­me­tön me­net­te­ly rik­koo Ju­ma­lan lain ja te­kee tyh­jäk­si hä­nen sa­nan­sa.

Kris­tus va­paut­taa, ar­mo oh­jaa

Paa­va­li kir­joit­taa te­ko­py­hyy­teen ek­sy­neil­le ga­la­ta­lai­sil­le: ”Te, jot­ka py­rit­te van­hurs­kau­teen la­kia nou­dat­ta­mal­la, olet­te jou­tu­neet eroon Kris­tuk­ses­ta, ar­mon ul­ko­puo­lel­le.” Ar­mos­ta osal­li­sia hän ke­hot­taa py­sy­mään sii­nä va­pau­des­sa, jo­hon Kris­tus on hei­dät va­paut­ta­nut. Heil­le ai­noa tär­keä asia on rak­kau­te­na vai­kut­ta­va us­ko. (Gal. 5:1–6.)

Ju­ma­lan lap­sen us­ko­ne­lä­mää ei­vät oh­jaa kir­ja­vii­saat lai­no­pet­ta­jat ei­vät­kä ih­mis­ten laa­ti­mat sään­nöt, vaan yk­sin­ker­tai­nen Ju­ma­lan ar­mo. Se opet­taa mei­tä hyl­kää­mään vää­rät asi­at ja elä­mään Isän tah­don mu­kai­ses­ti. Saam­me iloi­ta sii­tä, et­tä Va­pah­ta­jam­me va­paut­ti mei­dät syn­neis­täm­me ja puh­dis­ti mei­dät omak­si kan­sak­seen. (Tiit. 2:11–15.)

Juha Heik­ki­lä

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

18. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta: Ps. 103:19–22; Joos. 5:13–15; Ap. t. 12:5–11; Matt. 18:1–6 (7–9) 10

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 23.9.2015.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys