JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Us­kon vas­ta­koh­ta on epä­us­ko

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
11.10.2015 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:19
2020010123192320151011070000

KUVA: KARI VENGASAHO

KUVA: KARI VENGASAHO

Is­ra­e­lis­sa jär­jes­tet­tiin joka vuo­si kol­me suur­ta juh­laa, joi­hin jo­kai­nen mies­puo­li­nen is­ra­e­li­lai­nen jou­tui osal­lis­tu­maan. Näi­den juh­lien jou­kos­sa oli myös leh­ti­ma­jan­juh­la, joka oli eri­tyi­nen ilon juh­la.

Juh­la oli luon­teel­taan syys- eli kor­juu­juh­la, jol­la kii­tet­tiin Ju­ma­laa sa­dos­ta. Kan­sa asui tuol­loin leh­ti­ma­jois­sa, joi­den teh­tä­vä oli muis­tut­taa kor­pi­va­el­luk­sen ajois­ta ja he­rät­tää kii­tol­li­suut­ta Her­raa koh­taan, joka oli hei­dät joh­dat­ta­nut lu­vat­tuun maa­han.

Kuka oli Jee­sus?

Iloi­ses­ta il­mees­tä huo­li­mat­ta juh­laa var­jos­ti erään ker­ran on­gel­ma. Vii­mei­se­nä juh­la­päi­vä­nä ih­mi­set ryh­tyi­vät kiis­te­le­mään Jee­suk­sen per­soo­nas­ta.

Toi­set nä­ki­vät Jee­suk­ses­sa pro­fee­tan, toi­set pi­ti­vät hän­tä Mes­si­aa­na eli Ju­ma­lan voi­del­tu­na. Kuu­li­joi­den jou­kos­sa oli nii­tä, jot­ka nä­ki­vät Jee­suk­ses­sa pa­ran­ta­jan­sa ja pe­las­ta­jan­sa. Sen vuok­si hei­dän mie­les­tään Jee­sus oli lu­vat­tu Mes­sias. Osa suh­tau­tui asi­aan kriit­ti­sem­min ja epäil­len, kos­ka Jee­sus tuli Ga­li­le­as­ta ei­kä Bet­le­he­mis­tä.

Evan­ke­liu­mien mu­kaan fa­ri­seuk­set pi­ti­vät Jee­sus­ta kil­pai­li­ja­naan, joka va­ka­vas­ti uh­ka­si hei­dän ar­vo­val­taan­sa. He pel­kä­si­vät myös sik­si, et­tä Jee­sus suh­tau­tui la­kiin toi­sel­la ta­val­la kuin he. Sen vuok­si ei ol­lut ih­me, et­tä nämä ja kir­ja­nop­pi­neet lä­het­ti­vät pai­kal­le mie­hiä ot­ta­maan Jee­suk­sen kiin­ni. Mie­het jou­tui­vat kui­ten­kin pa­laa­maan voi­mat­to­mi­na ja alis­tu­nei­na ta­kai­sin.

Pro­fee­tat en­nus­ti­vat

Hei­dän mie­leen­sä oli jää­nyt Jee­suk­sen ope­tus, joka poik­ke­si mui­den ope­tuk­ses­ta. Fa­ri­seuk­sia har­mit­ti myös se, et­tä yk­si suu­ren neu­vos­ton jä­se­nis­tä, Ni­ko­de­mos, puo­lus­ti Jee­sus­ta.

Mo­net Van­han tes­ta­men­tin pro­fee­tat oli­vat en­nus­ta­neet Jee­suk­sen toi­min­nas­ta. Pro­feet­ta Je­sa­ja oli lu­van­nut, et­tä so­kei­den sil­mät au­ke­ai­si­vat, kuu­rot sai­si­vat kuu­lon­sa, ram­mat kä­ve­li­si­vät ja köy­hil­le ju­lis­tet­tai­siin evan­ke­liu­mia (Jes. 35:5–6). Jee­sus vah­vis­ti tä­män asi­an oh­jel­ma­ju­lis­tuk­ses­saan, jon­ka hän piti ko­ti­kau­pun­kin­sa Na­sa­re­tin sy­na­go­gas­sa. Sen jäl­keen mo­net ih­mi­set oli­vat näh­neet Jee­suk­sen näin toi­mi­van.

Oma­van­hurs­kaus so­kai­see

Fa­ri­seuk­set naut­ti­vat ta­val­li­sen kan­san kes­kuu­des­sa suu­rin­ta ar­vo­val­taa. Heil­le oli tär­ke­ää, et­tä Ju­ma­lan la­kia nou­da­te­taan tar­kas­ti. Fa­ri­seuk­set vaa­ti­vat it­sel­tään enem­män kuin muil­ta. He nou­dat­ti­vat myös isien pe­rin­näis­sään­tö­jä. Kir­joi­tus­ten tun­te­mi­nen oli hei­dän mie­les­tään oi­ke­an elä­män pe­ru­se­del­ly­tyk­siä. Fa­ri­seuk­set yl­pei­li­vät ole­van­sa Moo­sek­sen ope­tus­lap­sia, mut­ta ei­vät ym­mär­tä­neet, et­tä juu­ri Moo­ses toi­mi hei­dän syyt­tä­jä­nään. Ju­ma­la oli vä­lit­tä­nyt Moo­sek­sen kaut­ta la­kin­sa, joka osoit­taa epä­us­koon jou­tu­neel­le hä­nen syn­ti­sen ti­lan­sa ja sen, et­tei ih­mi­nen voi an­sai­ta pe­las­tus­ta omien te­ko­jen­sa kaut­ta.

Fa­ri­seuk­sil­ta, kir­ja­nop­pi­neil­ta ja yli­pa­peil­ta puut­tui Ju­ma­lan Hen­gen avaa­ma nä­kö­ky­ky. Kos­ka epä­us­ko oli so­kais­sut hei­dän sil­män­sä, Jee­sus ei ol­lut heil­le lu­vat­tu Mes­si­as. He ei­vät hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä pys­ty­neet aut­ta­maan it­se­ään ei­vät­kä mui­ta ih­mi­siä. He ei­vät myös­kään ha­lun­neet luo­pua oman­van­hurs­kau­den ties­tä ja pi­ti­vät ul­ko­nai­sen hurs­kau­den har­joit­ta­mis­ta Ju­ma­lal­le kel­paa­va­na te­ko­na.

Ju­ma­la toi­mii

Us­ko on ai­na Ju­ma­lan työ. Sii­nä Ju­ma­la toi­mii aloit­teen­te­ki­jä­nä. Kun Ju­ma­lan ai­ka koit­taa, hän rak­kau­des­saan lä­hes­tyy luo­maan­sa ih­mis­las­ta. Tuol­loin Ju­ma­lal­la on käy­tös­sään lu­ke­ma­ton va­li­koi­ma kei­no­ja, joil­la hän he­rät­tää ih­mi­sen syn­nin unes­ta. Sen vuok­si on tär­ke­ää, et­tä ih­mi­nen ot­tai­si ar­mo­tar­jouk­sen vas­taan ja us­koi­si omal­ta puo­lel­taan an­si­ot­to­ma­na evan­ke­liu­min tuo­man ilo­sa­no­man.

Ju­ma­la te­kee las­ten­sa vä­li­tyk­sel­lä edel­leen val­ta­kun­tan­sa työ­tä. Tä­hän ju­lis­tuk­seen si­säl­tyy Py­hän Hen­gen voi­ma, joka mo­nes­ti vai­kut­taa niin, et­tä syn­tin­sä an­teek­si saa­nut ja us­ko­nut ih­mi­nen ker­too ilo­sa­no­maa ym­pä­ril­leen. Hä­nen kii­tok­sen­sa koh­tee­na on Ju­ma­la, ja eri­tyi­sen rak­kau­den koh­tee­na en­sim­mäi­sen ker­ran evan­ke­liu­min saar­nan­neet Ju­ma­lan lap­set.

Han­nu Hei­nä­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.10.2015.

Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti: Joh. 7:40–52

Bib­lia

Mon­ta siis kan­sas­ta, jot­ka tä­män pu­heen kuu­li­vat, sa­noi­vat: tämä on to­ti­ses­ti prop­he­ta. Muut sa­noi­vat: tämä on Kris­tus; mut­ta muu­ta­mat sa­noi­vat: tul­lee­ko Kris­tus Ga­li­le­as­ta? Ei­kö Raa­mat­tu sano Da­vi­din sie­me­nes­tä ja Bet­le­he­min kau­pun­gis­ta, kus­sa Da­vid oli, Kris­tuk­sen tu­le­van? Niin nou­si rii­ta kan­san se­as­sa hä­nen täh­ten­sä. Mut­ta muu­ta­mat tah­toi­vat hä­nen ot­taa kiin­ni, ja ei kui­ten­kaan ken­kään las­ke­nut kä­si­än­sä hä­nen pääl­len­sä. Niin pal­ve­li­at tu­li­vat Pha­ri­se­a­lais­ten ja ylim­mäis­ten pap­pein tykö, ja he sa­noi­vat heil­le: mik­si et­te hän­tä tän­ne tuo­neet? Pal­ve­li­at vas­ta­si­vat: ei ole ih­mi­nen ikä­nä niin pu­hu­nut kuin se ih­mi­nen. Pha­ri­se­a­lai­set vas­ta­si­vat hei­tä: olet­te­ko te myös vie­tel­lyt? On­ko joku pää­mie­his­tä taik­ka Pha­ri­se­a­lai­sis­ta us­ko­nut hä­nen pääl­len­sä? Vaan tämä kan­sa, joka ei tie­dä la­kia, on ki­rot­tu. Niin sa­noi heil­le Ni­ko­de­mus, joka yöl­lä oli hä­nen ty­kön­sä tul­lut, ja oli yk­si heis­tä: Tuo­mit­see­ko mei­dän la­kim­me jon­kun ih­mi­sen, en­nen­kuin kuul­laan eli tie­tää saa­daan, mitä hän teki? He vas­ta­si­vat ja sa­noi­vat hä­nel­le: olet­ko si­nä­kin Ga­li­le­a­lai­nen? Tut­ki ja näe, et­tei Ga­li­le­as­ta ole yh­tään prop­he­taa tul­lut.

Raa­mat­tu 1992

Jee­suk­sen sa­nat kuul­tu­aan jot­kut vä­ki­jou­kos­ta sa­noi­vat: ”Tä­män täy­tyy ol­la se pro­feet­ta.” Toi­set sa­noi­vat: ”Hän on Mes­si­as.” Mut­ta toi­set epäi­li­vät: ”Ei kai Mes­si­as Ga­li­le­as­ta tule! Kir­joi­tuk­sis­sa­han sa­no­taan, et­tä Mes­si­as on Daa­vi­din jäl­ke­läi­nen ja tu­lee Bet­le­he­mis­tä, Daa­vi­din ko­ti­kau­pun­gis­ta.” Näin ih­mi­set al­koi­vat kiis­tel­lä hä­nes­tä. Muu­ta­mat ha­lu­si­vat ot­taa hä­net kiin­ni, mut­ta ku­kaan ei kui­ten­kaan käy­nyt hä­neen kä­sik­si. Jee­sus­ta pi­dät­tä­mään lä­he­te­tyt mie­het pa­la­si­vat yli­pap­pien ja fa­ri­seus­ten luo, ja nämä ky­syi­vät: ”Mik­si et­te tuo­neet hän­tä?” Mie­het vas­ta­si­vat: ”Yk­si­kään ih­mi­nen ei iki­nä ole pu­hu­nut sil­lä ta­voin kuin hän.” Sil­loin fa­ri­seuk­set sa­noi­vat: ”Olet­te­ko te­kin an­ta­neet ek­syt­tää it­sen­ne? On­ko ku­kaan hal­li­tus­mies us­ko­nut hä­neen? Tai yk­si­kään fa­ri­seus? Tuo rah­vas ei tie­dä lais­ta mi­tään - ki­rot­tu­ja kaik­ki!” Sil­loin Ni­ko­de­mos, joka it­se oli fa­ri­seus ja oli ai­em­min käy­nyt ta­paa­mas­sa Jee­sus­ta, sa­noi: ”Ei­hän mei­dän la­kim­me mu­kaan ke­tään voi tuo­mi­ta, en­nen kuin on kuul­tu hän­tä ja otet­tu sel­vil­le, mitä hän on teh­nyt.” Mut­ta toi­set sa­noi­vat hä­nel­le: ”Tai­dat ol­la it­se­kin Ga­li­le­as­ta. Tut­ki kir­joi­tuk­sia, niin opit, et­tei Ga­li­le­as­ta tule pro­feet­taa.”

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys