JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Us­kon ydin ei ole ko­ke­muk­ses­sa

Sana sunnuntaiksi
1.11.2020 6.15

Juttua muokattu:

1.11. 14:41
2020110114414320201101061500

Kari Kau­nis­to

Us­ko on tur­vau­tu­mis­ta Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­hön, ei in­hi­mil­li­siin elä­myk­siin tai ko­ke­muk­siin.

Evan­ke­liu­mit ker­to­vat, et­tä fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat usein haas­toi­vat Jee­sus­ta eri asi­ois­ta. Evan­ke­liu­min kir­joit­ta­jat huo­maut­ta­vat hei­dän teh­neen näin ko­e­tel­lak­seen Jee­sus­ta. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä ker­ro­taan fa­ri­seuk­set ja sad­du­keus­ten toi­mi­neen yh­des­sä, mikä oli epä­ta­val­lis­ta näi­den us­kon­nol­lis­ten ryh­mit­ty­mien kes­ki­näis­ten rii­to­jen vuok­si.

Epä­us­ko es­tää nä­ke­mäs­tä

Fa­ri­seuk­set ja sad­du­keuk­set pyy­si­vät Jee­sus­ta näyt­tä­mään mer­kin tai­vaas­ta. In­hi­mil­li­ses­ti aja­tel­len luu­li­si Jee­suk­sen suo­ras­taan suut­tu­van moi­ses­ta pu­hees­ta. Ni­mit­täin juu­ri edel­lä ker­ro­taan Jee­suk­sen pa­ran­ta­neen ram­po­ja, so­kei­ta, raa­ja­rik­ko­ja ja myk­kiä (Matt. 15:30–31) sekä ruok­ki­neen seit­se­mäl­lä lei­väl­lä ja muu­ta­mal­la ka­lal­la nel­jä­tu­hat­ta mies­tä ja li­säk­si nai­sia ja lap­sia (15:34–38). Jee­sus oli ai­kai­sem­min teh­nyt in­hi­mil­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta vie­lä­kin suu­rem­man ih­meen: he­rät­tä­nyt sy­na­go­gan esi­mie­hen tyt­tä­ren kuol­leis­ta (Matt. 9:24–25).

Fa­ri­seuk­sil­le ja sad­du­keuk­sil­le nämä ei­vät kui­ten­kaan riit­tä­neet – min­kä vuok­si? Lut­her kir­joit­taa ha­vain­nol­li­ses­ti il­mes­tys­kir­jan esi­pu­hees­sa, mi­ten Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa ei voi jär­jen kaut­ta näh­dä, vaik­ka ”kaik­ki ne­nä­la­sit sen pääl­le pan­tai­siin”. Sa­mal­la ta­val­la epä­us­ko es­ti fa­ri­seuk­set ja sad­du­keuk­set nä­ke­mäs­tä, et­tä hei­dän edes­sään sei­soi to­del­li­nen merk­ki tai­vaas­ta: tai­vaas­ta maa­han lä­he­tet­ty Ju­ma­lan ai­noa poi­ka.

Jee­sus ha­lu­aa pe­las­taa

Jee­suk­sel­la oli­si ol­lut kyl­lä val­ta näyt­tää mil­lai­nen merk­ki ta­han­sa. ”Mi­nul­le on an­net­tu kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan pääl­lä”, sa­noi hän it­se lä­het­tä­es­sään ope­tus­lap­sen­sa evan­ke­liu­min työ­hön (Matt. 28:18). Kun Pie­ta­ri kii­ras­tors­tai-il­ta­na löi yli­pa­pin pal­ve­li­jal­ta mie­kal­la kor­van ir­ti, Jee­sus nuh­te­li hän­tä sa­no­en omaa­van­sa val­lan pyy­tää isäl­tään kym­me­niä tu­han­sia en­ke­lei­tä avuk­seen (Matt. 26:53).

Ju­ma­lan poi­ka käyt­ti val­taan­sa kui­ten­kin har­ki­ten ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti. Ni­ko­de­mok­sen kans­sa kes­kus­tel­les­saan hän sa­noi Ju­ma­lan lä­het­tä­neen hä­net pe­las­ta­maan ei­kä tuo­mit­se­maan maa­il­maa (Joh. 3:17).

Joo­nan vai­heet oli­vat en­ne

Mikä oli sit­ten tuo Joo­nan merk­ki, jos­ta Jee­sus pu­hui evan­ke­li­mi­teks­tis­sä? Mat­teus ker­too fa­ri­seus­ten ky­sel­leen ai­kai­sem­min­kin Jee­suk­sel­ta merk­kiä. Jee­sus vas­ta­si heil­le: ”Tämä paha ja us­ko­ton su­ku­pol­vi vaa­tii merk­kiä, mut­ta ai­noa merk­ki, joka sil­le an­ne­taan, on Joo­nan merk­ki. Niin kuin pro­feet­ta Joo­na oli me­ri­pe­don vat­sas­sa kol­me päi­vää ja kol­me yö­tä, niin on Ih­mi­sen Poi­ka ole­va maan po­ves­sa kol­me päi­vää ja kol­me yö­tä.” (Matt. 12:38–40.) Van­han lii­ton pro­feet­ta Joo­nan eri­koi­set vai­heet oli­vat siis merk­ki­nä ja en­tee­nä Kris­tuk­sen kuo­le­mas­ta, kär­si­mi­ses­tä ja ylös­nou­se­mi­ses­ta.

Tä­nään­kin kris­tit­tyä voi ol­la lä­hel­lä elä­mys­ten tai ko­ke­mus­ten ha­ke­mi­nen us­kon vah­vis­tuk­sek­si, vaik­ka Her­ram­me ope­tus on tur­va­ta yk­sin us­kol­la hä­nen lu­nas­tus­työ­hön­sä. Täs­sä tu­lee esil­le teks­tis­täm­me yh­teys kirk­ko­vuo­den sun­nun­tain ai­hee­seen ”Us­kon­puh­dis­tuk­sen muis­to­päi­vä”. Juu­ri us­kon­puh­dis­ta­jam­me Lut­her tois­tu­vas­ti ko­ros­ti tur­vau­tu­mis­ta ai­no­as­taan Kris­tuk­seen, tuo­hon suu­ren­moi­seen ”Joo­nan merk­kiin”. Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ on vie­lä­kin Ju­ma­lan lap­sen ai­noa tur­va, ja sen saa omis­taa yk­sin ar­mos­ta us­kon lah­jan kaut­ta.

Evan­ke­liu­mi­teks­ti: Matt. 16:1–4

Raa­mat­tu 1992: Jee­suk­sen luo tuli fa­ri­seuk­sia ja sad­du­keuk­sia, jot­ka ha­lu­si­vat pan­na hä­net ko­e­tuk­sel­le ja pyy­si­vät hän­tä näyt­tä­mään mer­kin tai­vaas­ta. Mut­ta Jee­sus vas­ta­si heil­le: ”Il­lal­la te sa­not­te: ’Tu­lee kau­nis il­ma, kun tai­vas rus­kot­taa’, ja aa­mul­la: ’Tä­nään tu­lee ruma il­ma, sil­lä tai­vas on syn­kän rus­kot­ta­va.’ Tai­vas­ta te kyl­lä osaat­te lu­kea, mut­ta et­te ai­ko­jen merk­ke­jä. Tämä paha ja us­ko­ton su­ku­pol­vi vaa­tii merk­kiä, mut­ta ai­noa merk­ki, joka sil­le an­ne­taan, on Joo­nan merk­ki.” Hän jät­ti hei­dät sii­hen ja läh­ti pois.

Bib­lia: Niin tu­li­vat hä­nen ty­kön­sä Pha­ri­se­a­lai­set ja Sad­du­ke­a­lai­set ja kiu­sa­ten anoi­vat hä­nel­tä, et­tä hän mer­kin tai­vaas­ta osoit­tais heil­le. Niin hän vas­ta­si ja sa­noi heil­le: kuin eh­too tu­lee, niin te sa­not­te: sei­jes tu­lee; sil­lä tai­vas rus­kot­taa, ja huo­me­nel­tain: tä­nä­pä­nä tu­lee kova il­ma; sil­lä tai­vas rus­kot­taa ja on val­ju. Te ul­ko­kul­la­tut! te tai­dat­te tai­vaan muo­don tuo­mi­ta, mut­ta ai­kain merk­ke­jä et­te tai­da tuo­mi­ta? Tämä häi­jy ja huo­rin­te­ki­jä su­ku­kun­ta et­sii merk­kiä, ja ei hä­nel­le pidä merk­kiä an­net­ta­man, vaan Jo­nan prop­he­tan merk­ki. Ja hän jät­ti hei­dät, ja meni pois.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys