JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Valo pa­ka­noil­le, kirk­kaus Is­ra­e­lil­le

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
4.2.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123504720150204000000

Moo­sek­sen laki ja ai­kan­sa temp­pe­li­hurs­kau­den käy­tän­nöt oli­vat tär­kei­tä Joo­se­fil­le ja Ma­ri­al­le. Esi­kois­poi­ka vie­tiin Her­ran temp­pe­liin, Her­ran eteen. Lain mu­kaan temp­pe­lis­sä käyn­ti oli pe­rus­tel­tua sekä äi­din et­tä lap­sen vuok­si. äi­din tuli vie­dä puh­dis­tu­mi­suh­ri syn­nyt­tä­mi­sen jäl­keen, ja esi­kois­poi­ka tuli lu­nas­taa käy­väs­tä uh­ri­lah­jas­ta. (3. Moos.12; 2. Moos. 13.)

Hal­pa uh­ri Ju­ma­lan Po­jas­ta

Ma­ria ja Joo­sef oli­vat vä­hä­va­rai­sia. He käyt­ti­vät oi­keut­taan uh­ra­ta ar­vok­kaam­man ka­rit­san si­jaan kak­si met­sä­kyyh­kyä tai kyyh­ky­sen­poi­kaa (3. Moos.12). Jee­suk­ses­ta, Ju­ma­lan Po­jas­ta, riit­ti hal­pa uh­ri. Hän oli kuin kuka ta­han­sa va­rat­to­man per­heen pie­ni poi­ka­lap­si. Hä­nen vuok­seen ei uh­rat­tu ka­rit­saa.

Ym­pä­ri­lei­kat­tu ja Her­ran eteen py­hi­tet­tä­väk­si tuo­tu Jee­sus-lap­si oli en­ke­lin il­moi­tuk­sen mu­kaan jo val­miik­si pyhä: ”Kor­keim­man voi­ma peit­tää si­nut var­jol­laan. Sik­si myös lap­si, joka syn­tyy, on pyhä, ja hän­tä kut­su­taan Ju­ma­lan Po­jak­si.” (Luuk. 1:35.) Ma­ria ja Joo­sef oli­vat tot­te­le­vai­sia ja hurs­kai­ta juu­ta­lai­sia ja täyt­ti­vät käs­kyn ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­ta ja py­hit­tä­mi­ses­tä.

Hen­gen erot­ta­mi­sen lah­ja

Si­me­on ja Han­na tun­nis­ti­vat en­nus­te­tun Mes­si­aan. Si­me­on ku­va­si nä­ke­mään­sä las­ta: ”Hän on valo pa­ka­noil­le ja kirk­kaus Is­ra­e­lil­le.” Van­huk­set ko­ki­vat suur­ta iloa pie­nes­tä vau­vas­ta, jon­ka ju­ma­lal­li­seen al­ku­pe­rään he us­koi­vat. He nä­ki­vät hä­net, jota oli­vat odot­ta­neet.

Si­me­on ja Han­na oli­vat näh­neet mo­net syn­tiuh­rit, mut­ta nyt he nä­ki­vät to­del­li­sen uh­rin kyyh­kys­ten jää­des­sä si­vuo­saan. Pyhä Hen­ki il­mai­si heil­le, et­tä Jee­sus on hei­dän­kin tur­van­sa ja pe­las­tuk­sen­sa. Jee­sus on hä­neen us­ko­val­le tie ian­kaik­ki­seen elä­mään.

Ju­ma­lan sä­deh­ti­vä kirk­kaus

Jee­sus Ju­ma­lan sä­deh­ti­vä­nä kirk­kau­te­na on edel­leen läs­nä siel­lä, mis­sä kak­si tai kol­me ope­tus­las­ta ovat kool­la hä­nen ni­mes­sään. Kirk­kaus on evan­ke­liu­mis­ta hei­jas­tu­vaa kirk­kaut­ta Sii­o­nis­sa (Matt. 5:14). Toi­si­naan voi ai­van näh­dä, kun Ju­ma­la lah­joit­taa ih­mi­sel­le us­kon ja avaa hä­nen sil­män­sä nä­ke­mään tai­vas­tien (ks. Ap.t. 9:18).

Us­ko­vai­nen saa luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja sa­noa psal­min­kir­joit­ta­jan sa­noin: ”Hän kuu­lee mi­nua, hän kuu­lee har­taan pyyn­tö­ni. Kun huu­dan hän­tä avuk­si, hän kuu­lee.” (Ps. 116:1–2.)

Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­lan sä­deh­ti­vä kirk­kaus kos­ket­taa kuo­le­ma­ton­ta sie­lua. Saa us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si. Her­ra kir­kas­taa kas­von­sa. (4. Moos. 6:24–26.)

Pen­na Par­vi­ai­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

Kynt­ti­län­päi­vä: Ps. 48:11–15; Mal. 3:1–2; 1. Joh. 1:5–7; Luuk. 2:22–33

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.2.2014.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys