JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ad­ven­tin ilo ja valo syn­tyi­vät jou­lu­lau­luil­las­sa Tam­pe­reel­la

Isopahkala Sanna
Uutiset
28.11.2015 14.05

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123223320151128140500

Ad­vent­ti­vir­sis­sä on ai­na ol­lut jo­tain hy­vin pu­hut­te­le­vaa. Niis­sä pu­hu­taan nöy­ryy­des­tä, sy­dä­men port­tien rai­vaa­mi­ses­ta ja Jee­sus-lap­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Yl­peys, kun­ni­an­hi­mo ja kii­re ei­vät tun­nu so­pi­van sii­hen yh­tä­löön.

Kä­ve­len mar­ras­kuun pi­mey­des­sä uu­den ko­ti­kau­pun­ki­ni läpi koh­ti tuo­mi­o­kirk­koa. Ka­duil­la on pal­jon vä­keä, on pik­ku­jou­lun viet­tä­jiä ja kii­rei­sen nä­köi­siä ih­mi­siä.

Omat­kin as­ke­lee­ni ovat no­pe­at ja mää­rä­tie­toi­set, kuin oli­sin yhä työ­vii­kon su­mus­sa ja yrit­täi­sin saa­da vä­häs­sä ajas­sa mah­dol­li­sim­man pal­jon val­miik­si.

Joka syk­sy sii­hen ha­vah­tuu; jou­lu on ihan pian ja omat aja­tuk­set ovat niin ar­jen ja työn täyt­tä­miä, et­tä ad­ven­tin rau­ha tun­tuu kau­kai­sel­ta.

Mi­nul­le tämä syk­sy on ol­lut taas ker­ran uu­si al­ku; uu­den kau­pun­gin li­säk­si uu­si työ on vaa­ti­nut pal­jon.

Sik­si tun­tuu eri­tyi­sen hy­väl­tä men­nä nyt juu­ri kirk­koon, hil­jen­tyä, no­ja­ta sel­kän­sä pui­seen penk­kiin ja an­taa kat­seen va­el­taa alt­ta­ri­tau­luis­ta ad­vent­ti­kynt­ti­löi­hin.

Täs­sä het­kes­sä saan vain ol­la.

Kirk­ko tu­lee lä­hes täy­teen lau­la­jia. Mon­ta vuot­ta pie­nis­sä kau­pun­geis­sa asut­tu­a­ni sy­dä­me­ni täyt­tyy yhä kii­tol­li­suu­des­ta, kun us­ko­vai­sia on­kin lä­hel­lä pal­jon.

Lau­lu on voi­mal­lis­ta ja rai­kas­ta, on­han kir­kon­pen­keis­sä usei­ta lap­si­per­hei­tä­kin.

Ad­vent­ti­vir­sis­sä pu­hu­taan sy­dä­men port­tien avaa­mi­ses­ta, jot­ta voi­sim­me ot­taa vas­taan Jee­sus-lap­sen. Oman sy­dä­men val­mis­ta­mi­ses­ta pu­huu myös Juha Sep­pä­lä har­taus­pu­hees­saan.

– Sy­dän­ten ku­nin­gas tu­lee aa­sil­la rat­sas­ta­en, hän muis­tut­taa ja ky­syy, on­ko mei­dän, tä­män il­lan kuu­li­joi­den sy­dän val­mis­tet­tu Daa­vi­din po­jal­le.

On loh­dul­lis­ta kuul­la tur­val­li­set sa­nat:

– Saam­me lä­hes­tyä tu­le­vaa ku­nin­gas­ta yh­des­sä. Evan­ke­liu­mis­sa on tai­vas mei­tä var­ten jo nyt tääl­lä.

Vie­lä kir­kos­ta pois­tu­es­sa­ni, sa­maan pi­mey­teen ja ve­si­sa­tee­seen pa­la­tes­sa­ni, jää mie­le­ni poh­jal­le soi­maan va­loi­sa ja jou­lui­nen sä­vel.

On on­nel­li­nen ken saa lau­lun kuul­la, hän en­ke­lei­den kans­sa lau­laa saa. Hän sy­dä­mes­sään jou­lun­rau­haa kan­taa, hä­nel­le tur­van Jee­sus it­se an­taa.”

Pekka Syrjäniemi kertoi Tampereen tuomiokirkossa 27.11. pidetyssä joululauluillassa joululaulujen ja -virsien taustoista.

Pekka Syrjäniemi kertoi Tampereen tuomiokirkossa 27.11. pidetyssä joululauluillassa joululaulujen ja -virsien taustoista.

Pek­ka Syr­jä­nie­mi ker­toi Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa

27.11. pi­de­tys­sä jou­lu­lau­luil­las­sa jou­lu­lau­lu­jen ja

-vir­sien taus­tois­ta.

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys