JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Al­ko­ho­li­lais­sa on huo­mi­oi­ta­va eri­tyi­ses­ti lap­set ja nuo­ret

Uutiset
12.11.2016 6.30

Las­ten hy­väk­si työ­tä te­ke­vät jär­jes­töt ei­vät hy­väk­sy hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­kun­ta­ryh­mien esi­tys­tä al­ko­ho­li­laik­si. Jär­jes­töt ar­vi­oi­vat, et­tä esi­tyk­sen to­teu­tu­mi­nen li­säi­si al­ko­ho­lin saa­ta­vuut­ta ja al­ko­ho­li­hait­to­ja niin per­heis­sä kuin myös las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa. Jär­jes­töt vaa­ti­vat­kin vas­tuul­li­suut­ta uu­del­ta al­ko­ho­li­lail­ta.

Hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­kun­ta­ryh­mät esit­ti­vät ke­vääl­lä, et­tä kau­pois­sa voi­tai­siin myy­dä enim­mil­lään 5,5 pro­sent­tia al­ko­ho­lia si­säl­tä­viä tuot­tei­ta, kun ny­ky­ään myyn­nis­sä ole­vien tuot­tei­den al­ko­ho­lip­ro­sent­ti voi ol­la enin­tään 4,7. Luul­ta­vaa on, et­tä al­ko­ho­lin ko­ko­nais­ku­lu­tus kas­vai­si, kun juo­mia oli­si hel­pom­min saa­ta­vil­la ja ne oli­si­vat en­tis­tä vä­ke­väm­piä.

La­kie­si­tys toi­si ruo­ka­kaup­paan myös niin sa­no­tut li­mu­vii­nat, jot­ka tut­ki­tus­ti ve­to­a­vat ni­me­no­maan nuo­riin. On mah­dol­lis­ta, et­tä kaup­paan tu­li­si ny­kyi­seen näh­den mo­nin­ker­tai­nen mää­rä eri­lai­sia al­ko­ho­li­tuot­tei­ta, myös eri­lai­sia sor­bet­te­ja ja me­hu­jää­tä muis­tut­ta­via tuot­tei­ta.

Al­ko­ho­li ai­heut­taa mer­kit­tä­viä hait­to­ja

Alai­käis­ten juo­mi­ses­sa on ta­pah­tu­nut vii­me ai­koi­na hy­vää ke­hi­tys­tä, jon­ka jat­ku­mi­sen la­kie­si­tyk­sen to­teu­tu­mi­nen vaa­ran­tai­si.

– Al­ko­ho­li ei ole en­si­si­jai­ses­ti elin­kei­no­po­liit­ti­nen ky­sy­mys. Al­ko­ho­li on yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä so­si­aa­lis­ten ja ter­vey­del­lis­ten on­gel­mien ai­heut­ta­jis­ta lap­si­per­heis­sä. Al­ko­ho­li­hait­to­ja eh­käis­tään te­hok­kaim­min ja vai­kut­ta­vim­min hin­taan, käyt­töön ja mai­non­taan koh­dis­tu­val­la sään­te­lyl­lä. Koh­tuu­käyt­töä edis­tä­vä al­ko­ho­li­po­li­tiik­ka vä­hen­tää vii­me kä­des­sä kor­jaa­vien toi­mien tar­vet­ta ja suo­jaa lap­sia al­ko­ho­lin lii­ka­käy­tön hait­ta­vai­ku­tuk­sil­ta, sa­noo Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Han­na Hei­no­nen.

So­si­aa­li­set nä­kö­koh­dat huo­mi­oi­ta­va

Hal­li­tus­puo­lu­ei­den ni­me­ä­män työ­ryh­män esi­tys al­ko­ho­li­laik­si poik­ke­aa mer­kit­tä­väs­ti mi­nis­te­ri Re­hu­lan al­ku­pe­räi­ses­tä esi­tyk­ses­tä. Kun alun pe­rin ta­voi­tel­tiin ta­sa­pai­nois­ta ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa huo­mi­oi­daan sekä kan­san­ter­veys­nä­kö­kul­ma et­tä ra­vin­to­loi­den, kau­pan ja te­ol­li­suu­den toi­veet, uu­si esi­tys kes­kit­tyy al­ko­ho­lin saa­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen ja ku­lu­tuk­sen val­von­nan vä­hen­tä­mi­seen.

–On su­rul­lis­ta, et­tä elin­kei­no­po­liit­ti­set ta­voit­teet me­ne­vät täs­sä so­si­aa­li­po­liit­tis­ten ja kan­san­ter­vey­del­lis­ten ta­voit­tei­den sekä las­ten edun edel­le. On en­na­koi­ta­vis­sa, et­tä näis­tä pää­tök­sis­tä tul­laan mak­sa­maan kova hin­ta päih­de­hait­toi­na, syr­jäy­ty­mis­ris­kei­nä ja vä­ki­val­ta­na lä­hi­suh­teis­sa, sa­noo pää­sih­tee­ri Riit­ta Sär­ke­lä En­si- ja tur­va­ko­tien lii­tos­ta.

Täl­lä het­kel­lä al­ko­ho­li­hai­tat ai­heut­ta­vat Suo­mel­le 5–6 mil­jar­din eu­ron vä­lil­li­set ja vä­lit­tö­mät kus­tan­nuk­set.

Las­ten hy­väk­si te­ke­vät jär­jes­töt haas­ta­vat päät­tä­jät ot­ta­maan kan­taa sii­hen, mil­lai­sia per­jan­tai-il­to­ja ja mil­lais­ta juo­mis­kult­tuu­ria, per­he­o­lo­ja ja ter­veyt­tä he ha­lu­a­vat lap­sil­le ja nuo­ril­le. Mu­ka­na ovat seu­raa­vat jär­jes­töt: Bar­na­vårds­fö­re­nin­gen i Fin­land r.f., En­si- ja tur­va­ko­tien liit­to, It­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den las­ten­ra­has­ton sää­tiö, Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­liit­to, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to, Mu­sic Against Drugs ry, Pe­las­ta­kaa Lap­set ry, Suo­men Van­hem­pain­liit­to ja Valo, Val­ta­kun­nal­li­nen lii­kun­ta- ja ur­hei­luor­ga­ni­saa­tio ry.

Ku­vi­tus­ku­va: An­ni­ka Myl­ly­lah­ti

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys