JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

An­teek­si­an­ta­mus tuo sie­lul­le le­von

Isopahkala Katri
Uutiset
21.7.2018 21.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180721214500

Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja vie­te­tään par­hail­laan Keu­ruul­la. Seu­ra­tun­nuk­sen Tääl­lä on lepo ja vir­voi­tus (Jes. 28:12) ai­hees­ta kuul­tiin alus­tus lau­an­tai-il­ta­na.

Pu­heen­vuo­ron ai­hees­ta piti Ur­po Luok­ka­la, joka kä­sit­te­li le­von tee­maa niin ajal­li­ses­ta kuin ian­kaik­ki­ses­ta­kin nä­kö­kul­mas­ta.

– Le­von tar­ve on ih­mi­seen jo luo­mis­työs­sä si­sään­ra­ken­net­tu omi­nai­suus. Kun aher­ram­me ja teem­me työ­tä, ke­hom­me uu­puu ja vä­syy. Tar­vit­sem­me le­poa ja vir­kis­tys­tä. Ju­ma­la loi työ­viik­koon le­po­päi­vän, jot­ta ih­mi­nen sai­si le­vä­tä työs­tä ja vir­voit­tua Ju­ma­lan sa­nan ää­res­sä, Luok­ka­la tii­vis­ti seu­ra­tun­nuk­sen sa­no­maa.

Urpo Luokkala kävi Kesäseuraradion haastattelussa ennen illan puheenvuoroa.

Urpo Luokkala kävi Kesäseuraradion haastattelussa ennen illan puheenvuoroa.

Löy­tö­jä ai­heen ää­rel­lä

Le­von ja vir­voi­tuk­sen tee­maa tut­kies­saan Luok­ka­la ha­vah­tui sii­hen, et­tä ih­mi­nen on ai­na ol­lut sy­vim­mäl­tä ole­muk­sel­taan sa­man­lai­nen. Myös elä­mä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa on py­sy­nyt sa­mal­la pe­rus­tuk­sel­la.

– Ai­na on ko­ros­tu­nut hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon hoi­ta­mi­nen ja säi­lyt­tä­mi­nen, mi­hin kuu­luu tär­ke­ä­nä osa­na sa­nan­kuu­lo.

Muo­tok­ris­til­li­syys ei pe­las­ta

Luok­ka­la kä­sit­te­li pu­heen­vuo­ros­saan pe­rus­ta­van­laa­tui­sia asi­oi­ta, ku­ten sitä, et­tä Raa­ma­tun mu­kaan on ole­mas­sa vain yk­si elä­vä Ju­ma­la. Tämä on kui­ten­kin help­po unoh­taa, ja pe­rus­taa elä­mä epä­ju­ma­lien ja maal­lis­ten tur­va­ra­ken­tei­den va­raan. Näin kävi mo­nel­le lu­vat­tuun maa­han va­el­ta­val­le is­ra­e­li­lai­sel­le­kin.

– Oma­koh­tai­nen us­kos­ta elä­mi­nen ei ol­lut enää tär­kein asia, vaan muo­tok­ris­til­li­syys. Vaik­ka omai­suus­kan­san us­kon­nol­lis­ta pe­rin­töä kun­ni­oi­tet­tiin ja seu­rat­tiin, sy­dän luo­pui elä­väs­tä Ju­ma­las­ta ja ti­lal­le tuli syn­nin lu­val­li­suus.

Voimakkaat sadekuurot saivat lauantaina seuravieraisiin liikettä.

Voimakkaat sadekuurot saivat lauantaina seuravieraisiin liikettä.

Ih­meen ajan­koh­tais­ta

Je­sa­jan kir­jan ää­rel­lä Luok­ka­la häm­mäs­te­li ih­mis­luon­teen muut­tu­mat­to­muut­ta vuo­si­tu­han­sien var­rel­la.

– Sii­nä ku­vat­tu hen­gel­li­syys on niin tut­tua myös mei­dän ai­ka­nam­me. Myös tänä päi­vä­nä ih­mi­nen ko­kee elä­vän Ju­ma­lan ka­ru­na ja van­ha­nai­kai­se­na.

Luok­ka­la löy­si mui­ta­kin yh­den­mu­kai­suuk­sia Je­sa­jan ai­kaan elä­nei­den ih­mis­ten ja ny­kyih­mis­ten vä­lil­lä:

– Le­pyt­tääk­seen Ju­ma­laa ih­mi­nen har­joit­taa hen­gel­li­siä ri­tu­aa­le­ja, nou­dat­taa it­sel­leen aset­ta­mia sään­tö­jä ja te­kee hy­viä te­ko­ja saa­dak­seen mie­len­rau­han.

Ih­mi­sen omat an­si­ot ei­vät kui­ten­kaan vie ih­mis­tä lä­hem­mäk­si Ju­ma­laa, sel­ven­si Luok­ka­la.

Sään seestyttyä seurakenttä täyttyi vieraista.

Sään seestyttyä seurakenttä täyttyi vieraista.

Hyvä Pai­men rau­hoit­taa

Seu­ro­ja Luok­ka­la ku­va­si le­väh­dys­paik­ka­na, jos­sa Pyhä Hen­ki kut­suu, vir­voit­taa ja vah­vis­taa.

– Kun ase­tum­me kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­naa, huo­mi­om­me kes­kit­tyy Hy­vän Pai­me­nen ää­neen. Sii­nä ko­em­me, et­tä Jee­sus on lä­hel­lä. Lepo ja rau­ha syn­ty­vät evan­ke­liu­min kuu­le­mi­ses­ta ja us­ko­mi­ses­ta.

Täy­del­lis­tä rau­haa ja le­poa ih­mi­nen ei pää­se maal­li­sen elä­män­sä ai­ka­na ko­ke­maan. Luok­ka­la kan­nus­ti py­sy­mään us­kos­sa ja muis­ta­maan pää­mää­rää:

– Ker­ran koit­taa se päi­vä, et­tä pää­sem­me tääl­tä ian­kaik­ki­seen le­poon tai­vaa­seen. Kun va­jaa lak­kaa, sil­loin al­kaa täy­del­li­syys Isän ko­to­na tai­vaas­sa. Kan­nat­taa us­koa!

Opis­to­seu­rat Keu­ruul­la, Ison Kir­jan alu­eel­la päät­ty­vät sun­nun­tai­na kel­lo 14.30 al­ka­viin seu­roi­hin.

Ku­vat: Opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

KatriIsopahkala
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys