JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ar­mo­e­van­ke­liu­mia kai­kil­le kuul­ta­vak­si

Uutiset
19.7.2021 14.00

Juttua muokattu:

19.7. 14:30
2021071914304820210719140000

Päi­vik­ki Määt­tä

Jäm­sä

Jäm­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ver­kos­sa 23.–25.7. Pu­hei­ta tul­ka­taan eng­lan­nik­si, ruot­sik­si ja viit­to­ma­kie­lel­lä.

– Ju­ma­lan sana vir­voit­taa us­koa myös tu­le­vis­sa Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa, sil­lä seu­roil­la on tär­keä mer­ki­tys il­man suur­ta ko­koon­tu­mis­ta­kin. Ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on kuu­lut­taa ar­mo­e­van­ke­liu­mia Jee­suk­sen ke­ho­tuk­sen mu­kai­ses­ti, to­te­aa seu­ra­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tar­mo Pa­lo­nie­mi.

Mi­ni­seu­roil­la va­ro­ja opis­tol­le

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Oi­ka­ri­nen ke­hot­taa ih­mi­siä jär­jes­tä­mään mi­ni­o­pis­to­seu­ra­ta­pah­tu­mia yk­si­tyi­ses­ti tai rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­mes­ta. Hän to­te­aa, et­tä yh­des­sä kuun­te­le­mi­sen li­säk­si ta­pah­tu­mis­sa voi tu­kea lah­joi­tuk­sin ja seu­rois­sa jär­jes­tet­tä­vin toi­min­noin opis­to­työ­tä.

– Va­ro­jen ke­rää­mi­nen opis­tol­le on tär­keä osa seu­ra­jär­jes­te­ly­jä. Ra­dio- ja verk­ko­seu­rois­ta­kin tu­lee ku­lu­ja ja vä­hin­tään ne toi­vom­me saa­vam­me ka­te­tuik­si.

– Mo­nel­la seu­ra­vie­raal­la sääs­ty­vät nyt ra­hat, jot­ka ovat ol­leet va­rat­tui­na opis­to­seu­ro­ja var­ten. Toi­vom­me, et­tä Ju­ma­la an­taa mie­len tu­kea lah­joi­tuk­sin opis­to­työ­tä, poh­tii Pa­lo­nie­mi.

Nuo­ret kuu­lol­le

Pa­lo­nie­mi ke­hot­taa mi­ni­o­pis­to­seu­ro­ja jär­jes­tä­viä muis­ta­maan eri­tyi­ses­ti nii­tä, joil­la ei ole su­ku­lai­sia lä­hel­lä tai paik­kaa ko­koon­tua.

– Jo­kai­nen voi­si miet­tiä, ketä voi­si kut­sua kuun­te­le­maan seu­ro­ja ja kes­kus­te­le­maan ties­tä ja mat­kas­ta, hän kan­nus­taa.

Pu­heen­joh­ta­ja toi­voo, et­tä jär­jes­tet­täi­siin myös ti­lai­suuk­sia, joi­hin kaik­ki nuo­ret oli­si­vat ter­ve­tul­lei­ta.

– Toi­vee­na on, et­tä myös nuo­ret ko­koon­tui­si­vat kuun­te­le­maan ai­na­kin lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­roa ja kes­kus­te­lua yh­des­sä.

Yh­tei­set jär­jes­te­lyt

Oi­ka­ri­nen to­te­aa seu­ra­jär­jes­te­ly­jen eden­neet hy­vin, vaik­ka työ­ru­pe­a­ma on ol­lut pit­kä ja mo­ni­vai­hei­nen yli­mää­räi­sen vas­tuu­vuo­den ja kah­den­lais­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sen ta­kia.

– Täs­tä huo­li­mat­ta toi­mi­kun­nat ovat teh­neet hy­väl­lä mie­lel­lä ja si­tou­tu­nees­ti työ­tään. On ol­lut mu­ka­va ol­la osa­na seu­ra­jär­jes­te­ly­jä, hän iloit­see.

Seu­ra­oh­jel­man laa­ti­mi­nen on ol­lut tänä vuon­na eri­lais­ta, vaik­ka edel­li­sen ke­sän verk­ko­seu­rat ovat­kin ol­leet poh­ja­na jär­jes­te­lyis­sä. Pa­lo­nie­mi ker­too, et­tä yh­tei­siä pa­la­ve­re­ja on jär­jes­tet­ty su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­oi­den ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kans­sa. Niis­sä on luo­tu myös uu­sia, yh­tei­siä käy­tän­tei­tä.

– Seu­ra­toi­mi­kun­nan po­ruk­ka on ol­lut ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na uu­sis­sa jär­jes­te­lyis­sä, vaik­ka edel­li­sen vuo­den eteen teh­ty työ on ta­val­laan men­nyt huk­kaan. Ju­ma­la on siu­nan­nut työn ja jär­jes­tä­nyt ajan­käyt­töä niin, et­tä opis­to­seu­ra­työ on tul­lut teh­dyk­si ja muut­kin asi­at hoi­tu­neet seu­ra­jär­jes­te­lyi­den ai­ka­na, tii­vis­tää Pa­lo­nie­mi kii­tol­li­se­na.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.