JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Avi­o­suh­de luo kas­vu­poh­jan ja ko­din lap­sil­le

Uutiset
29.6.2017 13.15

Po­rin Su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa so­si­aa­li­neu­vos Han­nu Kal­lun­ki ky­syi, on­ko ajas­sam­me il­men­nyt las­ten ja nuor­ten pa­hoin­voin­ti usein seu­raus­ta avi­o­lii­ton ja per­heen ase­man mu­re­ne­mi­ses­ta. Hän to­te­si kris­til­lis­tä avi­o­liit­toa kä­sit­te­le­väs­sä pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä avi­o­liit­to on pe­rus­ta per­heel­le, joka puo­les­taan on koko yh­teis­kun­nan pe­rus­so­lu.

– Avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­sä Ju­ma­lan sana liit­tää mie­hen ja nai­sen koko elä­män ajak­si tar­koi­tet­tuun liit­toon. Kris­til­li­sen avi­o­lii­ton tar­koi­tus on avi­o­puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen apu, kump­pa­nuus ja rak­kaus sekä luo­mis­työn jat­ku­mi­nen.

Kal­lun­ki toi esil­le, et­tä eri­tyi­ses­ti pien­ten las­ten äi­dit ja isät tar­vit­se­vat sekä lä­hel­lä ole­vien ih­mis­ten et­tä myös yh­teis­kun­nan en­na­koi­van tuen esi­mer­kik­si ko­ti­a­vun muo­dos­sa. Avoi­muu­teen ja an­teek­si­an­ta­vaan rak­kau­teen poh­jau­tu­va avi­o­suh­de luo kas­vu­poh­jan ja ko­din lap­sil­le.

– Us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi sekä hoi­taa et­tä an­taa voi­maa ar­keen.

Jo­kai­nen lap­si on us­ko­vai­nen

Kent­tä­ro­vas­ti Val­de Pa­lo­la tar­kas­te­li pu­heen­vuo­ros­saan, mitä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa ope­te­taan lap­sen us­kos­ta. Hän to­te­si, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa aja­tel­laan Raa­ma­tun poh­jal­ta, et­tä jo­kai­nen tä­hän maa­il­maan syn­ty­vä lap­si on us­ko­vai­nen.

– Jo si­ki­ä­mi­sen het­kes­sä jo­kai­nen lap­si on ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä osal­li­nen. Tämä mer­kit­see sitä, et­tä mi­kä­li lap­si me­neh­tyy äi­din koh­dus­sa, hän on tai­vas­kel­poi­nen eli hän pää­see tai­vaa­seen. Tämä on kaik­kien las­ten ase­ma Ju­ma­lan edes­sä.

Pa­lo­la to­te­si, et­tä yk­si­kään ih­mi­nen ei ole it­ses­sään vi­a­ton, vaan syn­ti­nen. Myös lap­sen kel­vol­li­suus pe­las­tuk­seen pe­rus­tuu yk­si­no­maan Kris­tuk­sen an­si­oon.

– Säi­ly­äk­seen täs­sä pe­las­tuk­sen osal­li­suu­des­sa lap­si tar­vit­see us­kon­kil­voi­tus­tan­sa var­ten kas­teen ar­mon eli py­hän kas­teen sak­ra­men­tin siu­nauk­sen.

Pa­lo­la nos­ti esil­le, et­tä kas­tet­tu saa Ju­ma­lan ar­mos­ta elää us­kon kaut­ta uut­ta elä­mää Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä. Ju­ma­la hoi­taa lap­si­aan Hen­ken­sä kaut­ta seu­ra­kun­nas­saan.

– Näin kas­te ja pyhä yh­tei­nen seu­ra­kun­ta ovat kiin­teä osa toi­si­an­sa. Se mer­kit­see, et­tä kas­teen ar­mos­sa kil­voit­te­le­mi­nen voi ta­pah­tua yk­si­no­maan tä­män py­hän seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä.

Su­vi­seu­rat ko­ko­a­vat vä­keä

Tie­do­tus­ti­lai­suu­den päät­teek­si Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Val­li ker­toi ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia seu­rois­ta. Hän sa­noi, et­tä tors­tai­na puo­len­päi­vän jäl­keen Su­vi­seu­roi­hin oli saa­pu­nut noin 40 000 seu­ra­vie­ras­ta, mikä oli rei­lut 10 000 hen­ki­löä en­nak­ko­ar­vi­o­ta enem­män. Kaik­ki­aan Su­vi­seu­roi­hin odo­te­taan noin 70 000 kä­vi­jää.

Val­li ker­toi myös tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyis­tä ja to­te­si, et­tä nii­tä on teh­ty yh­des­sä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Vi­ra­no­mais­ten mu­kaan Su­vi­seu­roi­hin ei lii­ty eri­tyis­tä tur­val­li­suu­suh­kaa.

– Su­vi­seu­roi­hin on tur­val­lis­ta tul­la, Val­li sa­noi ja toi­voi mah­dol­li­sim­man mo­net ter­ve­tul­leik­si.

Kuva Su­vi­seu­ro­jen juh­la­por­tis­ta: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys