JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Di­a­ko­nia kuu­luu kir­kon pe­rus­teh­tä­viin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
28.8.2018 6.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281520180828060000

Tu­le­va­na per­jan­tai­na vie­te­tään di­a­ko­ni­an vi­ran päi­vää. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on tuo­da esiin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon di­a­ko­ni­an vir­kaa ja sen mer­ki­tys­tä. Di­a­ko­nia on kris­til­li­seen rak­kau­teen pe­rus­tu­vaa pal­ve­lua.

Di­a­ko­ni­an läh­tö­koh­ta­na ovat Jee­suk­sen esi­merk­ki ja hä­nen ope­tuk­sen­sa. Jee­sus koh­ta­si apua tar­vit­se­vat, köy­hät, sai­raat ja syr­jäy­te­tyt, kuun­te­li hei­tä, pa­ran­si, aut­toi ja ju­lis­ti an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­maa.

Di­a­ko­nia kuu­luu kir­kon pe­rus­teh­tä­viin. "Tun­nus­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti kirk­ko ju­lis­taa Ju­ma­lan sa­naa ja ja­kaa sak­ra­ment­te­ja sekä toi­mii muu­ten­kin kris­til­li­sen sa­no­man le­vit­tä­mi­sek­si ja lä­him­mäi­sen­rak­kau­den to­teut­ta­mi­sek­si", Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kirk­ko­lais­sa to­de­taan.

Työ on laa­jaa

Di­a­ko­ni­an vir­ko­ja kir­kos­sa on noin 1 200. Jo­kai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa tu­lee ol­la di­a­ko­ni­an vir­ka, jon­ka hal­ti­ja­na on di­a­ko­nis­sa tai di­a­ko­ni. Di­a­ko­nis­sa on saa­nut ter­vey­den­huol­lon ja di­a­ko­ni so­si­aa­li­työn kou­lu­tuk­sen.

Kir­kon di­a­ko­ni­seen toi­min­taan osal­lis­tu­vat myös pa­pit sekä nuo­ri­so- ja lap­si­työn oh­jaa­jat. Di­a­ko­ni­aan suun­tau­tu­nei­ta eri­tyis­vir­ko­ja ovat muun mu­as­sa ke­hi­tys­vam­ma­työn­te­ki­jät, kuu­ro­jen­pa­pit sekä van­ki­la­pa­pit ja -di­a­ko­nit. Kris­til­li­seen pal­ve­lu­työ­hön lä­hei­ses­ti liit­ty­vät myös per­he­neu­vo­jat ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­ta­jat.

En­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa

Suo­men kir­kon en­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa oli Ma­til­da Hof­f­man. Si­sar Ma­til­da ja hä­nen jäl­keen­sä vi­hi­tyt di­a­ko­nis­sat oli­vat muun mu­as­sa edis­tä­mäs­sä nais­ten mah­dol­li­suut­ta kir­kon työ­hön ke­hit­tä­mäl­lä sai­raan­hoi­toa ja di­a­ko­ni­a­työ­tä.

Hof­f­man vi­hit­tiin di­a­ko­nis­sak­si 1.9.1872. Tä­män joh­dos­ta di­a­ko­ni­an vi­ran päi­väk­si on va­lit­tu syys­kuun 1. päi­vää lä­hin­nä ole­va ar­ki­päi­vä.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät jal­kau­tu­vat

Di­a­ko­ni­an vir­kaan vi­hi­tyt juh­lis­ta­vat per­jan­tain merk­ki­päi­vää pu­keu­tu­mal­la vih­re­ään vir­ka­pai­taan tai di­a­ko­nis­san pu­kuun.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­tä voi näh­dä per­jan­tai­na kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, koh­taa­mis­pai­kois­sa ja to­reil­la kes­kus­te­le­mas­sa ih­mis­ten kans­sa, ker­to­mas­sa di­a­ko­ni­an vi­ras­ta, di­a­ko­ni­a­työs­tä ja alan kou­lu­tuk­ses­ta.

Läh­teet: Evl.fi, Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den Liit­to ry:n tie­do­te

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L.S.

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys