JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Elä­män lei­pää tar­jol­la ra­di­o­seu­rois­sa

Uutiset
28.3.2021 9.00

Juttua muokattu:

24.3. 09:41
2021032409410920210328090000
Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Elisa Savolainen

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Seurasäestäjä Anna-Leena Syri (vas.), juontaja Ulla Jokitalo ja äänitarkkailija Antti Jokitalo kävivät lävitse lähetyksen juoksutusta ja sopivat merkinannosta säestäjälle.

Elisa Savolainen

Eli­sa Sa­vo­lai­nen

Mu­hos

Ra­dio Poo­kis­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­sin seu­ro­ja eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä. Paas­to­na­jan nel­jän­te­nä sun­nun­tai­na eli lei­pä­sun­nun­tai­na seu­rat kuu­lui Mu­hok­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Pu­hees­saan Vesa Jo­ki­ta­lo ver­ta­si ko­ro­na-ai­kaa Ju­ma­lan kan­san kor­pi­maa­va­el­luk­seen.

– Tämä ai­ka ko­et­te­lee mei­tä sa­mal­la ta­val­la kuin Is­ra­e­lin kan­saa ko­e­tel­tiin vai­keuk­sien kaut­ta, Jo­ki­ta­lo ku­va­si.

Kor­pi­maa­va­el­luk­sel­la Ju­ma­la siu­na­si kan­sal­leen ajal­lis­ta lei­pää, man­naa.

– Tä­nä­kin ai­ka­na tar­vit­sem­me ajal­lis­ta lei­pää, mut­ta en­nen muu­ta sitä lei­pää, joka aut­taa tai­vaan tien mat­kal­la, kul­kies­sam­me koh­ti lu­vat­tua maa­ta, ian­kaik­kis­ta elä­mää.

Seu­ra­lä­he­tyk­set ovat Ju­ma­lan huo­len­pi­toa

Pit­kit­ti­nyt ko­ro­na-ai­ka on jo saat­ta­nut ai­heut­taa na­pi­na­miel­tä. Mik­si tämä näyt­tää edel­leen jat­ku­van? Ei­kö täs­tä pi­täi­si pääs­tä nor­maa­liin elä­mään?

Täs­tä huo­li­mat­ta Jo­ki­ta­lo näki täs­sä ajas­sa Ju­ma­lan hy­vää huo­len­pi­toa. On mah­dol­lis­ta py­säh­tyä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon use­am­pi­a­kin ker­to­ja vii­kos­sa eri seu­ra­lä­he­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä.

– Voim­me ru­kouk­sin kan­taa toi­nen toi­si­am­me, et­tä jak­sai­sim­me tä­nä­kin ai­ka­na hil­jen­tyä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, elä­vän lei­vän ää­rel­le.

Syn­tien an­teek­si us­ko­mi­nen on hyvä kaup­pa

Myös Timo Kar­si­kas nos­ti pu­hees­saan esil­le lei­pä­ver­tauk­sen. Hän ku­va­si, kuin­ka evan­ke­liu­mi on kuin vii­si lei­pää ja kak­si ka­laa, jos­ta riit­tää siu­nat­ta­vak­si kai­kil­le niil­le, joil­la on evan­ke­liu­min näl­kä. Raa­ma­tus­sa ke­ho­te­taan tu­le­maan ja os­ta­maan ra­hat­ta ja hin­nat­ta.

– Kun kaik­ki syn­nit saa an­teek­si ra­hat­ta ja hin­nat­ta, se on hyvä kaup­pa. Se on tur­va kuo­le­man ra­jan ylit­se. Sii­hen kan­nat­taa tart­tua, Kar­si­kas va­kuut­ti.

Ra­di­o­seu­rat jär­jes­te­tään va­paa­eh­tois­voi­min

Ra­di­o­seu­ro­ja lä­he­te­tään Mu­hok­sel­ta yh­des­tä kah­teen ker­taa vuo­des­sa. Juon­ta­jia ja ää­ni­tark­kai­li­joi­ta on ra­di­o­työs­sä yh­teen­sä al­le kym­me­nen va­paa­eh­tois­ta.

Ul­la Jo­ki­ta­lo oli ra­di­o­seu­ro­jen juon­ta­ja­na en­sim­mäis­tä ker­taa. Sen si­jaan ää­ni­tark­kai­li­ja­na toi­mi­nut Ant­ti Jo­ki­ta­lo on ol­lut mu­ka­na ra­di­o­työs­sä jo use­am­man vuo­den ajan.

Ra­di­o­seu­rat lä­het­tä­vän rau­ha­nyh­dis­tyk­sen li­säk­si va­paa­eh­toi­sia työs­ken­te­lee seu­ro­jen ai­ka­na myös Ra­dio Poo­kin toi­mi­tuk­ses­sa. Nämä va­paa­eh­toi­set tu­le­vat Raa­hen seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Ra­di­o­seu­rat pal­ve­le­vat eri­tyi­ses­ti iäk­käi­tä

Mo­net pi­tä­vät ra­di­o­työ­tä tär­ke­ä­nä in­ter­net-ai­ka­na­kin, sil­lä ra­di­o­seu­rat pal­ve­le­vat eri­tyi­ses­ti iäk­kääm­piä kuu­li­joi­ta, joil­le in­ter­ne­tin käyt­tö voi vie­lä ol­la vie­ras­ta.

Myös muil­le kuu­li­joil­le ra­di­o­seu­rat on help­po muis­taa, sil­lä ne tu­le­vat ai­na sa­mal­ta ka­na­val­ta sa­maan ai­kaan.

Ra­di­o­seu­rat lä­he­te­tään sun­nun­tai­sin Ra­dio Poo­kis­sa

– Seu­rat lä­he­tään sun­nun­tai­sin kel­lo 17 syys­kuun alus­ta tou­ko­kuun lop­puun.

– Lä­he­tyk­sen jäl­keen kuu­li­joil­la on mah­dol­li­suus soit­taa seu­ro­jen pu­hu­jil­le puo­len tun­nin ajan.

– Ra­di­o­seu­ro­ja lä­he­te­tään vuo­ro­tel­len 21:ltä eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä Kes­ki-Poh­jan­maan, Poh­jois-Poh­jan­maan ja La­pin alu­eil­ta.

– Rau­ha­nyh­dis­tys­ten seu­ro­ja on lä­he­tet­ty yli 20 vuo­den ajan.

– Kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat lä­het­tä­vät rau­ha­nyh­dis­tyk­set ku­kin oman lä­he­tys­vuo­ron­sa osal­ta.

– Seu­ro­ja voi kuun­nel­la Ra­dio Poo­kin kuu­lu­vuu­sa­lu­eil­la tai in­ter­ne­tis­tä www.ra­di­o­poo­ki.fi.

Läh­de: Py­sy­tään kuu­lol­la. 25 vuot­ta SRK:n ra­di­o­työ­tä. 2019. Toim. San­na Iso­pah­ka­la

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys