JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Elävä usko ei muutu – loppiaispäivien alustus rohkaisi uskomaan muuttuvassa maailmassa

Uutiset
7.1.2022 14.45

Juttua muokattu:

7.1. 14:57
2022010714572520220107144500
Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Reisjärven loppiaispäivien alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa oli puheenjohtajana Ari Ervasti. Panelisteina toimivat Elle-Olivia Sivula (toinen vas.), Aunekaija Haho, Eelis Pitkänen ja Matias Aho.

Matti Erkkilä

Opis­to­lai­set El­le-Oli­via Si­vu­la ja Aa­da Junt­ti­la

Reis­jär­vi

Reis­jär­ven opis­tol­la pi­det­tiin lop­pi­ais­päi­vät jo tois­ta ker­taa opis­ton Yo­u­tu­be-ka­na­val­le lä­he­tet­ty­nä suo­ra­tois­to­lä­he­tyk­se­nä 5.–6. tam­mi­kuu­ta. Ti­lai­suu­des­sa oli muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka, py­hä­kou­lu ja seu­rat.

Har­ri Vä­hä­jylk­kä piti kes­ki­viik­koil­ta­na alus­tuk­sen ai­hees­ta Muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Sen poh­jal­ta oli oh­jel­mas­sa pa­nee­li­kes­kus­te­lu.

Alus­tuk­ses­sa tuli esil­le, kuin­ka us­ko on Ju­ma­lan ar­mo­lah­ja, joka an­taa va­loi­san tu­le­vai­suu­den­nä­ky­män. Us­ko on iloi­nen asia, ei­kä Ju­ma­lan lap­sel­la ole hä­tää.

Eelis Pitkänen käyttämässä paneelikeskustelussa puheenvuoroa. Vasemmalla Aunekaija Haho.

Eelis Pitkänen käyttämässä paneelikeskustelussa puheenvuoroa. Vasemmalla Aunekaija Haho.

Matti Erkkilä

Elä­vä us­ko ei muu­tu

Alus­tuk­ses­sa ko­ros­tui, et­tä ai­ka ja ym­pä­ris­tö muut­tuvat, mut­ta elä­vä us­ko ei muu­tu. Vaik­ka tu­le­vai­suus voi näyt­tää hä­mä­räl­tä, us­ko­vai­set voi­vat suun­ni­tel­la sitä hy­väl­lä mie­lel­lä. Ju­ma­lan siu­nauk­seen si­säl­tyy myös ko­et­te­le­muk­sia, mut­ta sil­ti hä­nen suun­ni­tel­man­sa on hyvä.

– Vai­kei­na ai­koi­na tu­lee yh­te­nään kään­nyt­tyä Ju­ma­lan puo­leen, toi­sin kuin asi­oi­den su­ju­es­sa. Usein unoh­de­taan huo­maa­mat­ta kiit­tää kai­kes­ta hy­väs­tä, Vä­hä­jylk­kä to­te­si.

Kun on elä­vä us­ko ja puh­das oma­tun­to, omis­taa ilon, rau­han ja va­pau­den.

Kaik­ki Ju­ma­lan kä­sis­sä

Alus­ta­ja to­te­si, et­tä jos­kus suur­ten ky­sy­mys­ten edes­sä voi syn­tyä pel­koa.

– Pe­lot ovat tar­peet­to­mia, kos­ka tä­män luo­ma­kun­nan tu­le­vai­suus on lo­pul­ta Ju­ma­lan kä­sis­sä. Myös täs­sä ajas­sa Ju­ma­lan suun­ni­tel­ma on, et­tä kaik­ki ih­mi­set pe­las­tui­si­vat ja tu­li­si­vat tun­te­maan to­tuu­den, Vä­hä­jylk­kä pu­hui.

– Elä­män­lan­ka on hy­vin hau­ras. Se voi kat­ke­ta mil­loin vain. Ter­ve ih­mi­nen voi het­kes­sä me­net­tää ter­vey­ten­sä, hän jat­koi.

Ju­ma­lan tah­don mu­kaan

Alus­tuk­ses­sa va­kuu­tet­tiin, et­tä Ju­ma­la vas­taa ru­kouk­siin ta­val­la, joka on ih­mi­sel­le lop­pu­jen lo­puk­si pa­ras. Ko­ro­na-pan­de­mi­an­kin ai­ka­na kuu­lee usein sa­nat “Jos Ju­ma­la suo.”

Vä­hä­jylk­kä ku­vai­li Ju­ma­lan tah­don mu­kais­ta ru­koi­le­mis­ta: “Mut­ta ei niin kuin minä tah­don vaan niin kuin sinä tah­dot, Isä.”

– Us­ko ei pe­rus­tu sii­hen, kuin­ka hy­vin ol­laan on­nis­tut­tu tai lan­get­tu syn­tiin. Us­ko pe­rus­tuu vain ja ai­no­as­taan Jee­suk­sen työ­hön, joka on Ju­ma­lan ar­moa ja lah­jaa.

Tur­vas­sa pa­huu­den kes­kel­lä

Alus­ta­ja to­te­si, et­tä eläm­me ajas­sa, jos­sa on sekä hy­viä et­tä pa­ho­ja asi­oi­ta.

– Ai­ka on ai­na paha, mut­ta Ju­ma­lan ar­mon ja evan­ke­liu­min täh­den ai­ka on myös hyvä. Ju­ma­lan lap­si kul­kee maa­il­man pa­huu­den kes­kel­lä. Täs­sä ajas­sa on pal­jon it­sek­kyyt­tä.

Vä­hä­jylk­kä mai­nit­si, et­tä kaik­ki ih­mi­sel­lä ole­va on Ju­ma­lan lah­jaa.

– Elä­väs­sä us­kos­sa ei ole sään­tö­jä. Niin kuin äi­ti sa­noo lap­sel­leen: “Ei hei­koil­le jäil­le kan­na­ta men­nä, voit pu­do­ta jäi­hin ja huk­kua”, Ju­ma­lan sana oh­jaa Ju­ma­lan las­ta. Se neu­voo mei­tä py­sy­mään pois­sa syn­nis­tä. Jos ih­mi­nen elää syn­nis­sä, se tun­tuu kuin oli­si rink­ka täyn­nä ki­viä. Täy­tyy pu­dot­taa taak­kaa, jot­ta jak­saa tai­val­taa.

Panelistit kokivat vanhurskauden purjelaivassa parhaaksi matkustuspaikaksi laivan keskustan. – Uskovaisten keskellä on paras matkustaa turvallisesti, Matias Aho (toinen vas.) totesi.  Kuvassa myös panelistit Eelis Pitkänen (vas.) ja Atte Sippola (oik.)

Panelistit kokivat vanhurskauden purjelaivassa parhaaksi matkustuspaikaksi laivan keskustan. – Uskovaisten keskellä on paras matkustaa turvallisesti, Matias Aho (toinen vas.) totesi. Kuvassa myös panelistit Eelis Pitkänen (vas.) ja Atte Sippola (oik.)

Matti Erkkilä

Toi­von pur­jeet

Vä­hä­jylk­kä ku­vai­li alus­tuk­ses­sa, mi­ten seu­ra­kun­ta saa­vut­taa ker­ran tai­vaan: Niin kuin pur­je­lai­va, jos­sa voi ol­la vain us­kon kaut­ta. Vä­lil­lä on tyyn­tä, vä­lil­lä myrs­ky­ää, mut­ta sil­ti se me­nee var­mas­ti pe­ril­le.

– Pa­him­mil­laan lai­vas­ta las­ke­taan ve­nei­tä, joil­la ih­mi­siä läh­tee pois us­kon tur­val­li­sel­ta rei­til­tä. Us­kon sil­min pur­je­lai­va on to­del­la kau­nis alus, mut­ta muut­tu­van maa­il­man sil­min se saat­taa ol­la van­ha ja hi­das, hän to­te­si.

Alus­ta­ja va­kuut­ti, et­tä us­kon palk­ka­na on ian­kaik­ki­nen elä­mä. Se on Ju­ma­lan lu­paus.

– Myös täs­sä ajas­sa Ju­ma­lan suun­ni­tel­ma on, et­tä kaik­ki ih­mi­set pe­las­tui­si­vat ja tu­li­si­vat tun­te­maan to­tuu­den.

Eri­lai­nen va­paus

Us­ko an­taa tai­vaan va­pau­den. Ju­ma­lan lap­si on va­paa syn­nin or­juu­des­ta.

Vä­hä­jylk­kä roh­kai­si:

– Luot­ta­kaa Ju­ma­lan ar­moon, joka tei­tä nyt oh­jaa. Py­sy­kää Ju­ma­lan va­pau­des­sa. Ra­kas­te­taan ja pal­vel­laan toi­si­am­me.

Loppiaispäivät lähetettiin jo toista vuotta suoratoistona Youtube-kanavalla. Opistolaiset toimivat loppiaispäivillä monissa luottotehtävissä.

Loppiaispäivät lähetettiin jo toista vuotta suoratoistona Youtube-kanavalla. Opistolaiset toimivat loppiaispäivillä monissa luottotehtävissä.

Matti Erkkilä

Voit lu­kea en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä pa­ne­lis­tien aja­tuk­sia.

Lop­pi­ais­päi­vä-lä­he­tys on kat­sot­ta­vis­sa Reis­jär­ven opis­ton Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la noin kah­den vii­kon ajan.

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys